Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Basahon sa Pinadayag

Kapitulo

Sumaryo

 • 1

  • Pinadayag gikan sa Diyos, pinaagi kang Jesus (1-3)

  • Pangomosta ngadto sa pito ka kongregasyon (4-8)

   • “Ako ang Alfa ug ang Omega” (8)

  • Juan nakaabot sa adlaw sa Ginoo pinaagi sa balaang espiritu (9-11)

  • Panan-awon sa hinimayang si Jesus (12-20)

 • 2

  • Mga mensahe ngadto sa Efeso (1-7), Smirna (8-11), Pergamo (12-17), Tiatira (18-29)

 • 3

  • Mga mensahe ngadto sa Sardis (1-6), Filadelfia (7-13), Laodicea (14-22)

 • 4

  • Panan-awon sa langitnong presensiya ni Jehova (1-11)

   • Si Jehova naglingkod sa iyang trono (2)

   • Ang 24 ka ansiyano diha sa mga trono (4)

   • Ang upat ka buhing linalang (6)

 • 5

  • Linukot nga basahon nga may pito ka selyo (1-5)

  • Gikuha sa Kordero ang linukot nga basahon (6-8)

  • Kordero takos sa pagtangtang sa mga selyo (9-14)

 • 6

  • Gibuksan sa Kordero ang unang unom ka selyo (1-17)

   • Mananaog diha sa puting kabayo (1, 2)

   • Ang nagsakay sa kabayo nga ang kolor samag kalayo magkuha sa pakigdait (3, 4)

   • Ang nagsakay sa itom nga kabayo magdalag gutom (5, 6)

   • Ang nagsakay sa luspad nga kabayo ginganlag Kamatayon (7, 8)

   • Gipamatay anaa sa ilalom sa halaran (9-11)

   • Dakong linog (12-17)

 • 7

  • Upat ka anghel nga nagpugong sa malaglagong mga hangin (1-3)

  • Giselyohan ang 144,000 (4-8)

  • Dakong panon nga nagsul-ob ug puting tag-as nga besti (9-17)

 • 8

  • Gibuksan ang ikapitong selyo (1-6)

  • Pagpalanog sa unang upat ka trompeta (7-12)

  • Gipahibalo ang tulo ka kaalaotan (13)

 • 9

  • Ang ikalimang trompeta (1-11)

  • Usa ka kaalaotan milabay na, duha pa ang moabotay (12)

  • Ikaunom nga trompeta (13-21)

 • 10

  • Kusgang anghel nga may gamayng linukot nga basahon (1-7)

   • “Wala na gayoy paglangan pa” (6)

   • Sagradong tinago matuman na (7)

  • Gikaon ni Juan ang gamayng linukot nga basahon (8-11)

 • 11

  • Ang duha ka saksi (1-13)

   • Managna sulod sa 1,260 ka adlaw nga magsul-ob ug sakong panapton (3)

   • Gipatay ug wala ilubong (7-10)

   • Gibanhaw human sa tulo ka adlaw ug tunga (11, 12)

  • Ikaduhang kaalaotan milabay na, ang ikatulo moabotay (14)

  • Ikapitong trompeta (15-19)

   • Gingharian sa atong Ginoo ug sa iyang Kristo (15)

   • Laglagon kadtong nagalaglag sa yuta (18)

 • 12

  • Ang babaye, batang lalaki, ug dragon (1-6)

  • Miguel nakiggubat sa dragon (7-12)

   • Dragon gitambog sa yuta (9)

   • Yawa nahibalo nga mubo na lang ang iyang panahon (12)

  • Dragon naglutos sa babaye (13-17)

 • 13

  • Pitoy ulo nga pintas nga mananap gikan sa dagat (1-10)

  • Duhay sungay nga mananap gikan sa yuta (11-13)

  • Larawan sa pitoy ulo nga mananap (14, 15)

  • Marka ug numero sa pintas nga mananap (16-18)

 • 14

  • Ang Kordero ug ang 144,000 (1-5)

  • Mga mensahe gikan sa tulo ka anghel (6-12)

   •  Anghel diha sa tungatunga sa langit nga may maayong balita (6, 7)

  • Malipayon kadtong mga mamatay nga nahiusa sa Kristo (13)

  • Duha ka pagpangani sa yuta (14-20)

 • 15

  • Pito ka anghel nga may pito ka hampak (1-8)

   • Awit ni Moises ug sa Kordero (3, 4)

 • 16

  • Pito ka panaksan sa kasuko sa Diyos (1-21)

   • Gibubo sa yuta (2), sa dagat (3), sa mga suba ug tubod (4-7), sa adlaw (8, 9), sa trono sa pintas nga mananap (10, 11), sa Euprates (12-16), ug sa hangin (17-21)

   • Ang gubat sa Diyos sa Armagedon (14, 16)

 • 17

  • Paghukom batok sa “Bantogang Babilonya” (1-18)

   • Bantogang pampam naglingkod sa hayag-pula nga mananap (1-3)

   • Mananap ‘mao kaniadto, dili mao karon, apan mogula gikan sa kahiladman’ (8)

   • Napulo ka sungay makig-away sa Kordero (12-14)

   • Napulo ka sungay magdumot sa pampam (16, 17)

 • 18

  • Pagkapukan sa “Bantogang Babilonya” (1-8)

   • “Gula mo kaniya, akong katawhan” (4)

  • Pagbangotan tungod sa pagkapukan sa Babilonya (9-19)

  • Pagsadya sa langit tungod sa pagkapukan sa Babilonya (20)

  • Babilonya itambog sa dagat samag bato (21-24)

 • 19

  • Dayega si Jah sa iyang paghukom (1-10)

   • Kasal sa Kordero (7-9)

  • Ang nagsakay sa puting kabayo (11-16)

  • Dakong bangkete sa panihapon sa Diyos (17, 18)

  • Pintas nga mananap napildi (19-21)

 • 20

  • Satanas gigapos sulod sa 1,000 ka tuig (1-3)

  • Mga magmamando sa Milenyo uban sa Kristo (4-6)

  • Satanas gibuhian, unya gilaglag (7-10)

  • Mga patay gihukman atubangan sa puting trono (11-15)

 • 21

  • Bag-ong langit ug bag-ong yuta (1-8)

   • Wala nay kamatayon (4)

   • Tanang butang gibag-o (5)

  • Bag-ong Jerusalem gihubit (9-27)

 • 22

  • Suba sa tubig sa kinabuhi (1-5)

  • Konklusyon (6-21)

   • ‘Dali! Inom nga walay bayad sa tubig sa kinabuhi’ (17)

   • “Dali, Ginoong Jesus” (20)