Para sa mga Taga-Filipos 4:1-23

  • Panaghiusa, kalipay, hustong panghunahuna (1-9)

    • Ayawg kabalaka sa bisan unsa (6, 7)

  • Gasa sa mga taga-Filipos gipasalamatan (10-20)

  • Kataposang pangomosta (21-23)

4  Busa mga igsoon nga akong gihigugma ug gikamingawan, ang akong kalipay ug korona,+ barog mo nga lig-on+ diha sa Ginoo sumala sa ako nang giingon.  Gihangyo nako si Euodia ug si Sintique sa pagbaton ug samang panghunahuna diha sa Ginoo.+  Oo, gihangyo sab ti ka, ingong tinuod nga isigkamagbubuhat, nga padayong tabangan kining mga bayhana. Sila uban ni Clemente ug uban pa naghago pag-ayo uban nako para sa maayong balita. Ang ngalan nilang tanan naa sa basahon sa kinabuhi.+  Paglipay kanunay diha sa Ginoo. Usbon nako, Paglipay!+  Ipakita sa tanan ang inyong pagkamakataronganon.+ Duol na ang Ginoo.  Ayawg kabalaka sa bisan unsa,+ apan sa tanang butang ipahibalo sa Diyos ang inyong mga hangyo pinaagi sa pag-ampo ug pangamuyo uban ang pagpasalamat;+  ug ang kalinaw+ nga gikan sa Diyos, nga labaw sa tanang pagsabot, magbantay sa inyong kasingkasing+ ug hunahuna pinaagi ni Kristo Jesus.  Busa mga igsoon, bisan unsang butang nga tinuod, bisan unsang butang nga importante, bisan unsang butang nga matarong, bisan unsang butang nga putli, bisan unsang butang nga hiligugmaon, bisan unsang butang nga dungganon, bisan unsang butang nga maayo, ug bisan unsang butang nga dalayegon, padayon kining palandonga.*+  Ang mga butang nga inyong nakat-onan, nadawat, nadungog, ug nakita maylabot kanako, buhata kini,+ ug ang Diyos sa kalinaw magauban kaninyo. 10  Ingong alagad sa Ginoo, nalipay kaayo ko nga gipakita na sab ninyo nga naghunahuna mo nako.+ Wala ko ninyo kalimti, apan wala lang moy kahigayonan sa pagpakita niini. 11  Gisulti nako ni dili tungod kay naa ko sa kawalad-on, kay nakakat-on ko nga magmakontento bisan unsay akong kahimtang.+ 12  Makamao kong magkinabuhi sa kawalad-on+ ug magkinabuhi sa kaabunda. Nakat-onan nako ang sekreto sa pagkakontento sa tanang butang ug sa tanang kahimtang, busog man o gutom, abunda man o dili. 13  Naa koy kusog sa pag-atubang sa tanang butang tungod kaniya nga naghatag nakog gahom.+ 14  Bisan pa niana, maayo ang inyong gibuhat sa pagtabang kanako sa akong mga kalisdanan. 15  Gani, kamong mga taga-Filipos nahibalo sab nga human ninyo makat-oni ang maayong balita, dihang mibiya ko sa Macedonia, walay kongregasyon nga mitabang nako o midawat sa akong tabang, gawas ninyo;+ 16  tungod kay samtang didto ko sa Tesalonica, nagpadala mo para sa akong panginahanglan, dili lang kausa kondili kaduha. 17  Dili kay gasa ang akong gipangita, kondili gusto nako nga madugangan ang inyong maayong mga buhat atubangan sa Diyos. 18  Apan karon wala na ko makulangig bisan unsa, sobra pa gani, kay nadawat nako kang Epafrodito+ ang inyong gipadala, nga samag humot+ ug makapalipay nga halad para sa Diyos. 19  Sa baylo, ang akong Diyos bug-os nga magtagana sa tanan ninyong panginahanglan+ sumala sa iyang dagayang bahandi pinaagi ni Kristo Jesus. 20  Iya sa atong Diyos ug Amahan ang himaya hangtod sa kahangtoran. Amen. 21  Ikomosta ko sa tanang balaan nga nahiusa kang Kristo Jesus. Ang mga igsoon nga kauban nako nangomosta ninyo. 22  Ang tanang balaan, ilabina kadtong naa sa panimalay sa Cesar,+ nangomosta ninyo. 23  Hinaot maanaa kaninyo ang dili hitupngang pagkamaayo* ni Ginoong Jesu-Kristo tungod sa espiritu nga inyong gipakita.

Mga Footnote

O “hunahunaa.”
Tan-awa sa Glossary.