Daniel 11:1-45

 • Mga hari sa Persia ug Gresya (1-4)

 • Mga hari sa habagatan ug amihanan (5-45)

  • Maniningil motungha (20)

  • Pangulo sa pakigsaad mapukan (22)

  • Ang diyos sa mga kuta gihimaya (38)

  • Hari sa habagatan ug hari sa amihanan magtinuloray (40)

  • Makapatugaw nga mga balita gikan sa sidlakan ug amihanan (44)

11  “Kon bahin kanako, sa unang tuig sa pagmando ni Dario+ nga Medianhon, ako mitindog aron palig-onon siya ug panalipdan.*  Ang akong isulti nimo karon mao ang kamatuoran: “Tan-awa! Duna pay tulo ka hari nga motindog* dapig sa Persia, ug ang ikaupat makabatog mas daghang bahandi kay kanilang tanan. Ug dihang kusgan na siya tungod sa iyang bahandi, palihokon niya ang tanan batok sa gingharian sa Gresya.+  “Ug naay gamhanang hari nga motindog ug magmando nga may dako kaayong gahom*+ ug mohimo kon unsay iyang gusto.  Apan dihang makatindog na siya, ang iyang gingharian mabungkag ug mabahin paingon sa upat ka direksiyon,*+ apan dili ngadto sa iyang mga kaliwat ug dili sama sa iyang gahom sa pagmando;* kay ang iyang gingharian lukahon ug maadto sa uban.  “Ug ang hari sa habagatan mahimong kusgan, nga mao, ang usa sa iyang mga prinsipe; apan naay modaog batok kaniya ug magmando nga may dakong gahom,* nga mas dako pa sa iyang* gahom sa pagmando.  “Human sa ubay-ubayng katuigan sila mag-alyansa, ug ang anak nga babaye sa hari sa habagatan moadto sa hari sa amihanan aron maghimog kasabotan.* Apan ang anak nga babaye dili makapadayon sa paghupot sa gahom sa iyang bukton. Ug ang hari mismo mawad-ag gahom. Ug ang anak nga babaye itugyan, siya ug kadtong nagdala kaniya, ang iyang amahan, ug kadtong naghimo kaniyang kusgan nianang mga panahona.  Ug ang usa sa mga salingsing sa mga gamot sa anak nga babaye mopuli sa iyang* katungdanan, ug siya moadto sa kasundalohan ug moadto batok sa kuta sa hari sa amihanan ug siya makig-away kanila ug modaog.  Ug siya moadto sa Ehipto dala ang ilang mga diyos, metal nga mga imahen,* tilinguhaong* mga butang nga plata ug bulawan, ug mga binihag. Sulod sa pipila ka tuig siya dili mosulong sa hari sa amihanan,  kinsa mosulong sa gingharian sa hari sa habagatan apan mobalik sa iyang yuta. 10  “Kon bahin sa iyang* mga anak, sila mangandam sa gubat ug magtigom ug dakong panon sa kasundalohan. Siya moatake gayod ug mobanlas samag baha. Apan siya mobalik, ug siya makiggubat hangtod sa iyang kuta. 11  “Ang hari sa habagatan masuko ug moadto aron makig-away sa hari sa amihanan; ug siya magtigom ug dakong panon, apan ang panon itugyan ngadto sa iyang* kamot. 12  Ug ang panon dad-on. Ang iyang kasingkasing magmapahitas-on, ug ipahinabo niya nga mapukan ang tinagpulo ka libo; apan dili niya pahimuslan ang iyang dakong gahom. 13  “Ug ang hari sa amihanan mobalik ug magtigom ug panon nga mas dako pa kay sa una; ug sa kataposan sa mga panahon, human sa pipila ka tuig, siya moabot gayod uban ang dakong panon sa kasundalohan nga daghag suplay. 14  Nianang mga panahona daghan ang motindog batok sa hari sa habagatan. “Ug ang mga bayolente* sa imong katawhan dad-on aron sulayan pagtuman ang usa ka panan-awon; apan mangapandol sila. 15  “Ug ang hari sa amihanan moabot ug maghimog bungdo sa pag-atake, ug mailog niya ang pinarilang siyudad. Ug ang kasundalohan* sa habagatan dili makabarog, bisan ang iyang piniling mga tawo; ug wala silay kusog sa pagsukol. 16  Ang usa nga moabot batok kaniya* maghimo kon unsay iyang gusto, ug walay makabarog sa iyang atubangan. Siya motindog sa yuta sa Dekorasyon,*+ ug siya dunay gahom sa paglaglag. 17  Siya determinado* nga moadto uban ang tibuok puwersa sa iyang gingharian, ug siya maghimog kasabotan uban kaniya; ug iyang himoon ang iyang giplano. Kon bahin sa anak nga babaye sa kababayen-an, itugot nga siya laglagon niya. Ug siya dili makabarog, ug siya dili magpabilin nga iyaha. 18  Iyang ibalhin ang iyang atensiyon sa mga lugar nga duol sa dagat ug daghan siyag bihagon. Ug ang kaulawan nga gikan kaniya pahunongon sa usa ka komandante para sa iyang kaugalingon, aron mawala ang iyang kaulawan. Iya kining isumbalik kaniya. 19  Unya siya mobalik sa mga kuta sa iyang yuta, ug siya mapandol ug mapukan, ug mawala na siya. 20  “Ug dunay mopuli sa iyang katungdanan nga magpaagi sa usa ka maniningil* latas sa halangdong gingharian, apan sulod sa pipila ka adlaw siya mapukan, hinuon dili tungod sa kasuko o sa gubat. 21  “Ug mopuli sa iyang katungdanan ang usa nga tinamay,* ug dili nila siya pasidunggan ingong hari; ug moabot siya sa panahon nga ang mga tawo walay kabalaka* ug makuha niya ang gingharian pinaagig panglimbong.