Pinadayag Ngadto Kang Juan 8:1-13

  • Gibuksan ang ikapitong selyo (1-6)

  • Pagpalanog sa unang upat ka trompeta (7-12)

  • Gipahibalo ang tulo ka kaalaotan (13)

8  Dihang gibuksan niya+ ang ikapitong selyo,+ dihay kahilom sa langit sulod sa mga tunga sa oras.  Ug nakita nako ang pito ka anghel+ nga nagbarog atubangan sa Diyos, ug gihatagan silag pito ka trompeta.  Ang laing anghel, nga nagdalag insensaryo nga bulawan, miabot ug mibarog sa may halaran,+ ug gihatagan siyag daghang insenso+ aron ihalad niya kini sa halaran nga bulawan nga anaa sa atubangan sa trono samtang ang tanang balaan magtanyag sa ilang pag-ampo.+  Ang aso sa insenso gikan sa kamot sa anghel miutbo uban ang mga pag-ampo+ sa mga balaan atubangan sa Diyos.  Apan gikuha dayon sa anghel ang insensaryo, ug gipuno niya kinig kalayo gikan sa halaran ug gilabay kini sa yuta. Ug dihay mga dalugdog, mga tingog, mga kilat,+ ug linog.  Ug ang pito ka anghel nga may pito ka trompeta+ nangandam sa paghuyop niini.  Ang una mihuyop sa iyang trompeta. Ug dihay ulan nga yelo ug kalayo nga sinagolag dugo, ug gilabay kini sa yuta;+ ug ang ikatulong bahin sa yuta nasunog, ug ang ikatulong bahin sa mga kahoy nasunog, ug ang tanang lunhawng tanom nasunog.+  Ang ikaduhang anghel mihuyop sa iyang trompeta. Ug dihay samag dakong bukid nga nagdilaab nga gitambog sa dagat.+ Ug ang ikatulong bahin sa dagat nahimong dugo;+  ug ang ikatulong bahin sa buhing mga linalang sa dagat nangamatay,+ ug ang ikatulong bahin sa mga barko nangaguba. 10  Ang ikatulong anghel mihuyop sa iyang trompeta. Ug dihay nahulog gikan sa langit nga dakong bituon nga nagdilaab samag lampara, ug kini nahulog sa ikatulong bahin sa mga suba ug sa mga tubod sa mga tubig.+ 11  Ang ngalan sa bituon maoy Ajenjo.* Ug ang ikatulong bahin sa mga tubig nangahimong ajenjo, ug daghang tawo ang nangamatay tungod sa mga tubig, kay pait na man kini.+ 12  Ang ikaupat nga anghel mihuyop sa iyang trompeta. Ug gihampak ang ikatulong bahin sa adlaw+ ug ang ikatulong bahin sa bulan ug ang ikatulong bahin sa mga bituon, mao nga ang ikatulong bahin nila mingitngit+ ug nawad-ag kahayag ang ikatulong bahin sa adlaw ug sa gabii. 13  Ug nakita nako ug nadungog ang usa ka agila nga naglupad sa tungatunga sa langit nga misultig kusog: “Alaot, alaot, alaot+ kadtong mga namuyo sa yuta tungod sa nahibilin pang mga pagpalanog sa trompeta sa tulo ka anghel nga hapit nang mohuyop sa ilang mga trompeta!”+

Mga Footnote

Tan-awa sa Glossary.