Pinadayag Ngadto Kang Juan 1:1-20

  • Pinadayag gikan sa Diyos, pinaagi kang Jesus (1-3)

  • Pangomosta ngadto sa pito ka kongregasyon (4-8)

    • “Ako ang Alfa ug ang Omega” (8)

  • Juan nakaabot sa adlaw sa Ginoo pinaagi sa balaang espiritu (9-11)

  • Panan-awon sa hinimayang si Jesus (12-20)

1  Usa kini ka pinadayag* pinaagi ni Jesu-Kristo, nga gihatag sa Diyos kaniya,+ aron ipakita sa iyang mga ulipon+ ang mga butang nga kinahanglang mahitabo sa dili madugay. Ug gipadala niya ang iyang anghel aron ipakita kini pinaagig mga ilhanan ngadto sa iyang ulipon nga si Juan,+  kinsa nagpamatuod sa pulong nga gihatag sa Diyos ug sa pamatuod nga gihatag ni Jesu-Kristo, oo, sa tanang butang nga iyang nakita.  Malipayon ang usa nga nagabasag kusog ug kadtong mga nagapatalinghog sa mga pulong niining tagnaa ug nagatuman sa mga butang nga nasulat niini,+ kay ang gitakdang panahon duol na.  Si Juan, ngadto sa pito ka kongregasyon+ nga naa sa probinsiya sa Asia: Hinaot nga maanaa kaninyo ang dili hitupngang pagkamaayo* ug kalinaw gikan sa “Usa nga mao ang karon ug ang kaniadto ug ang moabot,”+ ug gikan sa pito ka espiritu+ nga anaa sa atubangan sa iyang trono,  ug gikan kang Jesu-Kristo, “ang Matinumanong Saksi,”+ “ang panganay gikan sa mga patay,”+ ug “ang Magmamando sa mga hari sa yuta.”+ Kaniya nga nahigugma nato+ ug nagpahigawas nato gikan sa atong mga sala pinaagi sa iyang dugo+  ug kita iyang gihimong usa ka gingharian,+ mga saserdote+ sa iyang Diyos ug Amahan​—⁠oo, ngadto kaniya ang himaya ug ang gahom hangtod sa hangtod. Amen.  Tan-awa! Siya moabot uban sa mga panganod,+ ug ang tanang mata makakita kaniya, bisan kadtong nagduslak kaniya; ug ang tanang tribo sa yuta magpukpok sa ilang dughan sa kaguol tungod kaniya.+ Oo, Amen.  “Ako ang Alfa ug ang Omega,”*+ miingon si Jehova* nga Diyos, “ang Usa nga mao ang karon ug ang kaniadto ug ang moabot, ang Labing Gamhanan.”+  Ako si Juan, ang inyong igsoon ug mag-aambit uban ninyo sa kasakitan+ ug sa gingharian+ ug sa paglahutay+ tungod sa pagpakig-uban kang Jesus,+ nga nakaabot sa isla nga gitawag ug Patmos sa pagsulti bahin sa Diyos ug sa pagpamatuod bahin kang Jesus. 10  Pinaagi sa balaang espiritu nakaabot ko sa adlaw sa Ginoo, ug sa akong luyo nakadungog kog kusog nga tingog nga sama nianang sa trompeta, 11  nga miingon: “Ang imong makita isulat sa usa ka linukot nga basahon ug ipadala kini ngadto sa pito ka kongregasyon: sa Efeso,+ Smirna,+ Pergamo,+ Tiatira,+ Sardis,+ Filadelfia,+ ug Laodicea.”+ 12  Milingi ko aron tan-awon kon kinsay nakigsulti nako, ug paglingi nako, nakakita kog pito ka tangkawan* nga bulawan,+ 13  ug taliwala sa mga tangkawan dihay samag anak sa tawo,+ nga nagsul-ob ug besti nga hangtod sa tiil ug paha nga bulawan sa iyang dughan. 14  Dugang pa, ang iyang ulo ug buhok sama ka puti sa puting balhibo sa karnero, samag niyebe, ug ang iyang mga mata samag nagdilaab nga kalayo,+ 15  ug ang iyang mga tiil nagsidlak samag purong tumbaga*+ nga gitunaw diha sa hudno, ug ang iyang tingog samag dinaganas sa daghang katubigan. 16  Ug dihay pito ka bituon sa iyang tuong kamot,+ ug nagagula sa iyang baba ang espada nga hait, taas, ug duhay sulab,+ ug ang iyang panagway* sama sa adlaw nga nagsidlak sa udtong tutok.+ 17  Pagkakita nako kaniya, natumba ko nga daw patay diha sa iyang tiilan. Ug gipatong niya ang iyang tuong kamot kanako ug miingon: “Ayawg kahadlok. Ako ang Una+ ug ang Ulahi,+ 18  ug ang usa nga buhi,+ ug ako namatay,+ apan tan-awa! buhi ko hangtod sa kahangtoran,+ ug ania nako ang mga yawi sa kamatayon ug sa Lubnganan.*+ 19  Busa isulat ang mga butang nga imong nakita, ug ang mga butang nga nagakahitabo, ug ang mga butang nga mahitabo human niini. 20  Kon bahin sa sagradong tinago sa pito ka bituon nga imong nakita sa akong tuong kamot ug sa pito ka tangkawan nga bulawan: Ang pito ka bituon mao ang mga anghel sa pito ka kongregasyon, ug ang pito ka tangkawan mao ang pito ka kongregasyon.+

Mga Footnote

O “pagbutyag.”
Tan-awa sa Glossary.
O “ang A ug ang Z.” Ang Alfa ug Omega ang una ug ang kataposang letra sa Gregong alpabeto.
Tan-awa ang Apendise A5.
Iningles, lampstand.
Iningles, copper.
O “nawong.”
O “Hades.” Tan-awa sa Glossary.