Pinadayag Ngadto Kang Juan 21:1-27

  • Bag-ong langit ug bag-ong yuta (1-8)

    • Wala nay kamatayon (4)

    • Tanang butang gibag-o (5)

  • Bag-ong Jerusalem gihubit (9-27)

21  Ug nakakita kog bag-ong langit ug bag-ong yuta;+ kay ang unang langit ug ang unang yuta nahanaw na,+ ug ang dagat+ wala na.  Nakita usab nako ang balaang siyudad, ang Bag-ong Jerusalem, nga nanaog gikan sa langit, gikan sa Diyos,+ ug andam na ingong pangasaw-onon nga gidayandayanan alang sa iyang pamanhonon.+  Ug nakadungog kog kusog nga tingog gikan sa trono nga miingon: “Tan-awa! Ang tolda sa Diyos anaa uban sa mga tawo, ug siya mopuyo uban kanila, ug sila mahimong iyang katawhan. Ug ang Diyos makig-uban kanila.+  Ug iyang pahiran ang matag luha sa ilang mga mata,+ ug ang kamatayon mawala na,+ ug wala na unyay pagbangotan, pagtiyabaw, ug kasakit.+ Ang unang mga butang nangagi na.”  Ug ang Usa nga naglingkod sa trono+ miingon: “Tan-awa! Ginabag-o nako ang tanang butang.”+ Siya usab miingon: “Isulat kini, kay kining mga pulonga kasaligan ug matuod.”  Ug siya miingon kanako: “Nahitabo na kini! Ako ang Alfa ug ang Omega,* ang sinugdanan ug ang kataposan.+ Si bisan kinsang giuhaw akong hatagan, nga walay bayad, ug tubig nga gikan sa tubod sa tubig sa kinabuhi.+  Si bisan kinsang magmadaogon makapanunod niining mga butanga, ug ako mahimong iyang Diyos ug siya mahimong akong anak.  Apan maylabot sa mga talawan, mga walay pagtuo,+ mga dulumtanan tungod sa ilang kahugawan, mga mamumuno,+ mga naghimog seksuwal nga imoralidad,*+ mga nagbuhat ug espiritismo, mga tigsimbag idolo, ug sa tanang bakakon,+ ang ilang bahin mao unya ang nagdilaab nga linaw sa kalayo ug asupre.+ Kini ang ikaduhang kamatayon.”+  Ang usa sa pito ka anghel nga may pito ka panaksan nga puno sa kataposang pito ka hampak+ miabot ug miingon kanako: “Dali, ipakita nako kanimo ang pangasaw-onon, ang asawa sa Kordero.”*+ 10  Busa gidala ko niya sa dako ug habog nga bukid pinaagi sa gahom sa espiritu, ug gipakita niya kanako ang balaang siyudad nga Jerusalem nga nanaog gikan sa langit, gikan sa Diyos,+ 11  ug may himaya sa Diyos.+ Ang kasidlak niini samag bililhon kaayong bato, samag batong haspe nga naggilakgilak nga sama ka tin-aw sa kristal.+ 12  Kini dunay dako ug habog nga paril ug 12 ka ganghaan,* ug ang matag ganghaan dunay anghel, ug diha sa mga ganghaan nasulat ang ngalan sa 12 ka tribo sa mga anak ni Israel. 13  Sa sidlakan may tulo ka ganghaan, ug sa amihanan tulo ka ganghaan, ug sa habagatan tulo ka ganghaan, ug sa kasadpan tulo ka ganghaan.+ 14  Ang paril sa siyudad duna usay 12 ka bato nga pundasyon, nga may 12 ka ngalan sa 12 ka apostoles+ sa Kordero. 15  Karon ang nakigsulti kanako nagkupot ug pangsukod nga tangbo nga bulawan aron sukdon ang siyudad ug ang mga ganghaan niini ug ang paril niini.+ 16  Ug ang siyudad kuwadrado, ug parehas ang gitas-on ug gilapdon niini. Ug gisukod niya ang siyudad pinaagi sa tangbo, 12,000 ka estadio;* parehas ang gitas-on ug gilapdon ug gihabogon niini. 17  Gisukod usab niya ang paril niini, 144 ka maniko* sumala sa sukod sa tawo, ug mao usab sa sukod sa anghel. 18  Karon ang paril niini hinimog haspe,+ ug ang siyudad purong bulawan nga samag tin-awng bildo. 19  Ang mga pundasyon sa paril sa siyudad gidayandayanan sa tanang matang sa bililhong bato: ang unang pundasyon haspe, ang ikaduha sapiro, ang ikatulo kalsidonya, ang ikaupat esmeralda, 20  ang ikalima sardonika, ang ikaunom sardio, ang ikapito krisolito, ang ikawalo berilo, ang ikasiyam topasyo, ang ika-10 krisopraso, ang ika-11 hasinto, ang ika-12 amatista. 21  Dugang pa, ang 12 ka ganghaan maoy 12 ka perlas; ang matag usa sa mga ganghaan maoy perlas. Ug ang dako nga dalan sa siyudad purong bulawan, sama ka tin-aw sa bildo. 22  Wala koy nakitang templo diha niini, kay ang Labing Gamhanang Diyos nga si Jehova*+ mao ang templo niini, mao man usab ang Kordero. 23  Ug ang siyudad wala magkinahanglan sa adlaw o sa bulan nga modan-ag niini, kay gidan-agan kini sa himaya sa Diyos,+ ug ang lampara niini mao ang Kordero.+ 24  Ug ang kanasoran maglakaw pinaagi sa kahayag niini,+ ug ang mga hari sa yuta magdala sa ilang himaya ngadto niini. 25  Ang mga ganghaan niini dili gayod sirhan sa tibuok adlaw, kay dili man mogabii didto.+ 26  Ug ilang dad-on ang himaya ug ang dungog sa kanasoran ngadto niini.+ 27  Apan ang bisan unsang hugaw ug si bisan kinsa nga nagbuhat kon unsay dulumtanan ug malimbongon dili gayod makasulod niini;+ kadto lang mga nasulat sa linukot nga basahon sa kinabuhi nga iya sa Kordero ang makasulod.+

Mga Footnote

O “ang A ug ang Z.” Ang Alfa ug Omega ang una ug ang kataposang letra sa Gregong alpabeto.
Tan-awa sa Glossary.
O “Nating Karnero.”
Iningles, gate.
Mga 2,220 kilometros (1,379 milya). Ang usa ka estadio maoy 185 metros (606.95 piye). Tan-awa ang Apendise B14.
Mga 64 metros (210 piye). Tan-awa ang Apendise B14.
Tan-awa ang Apendise A5.