* 22  Pildihon niya ang kasundalohan* nga samag baha, ug sila mapukan; ang Pangulo+ sa pakigsaad+ mapukan sab. 23  Ug tungod sa ilang pagpakig-alyansa kaniya, siya magpadayon sa pagpanglimbong ug mosulong ug mahimong gamhanan pinaagi sa gamayng nasod. 24  Sa panahon nga ang mga tawo walay kabalaka,* siya mosulod sa kinamaayohan* nga mga dapit sa probinsiya* ug mohimo sa butang nga wala himoa sa iyang mga katigulangan. Ang mga inagaw, mga inilog, ug mga butang iyang iapod-apod kanila; ug magplano siyag daotan batok sa lig-ong mga dapit, apan sulod lang sa usa ka panahon. 25  “Ug siya mangisog ug mogamit sa iyang gahom batok sa hari sa habagatan uban ang dakong panon sa kasundalohan, ug ang hari sa habagatan mangandam sa gubat uban ang dako kaayong panon sa gamhanang kasundalohan. Ug siya dili makabarog, tungod kay sila magplanog daotan batok kaniya. 26  Ug kadtong nangaon sa lami niyang mga pagkaon maoy mopukan niya. “Kon bahin sa iyang kasundalohan, kini ibanlas, ug daghan ang mamatay. 27  “Kon bahin niining duha ka hari, ang inklinasyon sa ilang kasingkasing mao ang pagbuhat ug daotan, ug mag-uban sila sa usa ka lamesa nga magsultig bakak sa usag usa. Apan ang ilang mga plano dili molampos, kay ang kataposan alang pa sa gitakdang panahon.+ 28  “Ug mobalik siya sa iyang yuta dala ang daghan kaayong butang, ug ang iyang kasingkasing mobatok sa balaang pakigsaad. Iyang himoon ang iyang giplano ug mobalik siya sa iyang yuta. 29  “Siya mobalik sa gitakdang panahon ug mosulong sa habagatan. Apan niining higayona, ang mahitabo dili na parehas sa una, 30  kay ang mga barko sa Kitim+ moabot batok kaniya, ug siya ipaubos. “Mobalik siya ug iyang ipahungaw ang iyang kasuko batok sa balaang pakigsaad+ ug himoon niya ang iyang giplano; ug siya mobalik ug iyang hatagag pagtagad kadtong namiya sa balaang pakigsaad. 31  Ug dunay kasundalohan* nga mobarog, nga maggikan kaniya; ug ilang pasipalahan ang kuta nga mao ang sangtuwaryo,+ ug kuhaon nila ang inadlaw* nga halad.+ “Ug ilang ipahimutang ang dulumtanang butang nga magpahinabog kalaglagan.+ 32  “Ug kadtong naghimog daotan batok sa pakigsaad iyang dad-on sa apostasya pinaagig malimbongong mga pulong.* Apan ang katawhan nga nakaila sa ilang Diyos modaog ug molihok nga malamposon. 33  Ug sila nga lawom ug pagsabot+ taliwala sa katawhan maghatag ug pagsabot sa daghan. Ug sila mangatumba pinaagi sa espada ug kalayo, pinaagi sa pagbihag ug pagpangilog, sulod sa ubay-ubay nga adlaw. 34  Apan dihang mangatumba sila, hatagan silag diyutayng tabang; ug daghan ang moduyog nila pinaagig malimbongong mga pulong.* 35  Ug ang pipila niadtong lawom ug pagsabot mangatumba, aron himoon ang pagdalisay tungod kanila ug ang paghinlo ug ang pagpaputi+ hangtod sa panahon sa kataposan; tungod kay kini alang pa sa gitakdang panahon. 36  “Himoon sa hari ang iyang gusto, ug iyang bayawon ug ipataas ang iyang kaugalingon ibabaw sa tanang diyos; ug mosulti siyag kahibulongang mga butang batok sa Diyos sa mga diyos.+ Ug siya molampos hangtod nga matapos ang kasuko sa Diyos; kay kon unsay gihukom kinahanglang mahitabo. 37  Dili siya magtagad sa Diyos sa iyang mga amahan; dili sab siya magtagad sa tinguha sa mga babaye o sa tanang ubang diyos, apan iyang bayawon ang iyang kaugalingon ibabaw sa tanan. 38  Iya hinuong* himayaon ang diyos sa mga kuta; ang diyos nga wala mailhi sa iyang mga amahan iyang himayaon pinaagi sa bulawan ug plata ug bililhong mga bato ug tilinguhaong* mga butang. 39  Ug himoon niya ang iyang giplano batok sa kinalig-onang mga kuta, uban* sa langyaw nga diyos. Himayaon niyag maayo kadtong moila* niya, ug iya silang pamandoon sa daghan; ug ang yuta bahinbahinon* niya nga may bayad. 40  “Sa panahon sa kataposan ang hari sa habagatan makigtinuloray* kaniya, ug ang hari sa amihanan mosulong kaniya nga samag bagyo uban ang mga karo ug mga mangangabayo ug daghang barko; ug siya mosulod sa kayutaan ug mobanlas samag baha. 41  Mosulod sab siya sa yuta sa Dekorasyon,*+ ug daghang kayutaan ang mapukan. Apan kini ang makaikyas sa iyang kamot: ang Edom ug Moab ug ang labing importanteng bahin sa mga Ammonhanon. 42  Padayon niyang gamiton ang iyang gahom batok sa kayutaan; ug bahin sa Ehipto, kini dili makaikyas. 43  Ug siya magmando sa tinagong mga bahandi nga bulawan ug plata ug sa tanang tilinguhaong* butang sa Ehipto. Ug ang mga Libyanhon ug mga Etiopianhon mosunod kaniya.* 44  “Apan mahasol siya sa mga balita gikan sa sidlakan* ug amihanan, ug siya mogawas nga may dakong kasuko aron puohon ug laglagon ang daghan. 45  Ug ipatindog niya ang iyang panghari* nga mga tolda taliwala sa dakong dagat ug sa balaang bukid sa Dekorasyon;*+ ug siya modangat gayod sa iyang kataposan, ug walay motabang kaniya.

