Buhat sa mga Apostoles 16:1-40

  • Gipili ni Pablo si Timoteo (1-5)

  • Panan-awon bahin sa Macedonianhon (6-10)

  • Lydia nahimong magtutuo sa Filipos (11-15)

  • Pablo ug Silas nabilanggo (16-24)

  • Guwardiya ug ang iyang panimalay nabawtismohan (25-34)

  • Pablo gustog opisyal nga pagpangayog pasaylo (35-40)

16  Busa miabot siya sa Derbe ug usab sa Listra.+ Ug dihay tinun-an didto nga ginganlag Timoteo,+ nga ang inahan magtutuong Hudiyo apan ang amahan Grego,  ug duna siyay maayong dungog sa mga igsoon sa Listra ug Iconio.  Gipahayag ni Pablo ang iyang tinguha nga iuban si Timoteo sa iyang panaw, ug iyang gidala siya ug gituli tungod sa mga Hudiyo sa maong mga dapit,+ kay ang tanan nahibalo nga Grego ang iyang amahan.  Samtang mipanaw sila sa mga siyudad, ilang ipahibalo kanila ang mga sugo nga gidesisyonan sa mga apostoles ug sa mga ansiyano nga didto sa Jerusalem, aron ila kining masunod.+  Unya ang mga kongregasyon padayon gayong nalig-on diha sa pagtuo ug nagkadako kini adlaw-adlaw.  Dugang pa, mipanaw sila agi sa Frigia ug sa yuta sa Galacia,+ kay gidid-an sila sa balaang espiritu nga isulti ang pulong didto sa probinsiya sa Asia.  Unya pag-abot nila sa Misia, naningkamot sila sa pag-adto sa Bitinia,+ apan wala sila tugoti sa espiritu ni Jesus.  Busa milabay* sila sa Misia ug milugsong sa Troas.  Ug panahon sa kagabhion, si Pablo nakakitag panan-awon​—⁠dihay Macedonianhon nga nagbarog didto nga nagdapit kaniya ug miingon: “Anhi dinhi sa Macedonia ug tabangi mi.” 10  Pagkakita gayod niya sa panan-awon, gihikay namo nga moadto sa Macedonia, ug nakahinapos mi nga ang Diyos nagpatawag kanamo aron ipahayag ang maayong balita ngadto kanila. 11  Busa milawig mi gikan sa Troas ug mideretso sa Samotrasia, apan sa sunod nga adlaw ngadto sa Neapolis; 12  ug gikan didto nangadto mi sa Filipos,+ usa ka kolonya, nga mao ang pangunang siyudad sa distrito sa Macedonia. Miestar mi niining siyudara ug pipila ka adlaw. 13  Sa adlawng Igpapahulay nangadto mi sa gawas sa ganghaan daplin sa suba, diin among gihunahuna nga may dapit nga ampoanan, ug nanglingkod mi ug nakigsulti sa nagkatigom nga mga babaye. 14  Ug dihay naminaw nga babaye nga gikan sa siyudad sa Tiatira+ nga ginganlag Lydia, usa ka tigbaligyag purpura* nga panapton* ug magsisimba sa Diyos, ug gibuksan pag-ayo ni Jehova* ang iyang kasingkasing aron maminaw sa mga gisulti ni Pablo. 15  Karon dihang siya ug ang iyang panimalay nabawtismohan na,+ iya ming gidapit: “Kon giisip ko ninyo nga matinumanon kang Jehova,* estar mo sa akong balay.” Ug gipugos mi niya nga moestar. 16  Karon sa nagpaingon mi sa dapit nga ampoanan, dihay misugat namo nga usa ka sulugoong babaye nga may espiritu, usa ka demonyo sa pagpanag-an.+ Kining bayhana makapanag-an ug tungod niini, dakog kita ang iyang mga agalon. 17  Kining bayhana nagsunodsunod ni Pablo ug kanamo ug nagsigeg singgit: “Kining mga tawhana maoy mga ulipon sa Labing Hataas nga Diyos+ ug nagmantala kaninyo sa dalan sa kaluwasan.” 18  Gibuhat niya kini sulod sa daghang adlaw. Sa kataposan, si Pablo napul-an niini ug miatubang ug miingon sa espiritu: “Ako nagmando kanimo sa ngalan ni Jesu-Kristo sa paggula kaniya.” Ug dihadiha kini migula.