Unang Samuel 28:1-25

  • Si Saul miadto sa espiritista sa En-dor (1-25)

28  Niadtong mga adlawa gitigom sa mga Filistehanon ang ilang kasundalohan aron makiggubat sa Israel.+ Busa si Akis miingon kang David: “Kinahanglan nga ikaw ug ang imong mga tawo mouban kanako sa gubat.”+  Si David miingon kang Akis: “Nahibalo gyod ka kon unsay buhaton sa imong alagad.” Busa si Akis miingon kang David: “Busa ako kang itudlo ingong permanente nakong bantay.”*+  Karon, si Samuel patay na, ug ang tibuok Israel nagbangotan tungod kaniya ug ilang gilubong siya sa Rama, ang siyudad diin siya nagpuyo kaniadto.+ Kon bahin kang Saul, iyang giwagtang sa Israel ang mga espiritista ug mga mananag-an.+  Ang mga Filistehanon nagtigom ug nagkampo sa Sunem.+ Busa gitigom ni Saul ang tibuok Israel, ug sila nagkampo sa Gilboa.+  Pagkakita ni Saul sa kampo sa mga Filistehanon, siya nahadlok, ug ang iyang kasingkasing nangurog sa hilabihan.+  Bisag nagpakisayod si Saul kang Jehova,+ si Jehova wala na gayod motubag kaniya, pinaagi man sa mga damgo o sa Urim+ o sa mga propeta.  Sa ulahi, si Saul miingon sa iyang mga alagad: “Pangitai kog babayeng espiritista,+ ug moadto ko aron mokonsulta kaniya.” Ang iyang mga alagad miingon: “Dunay babayeng espiritista didto sa En-dor.”+  Busa si Saul nagtakoban ug nagsul-ob ug laing besti ug miadto sa babaye panahon sa kagabhion uban ang duha niya ka tawo. Siya miingon: “Palihog, gamita ang imong pagkaespiritista+ ug pahibaloa ko sa mahitabo sa umaabot, ug tawga ang usa nga akong nganlan.”  Apan ang babaye miingon kaniya: “Nasayod ka gayod kon unsay gibuhat ni Saul, kon giunsa niya pagwagtang sa Israel ang mga espiritista ug mga mananag-an.+ Nan, nganong imo kong bitkon aron mamatay ko?”+ 10  Unya si Saul nanumpa kaniya sa ngalan ni Jehova, nga nag-ingon: “Ingon nga si Jehova buhi, dili ka gayod mahimong sad-an tungod niini!” 11  Ang babaye miingon: “Kinsay akong tawgon alang kanimo?” Siya mitubag: “Tawga si Samuel alang kanako.” 12  Pagkakita sa babaye kang “Samuel,”*+ siya misinggit ug kusog ug miingon kang Saul: “Nganong imo kong gilingla? Ikaw si Saul!” 13  Ang hari miingon kaniya: “Ayawg kahadlok, apan unsa may imong nakita?” Ang babaye mitubag kang Saul: “Akong nakita ang usa nga samag diyos nga migula gikan sa yuta.” 14  Dihadiha siya miingon kaniya: “Unsa may iyang dagway?” Siya mitubag: “Usa siya ka tigulang nga lalaki nga nagsul-ob ug besti nga walay bukton.”+ Ug si Saul nakaamgo nga si “Samuel” kadto, ug siya miyukbo sa yuta ug mihapa. 15  Unya si “Samuel” miingon kang Saul: “Nganong imo kong gipatawag ug gitugaw?” Si Saul mitubag: “Dako kaayo kog problema. Ang mga Filistehanon nakig-away kanako, ug gibiyaan na ko sa Diyos ug wala na siya motubag kanako, pinaagi man sa mga propeta o sa mga damgo.+ Busa gipatawag ka nako aron imo kong sultihan kon unsay akong buhaton.”+ 16  Ug si “Samuel” miingon: “Nganong nagpakisayod ka kanako nga si Jehova mibiya na man kanimo+ ug nahimo na nimong kaaway? 17  Buhaton mismo ni Jehova ang iyang gitagna pinaagi kanako: Kuhaon ni Jehova ang gingharian gikan kanimo ug ihatag kini ngadto sa imong isigkatawo nga si David.+ 18  Kay wala nimo tumana ang tingog ni Jehova ug wala nimo ipahamtang ang iyang nagsilaob nga kasuko batok sa mga Amalekanhon,+ ginahimo kini ni Jehova kanimo niining adlawa. 19  Ikaw ug ang Israel itugyan usab ni Jehova ngadto sa kamot sa mga Filistehanon,+ ug ugma ikaw+ ug ang imong mga anak nga lalaki+ mahiuban kanako. Itugyan usab ni Jehova ang kasundalohan sa Israel ngadto sa kamot sa mga Filistehanon.”+ 20  Dihadiha si Saul natumba nga nagbuy-od sa yuta ug nahadlok pag-ayo tungod sa giingon ni “Samuel.” Ug wala na siyay kusog, kay wala siya mokaon sa tibuok adlaw ug sa tibuok gabii. 21  Dihang miduol ang babaye kang Saul ug nakita niya nga siya nalisang pag-ayo, siya miingon kaniya: “Gituman sa imong sulugoon ang imong giingon, ug akong gipameligro ang akong kinabuhi+ ug gibuhat nako ang imong gisulti nga akong buhaton. 22  Karon, palihog, pamatia ang isulti sa imong sulugoon. Tugoti nga dalitan ka nakog tinapay; ug kaon aron duna kay kusog sa imong pagpanaw.” 23  Apan midumili siya ug miingon: “Dili ko mokaon.” Apan ang iyang mga alagad ug ang babaye nagsigeg agda kaniya. Sa kataposan siya namati kanila ug mibangon gikan sa yuta ug milingkod sa higdaanan. 24  Ang babaye may tambok nga nating baka sa iyang balay, mao nga siya nagdali sa pag-ihaw* niini ug siya nagkuhag harina ug nagmasa ug nagluto niini ingong mga tinapay nga walay pangpatubo.* 25  Iyang gidalit kini kang Saul ug sa iyang mga alagad, ug sila nangaon. Human niana sila nanindog ug nanglakaw nianang gabhiona.+

Mga Footnote

Literal, “ingong magbalantay sa akong ulo sa tanang adlaw.”
Kini giasoy sumala sa panan-aw sa espiritista nga gilimbongan sa usa ka demonyo, kinsa nagpakaaron-ingnong si Samuel.
O “paghalad.”
O “lebadura.” Tan-awa sa Glossary.