Unang Samuel 18:1-30

  • Panaghigalaay ni David ug Jonatan (1-4)

  • Mga kadaogan ni David nakapaselos kang Saul (5-9)

  • Si Saul misulay ug patay kang David (10-19)

  • Giminyoan ni David ang anak ni Saul nga si Mikal (20-30)

18  Pagkahuman sa panagsultihanay ni David ug Saul, si Jonatan+ ug David nahimong suod nga managhigala,* ug si Jonatan nahigugma kaniya sama sa iyang kaugalingon.+  Sukad niadtong adlawa, si David gikuha ni Saul ingong sulugoon ug wala na siya papaulia sa balay sa iyang amahan.+  Ug si Jonatan ug David naghimog usa ka pakigsaad,+ kay iyang gihigugma siya sama sa iyang kaugalingon.+  Gihukas ni Jonatan ang iyang besti nga walay bukton ug gihatag kini kang David, lakip ang uban pa niyang besti, ang iyang espada, pana, ug bakos.  Sukad niadto si David mouban na sa pagpakiggubat ug bisan asa siya ipadala ni Saul, siya nagmalamposon.*+ Busa gipadumala ni Saul kaniya ang mga manggugubat,+ ug kini nakapahimuot sa tibuok katawhan ug sa mga sulugoon ni Saul.  Dihang si David ug ang uban mouli gikan sa pagpamatay sa mga Filistehanon, ang mga babaye gikan sa tanang siyudad sa Israel manggula nga nag-awit+ ug nagsayaw sa pagsugat kang Haring Saul uban ang mga tamborin,+ uban ang pagsadya, ug uban ang tuloy-kuwerdas nga mga instrumento.  Ang mga babaye nga nagsaulog nag-awit: “Si Saul nakapatay ug linibo,Ug si David tinagpulo ka libo.”+  Si Saul nasuko pag-ayo,+ ug wala niya maangayi kini nga awit, kay siya miingon: “Gipasidungog nila kang David ang tinagpulo ka libo, apan linibo lang ang ilang gipasidungog kanako. Ang pagkahari na lang ang wala pa ihatag kaniya!”+  Sukad niadtong adlawa, gibantayan kanunay ni Saul ang mga lihok ni David. 10  Pagkasunod adlaw, ang daotang espiritu* gikan sa Diyos migahom kang Saul,+ ug daw katingad-an ang iyang mga lihok* sulod sa balay, samtang si David nagpatugtog ug alpa+ sama sa iyang ginahimo. Si Saul dunay gikuptang bangkaw,+ 11  ug iyang gibangkaw si David+ sa duha ka higayon, nga nag-ingon sa iyang kaugalingon: ‘Akong ipaod si David sa bungbong!’ Apan si David nakaikyas. 12  Unya si Saul nahadlok kang David kay si Jehova nag-uban kaniya+ apan mibiya na kang Saul.+ 13  Busa gipalakaw siya ni Saul ug gitudlo siya ingong pangulo sa 1,000, ug si David manguna sa kasundalohan sa pagpakiggubat.*+ 14  Si David padayong nagmalamposon*+ sa tanan niyang gihimo, ug si Jehova nag-uban kaniya.+ 15  Ug dihang nakita ni Saul nga siya malamposon gayod, siya nahadlok kaniya. 16  Apan si David gimahal sa tibuok Israel ug Juda, kay siya ang nagapanguna kanila sa ilang mga pagpakig-away. 17  Sa ulahi si Saul miingon kang David: “Ania ang akong kamagulangang anak nga si Merab.+ Ako siyang ipaasawa kanimo.+ Apan kinahanglan nga padayon kang magmaisogon alang kanako ug pakig-away sa mga gubat ni Jehova.”+ Kay si Saul miingon sa iyang kaugalingon: ‘Dili nako idapat ang akong kamot batok kaniya. Ang mga Filistehanon maoy mopatay kaniya.’+ 18  Si David miingon kang Saul: “Kinsa ba ko ug kinsa ba ang akong mga paryente, ang banay sa akong amahan diha sa Israel, nga mahimo kong umagad sa hari?”+ 19  Apan pag-abot sa panahon nga si Merab nga anak ni Saul ihatag na unta kang David, siya gihatag na aron maasawa ni Adriel+ nga Meholahanon. 20  Karon si Mikal nga anak ni Saul+ nahigugma kang David. Gisultihan si Saul bahin niini, ug kini nakapahimuot kaniya. 21  Busa si Saul miingon: “Ipaasawa nako kaniya ang akong anak aron magsilbi siyang lit-ag kaniya ug siya mapatay sa mga Filistehanon.”+ Unya si Saul miingon kang David sa ikaduhang higayon: “Karong adlawa, ikaw mahimong akong umagad.”* 22  Dugang pa, gisugo ni Saul ang iyang mga sulugoon: “Sekretoha pag-ingon si David, ‘Gikahimut-an ka sa hari ug sa tanan niyang sulugoon. Busa karon pakig-alyansa sa hari pinaagig kaminyoon.’” 23  Dihang gisulti kini sa mga sulugoon ni Saul ngadto kang David, si David miingon: “Nagtuo ba mo nga sayon ra alang nako nga makig-alyansa sa hari pinaagig kaminyoon nga pobre ra man ko ug dili kaayo tinamod?”+ 24  Unya ang mga sulugoon ni Saul misulti kaniya: “Ingon niini ang gisulti ni David.” 25  Busa si Saul miingon: “Kini ang inyong isulti kang David, ‘Wala magkinahanglan ug bugay ang hari.+ Ang iyang gipangayo mao ang 100 ka yamis+ sa mga Filistehanon aron mapanimaslan ang mga kaaway sa hari.’” Kay giplano ni Saul nga mapatay si David sa mga Filistehanon. 26  Unya gisulti kini sa iyang mga sulugoon ngadto kang David, ug nalipay si David nga makig-alyansa sa hari pinaagig kaminyoon.+ Sa wala pa moabot ang gitakdang panahon, 27  si David miadto uban sa iyang mga tawo ug ilang gipamatay ang 200 ka Filistehanon, ug gidala ni David ang ilang yamis ug gihatag kining tanan sa hari aron makig-alyansa sa hari pinaagig kaminyoon. Busa gihatag ni Saul kaniya ingong asawa si Mikal nga iyang anak.+ 28  Nakita ni Saul nga si Jehova nag-uban kang David+ ug nga si Mikal nga iyang anak nahigugma kang David.+ 29  Tungod niini, misamot pa ang kahadlok ni Saul kang David, ug si Saul nahimong kaaway ni David hangtod sa iyang kamatayon.+ 30  Sa matag higayon nga ang mga prinsipe sa mga Filistehanon manggula sa pagpakiggubat, si David mas nagmalamposon* kay sa tanang sulugoon ni Saul;+ ug ang iyang ngalan nabantog pag-ayo.+

Mga Footnote

Literal, “ang kalag ni Jonatan nabugkos sa kalag ni David.”
O “nagmaalamon.”
Tan-awa ang footnote sa 1Sa 16:14.
O “ug siya milihok nga samag propeta.”
Literal, “ug siya mogula ug mosulod atubangan sa katawhan.”
O “milihok nga maalamon.”
O “pakig-alyansa kanako pinaagig kaminyoon.”
O “si David milihok nga mas maalamon.”