Pinadayag Ngadto Kang Juan 19:1-21

  • Dayega si Jah sa iyang paghukom (1-10)

    • Kasal sa Kordero (7-9)

  • Ang nagsakay sa puting kabayo (11-16)

  • Dakong bangkete sa panihapon sa Diyos (17, 18)

  • Pintas nga mananap napildi (19-21)

19  Human niini, nakadungog kog kusog nga tingog sa langit nga daw gikan sa usa ka dakong panon. Sila miingon: “Dayega si Jah!*+ Ang kaluwasan ug ang himaya ug ang gahom iya sa atong Diyos,  kay ang iyang mga paghukom matuod ug matarong.+ Kay iya nang gihukman ang bantogang pampam* kinsa nagdaot sa yuta pinaagi sa seksuwal nga imoralidad* niini, ug iyang gipanimaslan ang dugo sa iyang mga ulipon nga anaa sa mga kamot* sa pampam.”+  Ug dihadiha sila miingon sa ikaduhang higayon: “Dayega si Jah!*+ Ug ang aso gikan kaniya* nagautbo hangtod sa kahangtoran.”+  Ug ang 24 ka ansiyano+ ug ang upat ka buhing linalang+ mihapa ug misimba sa Diyos nga naglingkod sa trono ug miingon: “Amen! Dayega si Jah!”*+  Dugang pa, dihay tingog gikan sa trono nga miingon: “Dayega ninyo ang atong Diyos, kamong tanan nga iyang mga ulipon,+ nga nahadlok kaniya, ang mga timawa ug mga halangdon.”+  Ug nakadungog kog tingog nga daw gikan sa usa ka dakong panon ug sama sa dinaganas sa daghang katubigan ug sama sa dinahunog sa kusog nga mga dalugdog. Sila miingon: “Dayega si Jah,*+ kay si Jehova* nga atong Diyos, ang Labing Gamhanan,+ nagsugod na sa pagmando ingong hari!+  Magsadya ta ug maglipay pag-ayo ug himayaon nato siya, kay ang kasal sa Kordero* miabot na ug ang iyang pangasaw-onon nakaandam na sa iyang kaugalingon.  Oo, gihatagan siyag pribilehiyo sa pagsul-ob ug magilakon, hinlo, maayong klase nga lino​—⁠kay ang maayong klase nga lino nagrepresentar sa matarong nga mga buhat sa mga balaan.”+  Ug giingnan ko niya, “Isulat kini: Malipayon kadtong mga gidapit sa panihapon sa kasal sa Kordero.”+ Dugang pa, giingnan ko niya: “Kini ang tinuod nga mga pulong sa Diyos.” 10  Busa mihapa ko sa iyang tiilan aron mosimba kaniya. Apan giingnan ko niya: “Pagbantay! Ayaw nag buhata!+ Isigkaulipon lang ko nimo ug sa imong mga igsoon nga may buluhaton sa pagpamatuod bahin kang Jesus.+ Ang Diyos maoy simbaha!+ Kay ang pagpamatuod bahin kang Jesus mao ang katuyoan sa mga tagna.”+ 11  Nakita nako nga nabuksan ang langit, ug tan-awa! usa ka puting kabayo.+ Ug ang nagsakay niini gitawag nga Matinumanon+ ug Matuod,+ ug siya naghukom ug nakiggubat diha sa pagkamatarong.+ 12  Ang iyang mga mata samag nagdilaab nga kalayo,+ ug sa iyang ulo dihay daghang korona.* Siya dunay ngalan nga walay usa nga nahibalo gawas kaniya, 13  ug siya nagsul-ob ug panggawas nga besti nga namansahan* ug dugo, ug ginganlan siyag Ang Pulong+ sa Diyos. 14  Dugang pa, ang mga panon sa langit nagsunod kaniya nga nagsakayg puting mga kabayo, ug sila nagsul-ob ug puti, hinlo, maayong klase nga lino. 15  Ug nagagula sa iyang baba ang hait ug taas nga espada+ nga iyang gamiton sa paglaglag sa kanasoran, ug iyang bantayan sila pinaagig bunal nga puthaw.+ Dugang pa, iyang tamaktamakan ang pug-anag bino sa dakong kasuko sa Diyos nga Labing Gamhanan.+ 16  Sa iyang panggawas nga besti, dapit sa iyang paa, may ngalan siya nga nasulat, Hari sa mga hari ug Ginoo sa mga ginoo.+ 17  Nakakita usab kog anghel nga nagtindog diha sa adlaw, ug siya misinggit ug kusog ngadto sa tanang langgam nga naglupad sa tungatunga sa langit:* “Dali, tambong mo sa dakong bangkete sa panihapon sa Diyos,+ 18  aron inyong kan-on ang unod sa mga hari, mga komandante militar, mga tawong kusgan,+ mga kabayo ug sa mga nagsakay niini,+ ug ang unod sa tanan, sa mga tawong gawasnon maingon man sa mga ulipon ug sa mga timawa ug mga halangdon.” 19  Ug nakita nako ang pintas nga mananap ug ang mga hari sa yuta ug ang ilang kasundalohan nga nagkatigom aron makiggubat sa usa nga nagsakay sa kabayo ug sa iyang kasundalohan.+ 20  Ug nadakpan ang pintas nga mananap ug ang bakak nga propeta+ nga naghimog mga ilhanan sa atubangan niini aron mapahisalaag ang mga midawat sa marka sa pintas nga mananap+ ug ang mga nagsimba sa larawan niini.+ Samtang buhi pa, kini sila gitambog ngadto sa linaw nga kalayo nga nagdilaab uban ang asupre.+ 21  Apan ang nahibilin gipamatay pinaagi sa taas nga espada nga migula sa baba sa nagsakay sa kabayo.+ Ug ang tanang langgam nabusog sa ilang unod.+

Mga Footnote

O “Aleluya!” “Jah” ang pinamubo sa ngalang Jehova.
Tan-awa sa Glossary.
Grego, por·neiʹa. Tan-awa sa Glossary.
Literal, “nga gikan sa kamot.”
O “Aleluya!” “Jah” ang pinamubo sa ngalang Jehova.
Ang Babilonya.
O “Aleluya!” “Jah” ang pinamubo sa ngalang Jehova.
O “Aleluya!” “Jah” ang pinamubo sa ngalang Jehova.
Tan-awa ang Apendise A5.
O “Nating Karnero.”
Literal, “diadema.” Lagmit samag bugkos diha sa ulo sa hari.
O posible, “nawisikan.”
O “naglupad sa kahanginan; naglupad sa ibabaw.”