Pinadayag Ngadto Kang Juan 20:1-15

  • Satanas gigapos sulod sa 1,000 ka tuig (1-3)

  • Mga magmamando sa Milenyo uban sa Kristo (4-6)

  • Satanas gibuhian, unya gilaglag (7-10)

  • Mga patay gihukman atubangan sa puting trono (11-15)

20  Ug nakakita kog anghel nga nanaog gikan sa langit nga may yawi sa kahiladman+ ug may dakong kadena diha sa iyang kamot.  Iyang gidakop ang dragon,+ ang orihinal nga halas,+ nga mao ang Yawa+ ug Satanas,+ ug gigapos siya sulod sa 1,000 ka tuig.  Ug iyang gitambog siya sa kahiladman+ ug gisirhan kini ug giselyohan, aron dili na siya makapahisalaag pa sa kanasoran hangtod nga matapos ang 1,000 ka tuig. Human niini buhian siya sa makadiyot.+  Ug nakakita kog mga trono, ug kadtong nanglingkod niini gihatagag awtoridad sa paghukom. Oo, nakita nako ang mga kalag* niadtong gipamatay* tungod sa ilang pagpamatuod bahin kang Jesus ug sa pagsulti bahin sa Diyos, oo, niadtong mga wala mosimba sa pintas nga mananap o sa larawan niini ug wala magpamarka sa marka niini sa ilang agtang ug sa ilang kamot.+ Ug sila nabuhi ug nagmando ingong hari uban sa Kristo+ sulod sa 1,000 ka tuig.  (Ang uban sa mga patay+ wala mabuhi hangtod nga natapos ang 1,000 ka tuig.) Kini ang unang pagkabanhaw.+  Malipayon ug balaan si bisan kinsa nga dunay bahin sa unang pagkabanhaw;+ walay awtoridad kanila ang ikaduhang kamatayon,+ apan sila mahimong saserdote+ sa Diyos ug sa Kristo, ug sila magmando ingong mga hari uban kaniya sulod sa 1,000 ka tuig.+  Karon dihang matapos na ang 1,000 ka tuig, si Satanas buhian gikan sa iyang bilanggoan,  ug mogula siya sa pagpahisalaag sa kanasoran sa upat ka suok sa yuta, ang Gog ug Magog, sa pagtigom kanila alang sa gubat. Ang ilang gidaghanon sama sa balas sa dagat.  Ug gisulong nila ang tibuok yuta ug gilibotan ang kampo sa mga balaan ug ang hinigugmang siyudad. Apan dihay kalayo nga nanaog gikan sa langit ug milamoy kanila.+ 10  Ug ang Yawa nga nagpahisalaag kanila gitambog ngadto sa linaw nga kalayo ug asupre, diin atua na ang pintas nga mananap+ ug ang bakak nga propeta;+ ug sila sakiton* adlaw ug gabii hangtod sa kahangtoran. 11  Ug nakakita kog trono nga dako ug puti, ug nakita nako ang Usa nga naglingkod niini.+ Gikan sa iyang atubangan ang yuta ug ang langit nangalagiw,+ ug wala na sila makaplagi. 12  Ug nakita nako ang mga patay, mga halangdon ug mga timawa, nga nagbarog sa atubangan sa trono, ug dihay gibuksan nga mga linukot nga basahon. Apan dihay laing linukot nga basahon nga gibuksan; kini ang linukot nga basahon sa kinabuhi.+ Ang mga patay gihukman base sa mga nasulat sa mga linukot nga basahon sumala sa ilang binuhatan.+ 13  Ug ang dagat mitugyan sa mga patay nga diha niini, ug ang kamatayon ug ang Lubnganan* mitugyan sa mga patay nga diha kanila, ug ang matag usa gihukman sumala sa ilang binuhatan.+ 14  Ug ang kamatayon ug ang Lubnganan* gitambog ngadto sa linaw nga kalayo.+ Kini ang ikaduhang kamatayon,+ ang linaw nga kalayo.+ 15  Dugang pa, si bisan kinsa nga wala masulat sa basahon sa kinabuhi+ gitambog ngadto sa linaw nga kalayo.+

Mga Footnote

Tan-awa sa Glossary ug ang footnote sa Pin 6:9.
Literal, “gipamatay pinaagig atsa.”
O “pugngan; bilanggoon.”
O “Hades.” Tan-awa sa Glossary.
O “Hades.” Tan-awa sa Glossary.