+ 19  Dihang nakita sa iyang mga agalon nga nahanaw na ang ilang paglaom nga makakuwarta,+ ilang gidakop si Pablo ug Silas ug gidala ngadto sa merkado atubangan sa mga magmamando.+ 20  Sa nadala na sila ngadto sa mga mahistrado, sila ilang giakusahan: “Gitugaw pag-ayo niining mga tawhana ang atong siyudad.+ Mga Hudiyo sila, 21  ug nagmantala silag mga kostumbre nga dili subay sa balaod nga atong sagopon o buhaton, kay kita mga Romano.” 22  Ug ang panon suko kaayong misulti batok kanila, ug ang mga mahistrado nagsugo nga gision ang ilang mga besti ug bunalan sila.+ 23  Human bunali sa makadaghan, ilang gibalhog sila sa bilanggoan ug gisugo ang guwardiya sa bilanggoan nga bantayan sila pag-ayo.+ 24  Tungod sa maong sugo, iyang gibalhog sila sa sulod nga bahin sa bilanggoan ug gisal-ob ang ilang mga tiil diha sa sepohan.* 25  Apan sa mga tungang gabii, si Pablo ug Silas nag-ampo ug nagdayeg sa Diyos pinaagig awit,+ ug ang mga binilanggo naminaw kanila. 26  Sa kalit nahitabo ang kusog nga linog, mao nga ang mga pundasyon sa bilanggoan nangatay-og. Dugang pa, ang tanang pultahan nabuksan dihadiha, ug ang mga gapos sa tanan nangatangtang.+ 27  Dihang nakamata ang guwardiya sa bilanggoan ug nakita niya nga ang mga pultahan sa bilanggoan nabuksan, gihulbot niya ang iyang espada ug magpakamatay na unta, kay naghunahuna siya nga ang mga binilanggo nakaikyas.+ 28  Apan si Pablo misinggit: “Ayawg unsaa ang imong kaugalingon, kay ania ra ming tanan!” 29  Busa nangayo siyag mga suga ug nagdalidalig sulod. Siya nangurog pag-ayo ug mihapa atubangan kang Pablo ug Silas. 30  Iyang gidala sila sa gawas ug miingon: “Mga senyor, unsay kinahanglan nakong buhaton aron maluwas?” 31  Sila miingon: “Tuo sa Ginoong Jesus, ug maluwas ka, ikaw ug ang imong panimalay.”+ 32  Unya gisulti nila ang pulong ni Jehova* ngadto kaniya uban sa tanan sa iyang panimalay. 33  Ug iyang gidala sila nianang orasa sa kagabhion ug gihunaran ang ilang mga samad. Dayon siya ug ang iyang tibuok panimalay gibawtismohan sa walay langan.+ 34  Iyang gidala sila sa iyang balay ug giandaman silag pagkaon sa lamesa, ug siya nalipay pag-ayo uban sa tibuok niyang panimalay karon nga siya may pagtuo na sa Diyos. 35  Dihang adlawan na, ang mga mahistrado nagpadalag mga polis* aron moingon: “Buhii kanang mga tawhana.” 36  Ang guwardiya sa bilanggoan mibalita niini kang Pablo: “Ang mga mahistrado nagpadalag mga tawo aron buhian mong duha. Busa karon makagawas na mo ug lakaw nga malinawon.” 37  Apan si Pablo miingon kanila: “Ila ming gibunalan sa publiko nga wala husaya bisag mga Romano mi,+ ug gibalhog mi sa bilanggoan. Karon sekreto mi nilang pagawson? Dili kana mahimo! Paanhia sila ug ubanan mi nila pagawas.” 38  Gisulti kini sa mga polis* ngadto sa mga mahistrado. Pagkadungog nila nga Romano ang maong mga tawo, sila nahadlok.+ 39  Busa sila nangadto ug nagpakiluoy kanila, ug human sila ubani pagawas, ilang gihangyo sila nga mobiya sa siyudad. 40  Apan human sila makagawas sa bilanggoan, miadto sila sa balay ni Lydia; ug dihang ilang nakita ang mga igsoon, ilang gidasig sila+ ug mibiya.

Mga Footnote

O “miagi.”
Duolduol sa violet.
O “purpura nga tina.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa sa Glossary.
Tan-awa ang Apendise A5.
O “kostable.”
O “kostable.”