Pinadayag Ngadto Kang Juan 14:1-20

  • Ang Kordero ug ang 144,000 (1-5)

  • Mga mensahe gikan sa tulo ka anghel (6-12)

    • Anghel diha sa tungatunga sa langit nga may maayong balita (6, 7)

  • Malipayon kadtong mga mamatay nga nahiusa sa Kristo (13)

  • Duha ka pagpangani sa yuta (14-20)

14  Unya tan-awa! nakita nako ang Kordero*+ nga nagbarog sa Bukid sa Zion,+ ug uban kaniya ang 144,000+ nga nakabaton sa iyang ngalan ug sa ngalan sa iyang Amahan+ nga nasulat sa ilang agtang.  Nakadungog kog tingog gikan sa langit nga sama sa dinaganas sa daghang katubigan ug sama sa dinahunog sa kusog nga dalugdog; ug ang tingog nga akong nadungog maoy sama sa tingog sa mga mag-aawit samtang nagpatugtog sa ilang alpa.  Ug sila nag-awit ug daw usa ka bag-ong awit+ diha sa atubangan sa trono ug atubangan sa upat ka buhing linalang+ ug sa mga ansiyano,+ ug walay bug-os makakat-on sa maong awit gawas sa 144,000,+ nga gipalit gikan sa yuta.  Kini sila ang wala mahugawig mga babaye; sa pagkatinuod, mga ulay sila.+ Kini sila ang padayong nagsunod sa Kordero bisan asa siya moadto.+ Gipalit sila+ gikan sa katawhan ingong mga unang bunga+ ngadto sa Diyos ug sa Kordero,  ug sila wala magsultig limbong; sila walay lama.+  Ug nakakita kog laing anghel nga naglupad sa tungatunga sa langit,* ug siya dunay ipahayag nga walay kataposang maayong balita ngadto sa mga nagpuyo sa yuta, ngadto sa matag nasod ug tribo ug pinulongan ug katawhan.+  Siya nagaingon sa kusog nga tingog: “Kahadloki ang Diyos ug ihatag kaniya ang himaya, kay ang oras sa iyang paghukom miabot na,+ busa simbaha ang Usa nga naghimo sa langit ug sa yuta ug sa dagat+ ug sa mga tubod sa tubig.”  Misunod ang ikaduhang anghel, nga miingon: “Siya napukan na! Ang Bantogang Babilonya+ napukan na,+ siya nga nagpainom sa tanang kanasoran sa bino sa iyang kusganong tinguha sa paghimog seksuwal nga imoralidad!”*+  Misunod ang ikatulong anghel, nga miingon sa kusog nga tingog: “Kon dunay mosimba sa pintas nga mananap+ ug sa larawan niini ug magpamarka diha sa iyang agtang o sa iyang kamot,+ 10  siya usab moinom sa walay sambog nga bino sa kasuko sa Diyos nga ibubo ngadto sa kopa sa Iyang kapungot,+ ug siya sakiton pinaagi sa kalayo ug asupre+ sa atubangan sa balaang mga anghel ug sa Kordero. 11  Ug ang aso sa ilang kasakit mag-utbo hangtod sa kahangtoran,+ ug wala silay pahulay adlaw ug gabii, kadtong mga nagasimba sa pintas nga mananap ug sa larawan niini ug si bisan kinsa nga nagpamarka sa ngalan niini.+ 12  Nagkinahanglan kinig paglahutay sa bahin sa mga balaan,+ kadtong mga nagsunod sa mga sugo sa Diyos ug nangupot pag-ayo sa pagtuo+ diha kang Jesus.” 13  Ug nakadungog kog tingog gikan sa langit nga nag-ingon, “Isulat kini: Malipayon kadtong mga mamatay nga nahiusa sa Ginoo+ sukad niining panahona padayon. Oo, nag-ingon ang espiritu, papahulaya sila gikan sa ilang mga paghago, kay ang mga butang nga ilang gibuhat mahiuban dayon kanila.” 14  Ug tan-awa! nakakita kog puting panganod, ug diha sa panganod may naglingkod nga samag anak sa tawo,+ nga may koronang bulawan sa iyang ulo ug hait nga galab diha sa iyang kamot. 15  Dihay laing anghel nga migula gikan sa sangtuwaryo sa templo, nga miingon sa kusog nga tingog ngadto sa naglingkod sa panganod: “Gamita ang imong galab ug pangani na, kay ang oras sa pagpangani miabot na, kay hinog na kaayo ang alanihon sa yuta.”+ 16  Ug ang naglingkod sa panganod nagbakyaw sa iyang galab sa ibabaw sa yuta, ug ang alanihon sa yuta giani. 17  Ug lain pang anghel ang migula gikan sa sangtuwaryo sa templo nga didto sa langit, ug siya usab dunay hait nga galab. 18  Ug lain pang anghel ang migula gikan sa halaran, ug siya may awtoridad ibabaw sa kalayo. Ug siya misinggit ug kusog ngadto sa usa nga may hait nga galab, nga miingon: “Gamita ang imong hait nga galab ug aniha na ang mga pungpong diha sa punoan sa ubas sa yuta, kay ang mga ubas niini nahinog na.”+ 19  Gibakyaw sa anghel ang iyang galab sa yuta ug giputol ang punoan sa ubas sa yuta, ug giitsa niya kini ug ang mga ubas niini ngadto sa dakong pug-anag bino sa kasuko sa Diyos.+ 20  Ang pug-anag bino gitamaktamakan sa gawas sa siyudad, ug migula ang dugo gikan niini sa giladmon nga hangtod sa mga busal sa mga kabayo sa gilay-ong 1,600 ka estadio.*

Mga Footnote

O “Nating Karnero.”
O “naglupad sa kahanginan; naglupad sa ibabaw.”
Grego, por·neiʹa. Tan-awa sa Glossary.
Mga 296 kilometros (184 milya). Ang usa ka estadio maoy 185 metros (606.95 piye). Tan-awa ang Apendise B14.