Para sa mga Taga-Filipos 2:1-30

  • Kristohanong pagpaubos (1-4)

  • Kristo nagpaubos ug gibayaw (5-11)

  • Paningkamotan ang kaluwasan (12-18)

    • Nagsidlak samag kahayag (15)

  • Timoteo ug Epafrodito ipadala (19-30)

2  Kon duna moy ikadasig pinaagi sa Kristo, kon duna moy ikahupay pinaagi sa inyong gugma, kon duna moy pagtagad,* pagmahal, ug kaluoy sa usag usa,  bug-osa ninyo ang akong kalipay pinaagi sa pagpakita nga kamo parehas ug hunahuna, parehas ug gugma, bug-os nga nagkahiusa, ug usa ray gihunahuna.+  Likayi ang hilig nga makig-away+ o ang pagpakaimportante sa kaugalingon,+ apan magpaubos mo ug isipa ang uban nga labaw kay kaninyo,+  nga magtan-aw dili lang sa kaugalingong kaayohan,+ kondili sa kaayohan sab sa uban.+  Hupti kini nga panghunahuna ug tinamdan nga naa sab kang Kristo Jesus,+  nga bisan pag siya sama sa Diyos,+ siya wala maghunahuna nga mahimong katumbas sa Diyos.+  Wala, hinuon iyang gihaw-asan ang iyang kaugalingon sa tanan niyang nabatonan ug nahisamag ulipon;+ siya nahimong tawo.*+  Labaw pa niana, dihang mianhi siya ingong tawo, siya nagpaubos ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon,+ oo, kamatayon sa estaka sa pagsakit.*+  Tungod niini, gibayaw siya sa Diyos ngadto sa mas taas nga posisyon,+ ug sa kaayo sa Diyos gihatagan siyag ngalan nga labaw sa tanang ubang ngalan+ 10  aron nga sa ngalan ni Jesus moluhod ang tanang naa sa langit, sa yuta, ug ilalom sa yuta+ 11  ug ang tanan dayag nga moila nga si Jesu-Kristo maoy Ginoo+ para sa kahimayaan sa Diyos nga Amahan. 12  Mga minahal, kanunay mong nagmasinugtanon, dili lang sa panahon nga naa ko diha kondili labi na gyod karon nga wala ko diha. Hinaot padayon mong maningkamot sa inyong kaugalingong kaluwasan uban ang kahadlok ug pagpangurog. 13  Kay ang Diyos molihok sa paagi nga makalipay kaniya pinaagi sa pagpalig-on sa inyong tinguha* sa pagbuhat sa mga butang nga gusto niya. 14  Padayon sa pagbuhat sa tanang butang nga walay pagbagulbol+ ug panaglalis,+ 15  aron walay ikasaway kaninyo ug mahimo mong putli, mga anak sa Diyos+ nga walay lama taliwala sa daotan kaayong kaliwatan,+ nga taliwala nila kamo nagasidlak nga samag kahayag sa kalibotan+ 16  ug nangupot pag-ayo sa pulong sa kinabuhi.+ Unya naa koy rason nga maglipay sa adlaw sa Kristo, kay nahibalo ko nga wala masayang ang akong pagdagan o paghago. 17  Hinuon, bisag ginabubo ko nga samag halad nga ilimnon+ ibabaw sa inyong halad+ ug sa balaang pag-alagad* nga gihimo ninyo tungod sa inyong pagtuo, ako nalipay ug nagsadya uban ninyong tanan. 18  Sa samang paagi, angay sab mong maglipay ug magsadya uban nako. 19  Kon kabubut-on ni Ginoong Jesus, naglaom ko nga mapadala nako si Timoteo+ kaninyo sa dili madugay aron madasig ko dihang makabalita ko bahin kaninyo. 20  Kay wala koy laing ikapadala nga parehas niyag tinamdan kinsa tinuod nga mag-atiman ninyo. 21  Kay ang uban nagtinguha sa ilang kaugalingong interes, dili ang kang Jesu-Kristo. 22  Apan nahibalo mo sa pamatuod nga iyang gihatag, nga siya nagpaulipon kanako sa pagpauswag sa maayong balita, samag anak+ nga nag-alagad sa iyang amahan. 23  Busa siya ang gilaoman nakong ipadala kaninyo inigkahibalo nako kon unsay mahitabo nako. 24  Ang tinuod, masaligon ko sa Ginoo nga makaanha sab ko sa dili madugay.+ 25  Apan karon naghunahuna ko nga kinahanglang ipadala nako kaninyo si Epafrodito, nga akong igsoon ug isigkamagbubuhat ug kaubang sundalo, nga inyong sinugo ug personal nga tig-alagad para sa akong panginahanglan,+ 26  kay nangandoy siya nga makita mong tanan ug naguol siya pag-ayo kay nadunggan ninyo nga nasakit siya. 27  Ang tinuod, hapit siyang mamatay sa iyang sakit; apan ang Diyos naluoy niya, gani, dili lang kaniya, kondili kanako usab, aron dili magpatongpatong ang akong kaguol. 28  Busa gipadala dayon nako siya, aron malipay mo inigkakita ninyo kaniya ug mamenosan sab ang akong kabalaka. 29  Busa abiabiha siya sama sa naandan ninyong pag-abiabi sa mga sumusunod sa Ginoo uban ang bug-os nga kalipay, ug padayong mahala ang mga igsoon nga sama niya,+ 30  kay hapit siyang mamatay tungod sa buluhaton sa Kristo,* nga nagpameligro sa iyang kinabuhi aron hulipan mo kay wala mo dinhi sa pag-alagad kanako.+

Mga Footnote

Literal, “pagpaambitay sa espiritu.”
Literal, “nahisama sa tawo.”
Tan-awa sa Glossary.
O “paghatag kaninyog tinguha ug kusog.”
O “publikong pag-alagad.”
O posible, “buluhaton sa Ginoo.”