Pinadayag Ngadto Kang Juan 18:1-24

  • Pagkapukan sa “Bantogang Babilonya” (1-8)

    • “Gula mo kaniya, akong katawhan” (4)

  • Pagbangotan tungod sa pagkapukan sa Babilonya (9-19)

  • Pagsadya sa langit tungod sa pagkapukan sa Babilonya (20)

  • Babilonya itambog sa dagat samag bato (21-24)

18  Human niini nakakita kog laing anghel nga nanaog gikan sa langit nga may dakong awtoridad, ug ang yuta nadan-agan sa iyang himaya.  Ug siya misinggit ug kusog: “Siya napukan na! Ang Bantogang Babilonya napukan na,+ ug nahimo siyang puloy-anan sa mga demonyo ug tagoanan sa tanang hugaw nga espiritu* ug sa tanang hugaw ug dulumtanang langgam!+  Kay tungod sa bino sa iyang kusganong tinguha sa paghimog seksuwal nga imoralidad,* ang tanang kanasoran nabiktima,+ ug ang mga hari sa yuta naghimog seksuwal nga imoralidad uban kaniya,+ ug ang mga negosyante* sa yuta nangadato tungod sa iyang walay kaulaw nga pagbaton ug daghang mahalong butang.”  Ug nakadungog kog laing tingog gikan sa langit nga miingon: “Gula mo kaniya, akong katawhan,+ kon dili mo gustong makaambit sa iyang mga sala, ug kon dili mo gustong makaagom sa iyang mga hampak.+  Kay ang iyang mga sala nagtipun-og sangko sa langit,+ ug gihinumdoman sa Diyos ang iyang daotang mga buhat.*+  Balosi siya sumala sa iyang pagtratar sa uban,+ oo, balosi siyag doble sa mga butang nga iyang gibuhat;+ sa kopa+ diin siya nag-andam ug ilimnon, pag-andam ug doble alang kaniya.+  Sumala sa iyang paghimaya sa iyang kaugalingon ug sa iyang walay kaulaw nga pagbaton ug mga bahandi, hatagi usab siyag samang kasakit ug pagbangotan. Kay nagsige siyag ingon diha sa iyang kasingkasing: ‘Naglingkod ko ingong rayna, ug dili ko balo, ug dili gyod ko makatilawg pagbangotan.’+  Mao nga sa usa ka adlaw ang iyang mga hampak moabot, ang kamatayon ug pagbangotan ug gutom, ug ugdawon siya sa kalayo,+ kay kusgan man si Jehova* nga Diyos nga maoy naghukom kaniya.+  “Ug ang mga hari sa yuta nga naghimog seksuwal nga imoralidad* uban kaniya ug nakigbahin sa iyang walay kaulaw nga pagbaton ug mga bahandi manghilak ug magpukpok sa ilang dughan sa kasubo tungod kaniya dihang makita nila ang aso sa iyang pagkasunog. 10  Sila manindog sa layo tungod sa ilang kahadlok sa iyang kasakit ug moingon: ‘Pagkaalaot, pagkaalaot, ikaw nga bantogang siyudad,+ ikaw nga lig-ong siyudad nga Babilonya, kay sa usa lang ka oras miabot ang paghukom kanimo!’ 11  “Dugang pa, ang mga negosyante sa yuta nanghilak ug nagbangotan tungod kaniya, kay wala nay mopalit sa ilang daghang baligya, 12  sa daghang baligya nga bulawan, plata, bililhong bato, perlas, maayong klase nga panaptong lino, purpura nga panapton, seda, ug hayag-pula nga panapton; ug tanang matang sa butang nga hinimo sa humot nga kahoy, sa garing,* sa bililhong kahoy, sa tumbaga, sa puthaw, ug sa marmol; 13  maingon man kaningag, lamas gikan sa India, insenso, humot nga lana, kamangyan, bino, lana sa olibo, pino nga harina, trigo, baka, karnero, kabayo, karwahe, ulipon, ug tawo. 14  Oo, ang maayong bunga nga imong gitinguha mibiya kanimo, ug ang tanang lamiang pagkaon ug nindot nga mga butang nahanaw kanimo, nga dili na gyod makaplagan pa. 15  “Ang mga negosyante nga namaligya niini, nga nangadato tungod kaniya, manindog sa layo tungod sa ilang kahadlok sa iyang kasakit ug manghilak ug magbangotan, 16  nga moingon: ‘Pagkaalaot, pagkaalaot, sa bantogang siyudad, nga nagsul-ob ug maayong klase nga lino, purpura, ug hayag-pula ug nadayandayanan ug daghang bulawan, bililhong bato, ug perlas,+ 17  kay sulod lang sa usa ka oras ang ingon ka dakong bahandi nalaglag!’ “Ug ang tanang kapitan sa barko ug tanang maglalawig ug tripulante ug silang tanan kansang panginabuhi anaa sa dagat nanindog sa layo 18  ug mituaw samtang nagtan-aw sila sa aso tungod sa iyang pagkasunog ug miingon: ‘Unsang siyudara ang sama sa bantogang siyudad?’ 19  Giitsahan nilag abog ang ilang ulo ug mituaw, nga nanghilak ug nagbangotan, ug miingon: ‘Pagkaalaot, pagkaalaot, sa bantogang siyudad, diin ang tanan nga may mga barko sa kadagatan nangadato tungod sa iyang bahandi, kay sulod lang sa usa ka oras siya nalaglag!’+ 20  “Paglipay tungod kaniya, Oh langit,+ ingon man kamong mga balaan+ ug mga apostoles ug mga propeta, kay gipahayag sa Diyos ang iyang paghukom kaniya alang kaninyo!”+ 21  Ug dihay kusgang anghel nga mialsa ug bato nga samag dakong galingan nga bato ug gitambog niya kini sa dagat ug miingon: “Sa ingon niini ka tulin nga pagtambog nga ang bantogang siyudad sa Babilonya itambog, ug siya dili na gayod makaplagan pa.+ 22  Ug ang tingog sa mga mag-aawit samtang nagpatugtog sa ilang alpa, sa mga musikero, sa mga tigplawta, ug sa mga tigtrompeta dili na gayod madunggan pa diha kanimo. Ug wala na gayoy artesano* nga nagabuhat ug bisan unsa ang makaplagan pa diha kanimo, ug wala na gayoy tingog sa galingan nga bato ang madungog pa diha kanimo. 23  Wala na gayoy kahayag sa lampara ang mosidlak pa diha kanimo, ug wala na gayoy tingog sa pamanhonon ug sa pangasaw-onon ang madungog pa diha kanimo; kay ang imong mga negosyante mao ang tag-as ug ranggo sa yuta, ug pinaagi sa imong espiritistikanhong mga buhat+ ang tanang kanasoran nahisalaag. 24  Oo, diha kaniya nakaplagan ang dugo sa mga propeta ug sa mga balaan+ ug sa tanang gipamatay sa yuta.”+

Mga Footnote

O posible, “gininhawa; hinungaw; inspiradong mga pulong.”
Grego, por·neiʹa. Tan-awa sa Glossary.
O “ang nagapanawng mga negosyante.”
O “iyang mga krimen.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa sa Glossary.
Iningles, ivory.
Hanas sa paghimog mga butang.