Pinadayag Ngadto Kang Juan 6:1-17

 • Gibuksan sa Kordero ang unang unom ka selyo (1-17)

  • Mananaog diha sa puting kabayo (1, 2)

  • Ang nagsakay sa kabayo nga ang kolor samag kalayo magkuha sa pakigdait (3, 4)

  • Ang nagsakay sa itom nga kabayo magdalag gutom (5, 6)

  • Ang nagsakay sa luspad nga kabayo ginganlag Kamatayon (7, 8)

  • Gipamatay anaa sa ilalom sa halaran (9-11)

  • Dakong linog (12-17)

6  Ug nakita nako nga gibuksan sa Kordero*+ ang usa sa pito ka selyo,+ ug nadungog nako ang usa sa upat ka buhing linalang+ nga nagsulti nga ang tingog samag dalugdog: “Dali!”  Ug nakita nako, ug tan-awa! usa ka puting kabayo,+ ug ang nagsakay niini may pana; ug gihatag kaniya ang usa ka korona,+ ug siya miasdang nga nagapangdaog ug aron bug-oson ang iyang pagpangdaog.+  Dihang gibuksan niya ang ikaduhang selyo, nadungog nako ang ikaduhang buhing linalang+ nga nag-ingon: “Dali!”  Dihay laing migula, usa ka kabayo nga ang kolor samag kalayo, ug ang nagsakay niini gitugotan sa pagkuha sa pakigdait gikan sa yuta aron magpinatyanay ang mga tawo, ug siya gihatagan ug dakong espada.+  Dihang gibuksan niya ang ikatulong selyo,+ nadungog nako ang ikatulong buhing linalang+ nga nag-ingon: “Dali!” Ug nakita nako, ug tan-awa! usa ka itom nga kabayo, ug ang nagsakay niini naggunit ug timbangan.  Nakadungog kog tingog nga daw naggikan sa taliwala sa upat ka buhing linalang nga nag-ingon: “Usa ka quart* nga trigo alang sa usa ka denario,*+ ug tulo ka quart nga sebada alang sa usa ka denario; ug ayawg unsaa ang lana sa olibo ug ang bino.”+  Dihang gibuksan niya ang ikaupat nga selyo, nadungog nako ang tingog sa ikaupat nga buhing linalang+ nga nag-ingon: “Dali!”  Ug nakita nako, ug tan-awa! usa ka luspad nga kabayo, ug ang nagsakay niini ginganlag Kamatayon. Ug ang Lubnganan* nagsunod sa iyang luyo. Ug gihatagan silag awtoridad ibabaw sa ikaupat nga bahin sa yuta, sa pagpamatay pinaagig taas nga espada ug kanihit sa pagkaon+ ug makamatayng hampak ug pinaagi sa bangis nga mga mananap sa yuta.+  Dihang gibuksan niya ang ikalimang selyo, nakita nako sa ilalom sa halaran+ ang mga kalag*+ niadtong gipamatay tungod sa pulong sa Diyos ug tungod sa ilang gihimong pagpamatuod.+ 10  Sila naninggit ug kusog: “Hangtod kanus-a, Soberanong Ginoo, nga balaan ug matuod,+ nga magpugong ka sa paghukom ug sa pagpanimalos alang sa among dugo batok niadtong mga nagpuyo sa yuta?”+ 11  Ug ang matag usa kanila gihatagan ug puting taas nga besti,+ ug sila gisultihan sa pagpahulay pag kadiyot, hangtod nga mabug-os ang gidaghanon sa ilang mga isigkaulipon ug sa ilang mga igsoon nga hapit nang pamatyon sama kanila.+ 12  Ug nakita nako nga gibuksan niya ang ikaunom nga selyo, ug nahitabo ang usa ka dakong linog; ug ang adlaw miitom nga sama sa sakong panapton nga gama sa balhibo,* ug ang tibuok bulan nahimong sama sa dugo,+ 13  ug ang mga bituon sa langit nangahulog sa yuta sama sa hilaw nga mga bunga sa kahoyng igos nga nangatagak kay gikusokuso sa kusog nga hangin. 14  Ug ang langit gilukot samag linukot nga basahon ug nahanaw,+ ug ang tanang bukid ug ang tanang isla nangabalhin gikan sa nahimutangan niini.+ 15  Unya ang mga hari sa yuta, taas nga opisyal, komandante militar, dato, kusgan, ang tanang ulipon, ug ang tanang tawong gawasnon nanago sa mga langob ug sa mga bato sa kabukiran.+ 16  Ug sila nagsigeg ingon sa kabukiran ug sa mga bato: “Tumpagi kami+ ug tagoi gikan sa nawong sa Usa nga naglingkod sa trono+ ug gikan sa kasuko sa Kordero,+ 17  kay ang dakong adlaw sa ilang kasuko miabot na,+ ug kinsay makabarog niini?”+

Mga Footnote

O “Nating Karnero.”
Tan-awa ang Apendise B14.
Romanhong sensilyo nga plata nga motumbas sa usa ka adlaw nga suhol. Tan-awa ang Apendise B14.
O “Hades.” Tan-awa sa Glossary.
Dayag nga nagtumong sa ilang dugo sa kinabuhi nga gibubo diha sa halaran. Tan-awa sa Glossary.
Lagmit nagtumong sa balhibo sa kanding.