Mga Footnote

O “ug ingong iyang kuta.”
O “mobangon.”
O “lapad nga teritoryo.”
Literal, “upat ka hangin sa langit.”
O “ug dili sama ka dako sa teritoryo nga iyang gimandoan.”
O “lapad nga teritoryo.”
Lagmit nagtumong sa hari sa habagatan.
O “makiangayong kahikayan.”
Lagmit nagtumong sa hari sa habagatan.
O “bililhong.”
O “hinulma nga mga estatuwa.”
Lagmit nagtumong sa hari sa amihanan.
Lagmit nagtumong sa hari sa habagatan.
O “mga anak sa mga tulisan.”
Literal, “mga bukton.”
Lagmit nagtumong sa hari sa habagatan.
O “sa Nindot nga Yuta.”
Literal, “Iyang ipatumong ang iyang nawong.”
Posible nga maniningil ug buhis. O “tig-asayn ug trabaho.”
O “way pulos.”
O posible, “moabot siya nga walay pasidaan.”
O “intriga.”
Literal, “mga bukton.”
O posible, “nga walay pasidaan.”
Literal, “tambok.”
O “sakop nga distrito.”
Literal, “mga bukton.”
O “makanunayon.”
O “pag-ulog-ulog; pagkadili-sinsero.”
O “pag-ulog-ulog; pagkadili-sinsero.”
O “Sa iyang bahin iyang.”
O “bililhong.”
O “sa tabang.”
O posible, “ilhon.”
O “yuta iapod-apod.”
O “makigsinungayay.”
O “sa Nindot nga Yuta.”
O “bililhong.”
O “naa sa iyang mga tiil.”
O “subanganan sa adlaw.”
O “samag palasyo.”
O “sa Nindot nga Yuta.”