Pinadayag Ngadto Kang Juan 7:1-17

  • Upat ka anghel nga nagpugong sa malaglagong mga hangin (1-3)

  • Giselyohan ang 144,000 (4-8)

  • Dakong panon nga nagsul-ob ug puting tag-as nga besti (9-17)

7  Human niini nakakita kog upat ka anghel diha sa upat ka suok sa yuta, nga nagpugong pag-ayo sa upat ka hangin sa yuta, aron walay hanging mohuyop sa yuta o sa dagat o sa bisan unsang kahoy.  Ug nakakita kog laing anghel nga mikayab gikan sa silangan sa adlaw,* nga dunay selyo sa buhing Diyos; ug siya misinggit ug kusog ngadto sa upat ka anghel nga gitugotan sa pagdaot sa yuta ug sa dagat,  nga nag-ingon: “Ayawg daota ang yuta o ang dagat o ang mga kahoy, hangtod nga ang mga ulipon sa atong Diyos amo nang maselyohan+ diha sa ilang mga agtang.”+  Ug nadungog nako ang gidaghanon niadtong giselyohan, 144,000,+ nga gipangselyohan gikan sa matag tribo sa mga anak nga lalaki ni Israel:+  Gikan sa tribo ni Juda 12,000 ang giselyohan;gikan sa tribo ni Ruben 12,000;gikan sa tribo ni Gad 12,000;  gikan sa tribo ni Aser 12,000;gikan sa tribo ni Neptali 12,000;gikan sa tribo ni Manases+ 12,000;  gikan sa tribo ni Simeon 12,000;gikan sa tribo ni Levi 12,000;gikan sa tribo ni Isacar 12,000;  gikan sa tribo ni Zabulon 12,000;gikan sa tribo ni Jose 12,000;gikan sa tribo ni Benjamin 12,000 ang giselyohan.  Human niini nakita nako, ug tan-awa! usa ka dakong panon, nga walay tawong makaihap, gikan sa tanang kanasoran ug tribo ug katawhan ug pinulongan,+ nga nagbarog atubangan sa trono ug atubangan sa Kordero,* nga nagsul-ob ug puting tag-as nga mga besti;+ ug dihay mga palwa sa palma sa ilang mga kamot.+ 10  Ug sila padayong nagsinggit ug kusog, nga nag-ingon: “Ang kaluwasan utang namo sa atong Diyos, nga naglingkod sa trono,+ ug sa Kordero.”+ 11  Ang tanang anghel nagbarog libot sa trono ug sa mga ansiyano+ ug sa upat ka buhing linalang, ug mihapa sila sa atubangan sa trono ug misimba sa Diyos, 12  nga nag-ingon: “Amen! Ang pagdayeg ug ang himaya ug ang kaalam ug ang pagpasalamat ug ang dungog ug ang gahom ug ang kusog maiya sa atong Diyos hangtod sa kahangtoran.+ Amen.” 13  Unya nangutana kanako ang usa sa mga ansiyano: “Kinsa kining nagsul-ob ug puting tag-as nga mga besti,+ ug diin sila gikan?” 14  Busa miingon dayon ko kaniya: “Akong ginoo, ikaw ang nahibalo.” Ug siya miingon kanako: “Kini sila ang nakalabang sa dakong kasakitan,+ ug ilang gilabhan ang ilang tag-as nga besti ug gipaputi kini sa dugo sa Kordero.+ 15  Mao kiniy hinungdan kon nganong anaa sila sa atubangan sa trono sa Diyos, ug sila naghatag kaniyag sagradong pag-alagad adlaw ug gabii diha sa iyang templo; ug ang Usa nga naglingkod sa trono+ magbuklad sa iyang tolda ibabaw kanila.+ 16  Sila dili na gyod gutomon o uhawon, ug dili na sila mag-antos tungod sa adlaw o sa bisan unsang makapagbang kainit,+ 17  kay ang Kordero,+ nga anaa sa taliwala* sa trono, magbantay kanila+ ug magtultol kanila ngadto sa mga tubod sa mga tubig sa kinabuhi.+ Ug pahiran sa Diyos ang matag luha sa ilang mga mata.”+

Mga Footnote

O “gikan sa sidlakan.”
O “Nating Karnero.”
O “tunga.”