Unang Samuel 2:1-36

  • Pag-ampo ni Ana (1-11)

  • Mga sala sa duha ka anak ni Eli (12-26)

  • Gihukman ni Jehova ang panimalay ni Eli (27-36)

2  Unya si Ana nag-ampo: “Nagsadya ang akong kasingkasing tungod kang Jehova;+Gihatagan ko ni Jehova ug kusog.* Maisogon kong misulti batok sa akong mga kaaway,Kay nagsadya ko tungod sa imong mga buhat sa pagluwas.   Wala nay laing balaan nga sama kang Jehova,Wala nay lain gawas kanimo,+Ug walay bato nga sama ka lig-on sa among Diyos.+   Ayaw na mo pagsulti nga mapahitas-on;Ayaw mo pagsulti nga hinambog,Kay si Jehova usa ka Diyos nga nahibalo sa tanan,+Ug husto ang iyang pagtimbang sa binuhatan sa mga tawo.   Ang mga pana sa kusgang mga lalaki nangabali,Apan kadtong mga maluya gihatagan ug kusog.+   Kadtong dunay abundang pagkaon magtrabaho na aron makakaon,Apan kadtong gigutom dili na gutmon.+Ang mga baog nanganak ug pito,+Apan kadtong daghag anak dili na makaanak.*   Si Jehova makalaglag ug makatipig sa kinabuhi;*Siya makadala sa usa ka tawo ngadto sa Lubnganan* ug makabanhaw kaniya.+   Si Jehova makapakabos ug makapadato;+Siya makapaubos sa usa ka tawo ug makabayaw kaniya.+   Iyang ginabayaw ang mga makaluluoy gikan sa abog;Iyang ginabayaw ang mga kabos gikan sa mga abo,*+Aron palingkoron sila uban sa mga prinsipe,Ug ipahimutang sila sa usa ka dungganong posisyon. Anaa sa mga kamot ni Jehova ang pundasyon sa yuta,+Ug iyang gipahimutang ang yuta diha niana.   Iyang ginabantayan ang mga lakang sa mga maunongon kaniya,+Apan ang mga daotan pagalaglagon diha sa kangitngit,+Kay dili pinaagi sa kusog sa tawo nga ang usa magmadaogon.+ 10  Dugmokon ni Jehova kadtong mga nakig-away kaniya;*+Siya magpadalugdog gikan sa langit batok kanila.+ Hukman ni Jehova ang tibuok yuta,+Iyang hatagag gahom ang iyang gitudlo nga hari+Ug hatagag kusog ang* iyang dinihogan.”*+ 11  Unya si Elkana mipauli sa iyang balay sa Rama, apan ang bata nag-alagad kang Jehova+ ubos sa paggiya ni Eli nga saserdote. 12  Karon, ang mga anak nga lalaki ni Eli mga daotan;+ wala sila moila kang Jehova. 13  Imbes kuhaon nila kon unsa ray bahin sa mga saserdote, mao kini ang ilang gihimo:+ Dihang may bisan kinsa nga magtanyag ug halad, ang usa ka tig-alagad sa saserdote moabot nga magdalag dakong tenedor samtang gilat-an ang karne, 14  ug itusok kini diha sa kawa, sa kulon nga duhay gunitanan, sa kaldero, o sa kulon nga usay gunitanan. Ang bisan unsa nga madala sa tenedor kuhaon sa saserdote alang sa iyang kaugalingon. Ingon niana ang ilang gibuhat sa tanang Israelinhon nga moadto sa Shilo. 15  Dugang pa, sa dili pa mapaaso sa tawong naghalad ang tambok,+ ang usa ka tig-alagad sa saserdote moabot ug moingon kaniya: “Hatagig karne nga sugbahonon ang saserdote. Dili linat-an nga karne ang iyang kuhaon gikan nimo, kondili kana lang hilaw.” 16  Kon ang tawo moingon kaniya: “Ipaseguro una nga mapaaso nila ang tambok,+ unya kuhaa bisan unsay gusto nimo,” siya moingon: “Dili, ihatag kini kanako karon; kay kon dili, pugson nako kinig kuha!” 17  Busa ang mga tig-alagad dako kaayog sala kang Jehova,+ kay wala tahora sa maong mga tawo ang halad alang kang Jehova. 18  Ug si Samuel nag-alagad+ sa atubangan ni Jehova bisag bata pa, nga nagsul-ob* ug epod nga lino.+ 19  Unya himoan siya sa iyang inahan ug gamayng besti nga walay bukton, ug dad-on kini sa iyang inahan ngadto kaniya matag tuig dihang ang iyang inahan ug amahan maghalad sa tinuig nga halad.+ 20  Ug gipanalanginan ni Eli si Elkana ug ang iyang asawa ug miingon: “Hinaot si Jehova maghatag kaninyog anak ilis sa anak nga gihatag* ninyo kang Jehova.”+ Unya sila namauli. 21  Tuod man si Jehova naluoy kang Ana, mao nga siya nagmabdos;+ ug siya nanganak ug tulo ka lalaki ug duha ka babaye. Ug ang batang si Samuel nagpadayon sa pagdako sa atubangan ni Jehova.+ 22  Karon, si Eli tigulang na kaayo, ug nadungog niya ang tanang ginabuhat sa iyang mga anak+ nganha sa tibuok Israel ug ang ilang pagpakigdulog sa mga babaye nga nag-alagad diha sa entrada sa tolda nga tagboanan.+ 23  Kanunay niya silang ingnan: “Nganong ginabuhat ninyo kining mga butanga? Pulos daotan ang akong nadungog gikan sa mga tawo bahin kaninyo. 24  Ayaw na ninyo kanag himoa, mga anak. Dili maayo ang akong nadungog nga balita nga mikaylap sa katawhan ni Jehova. 25  Kon ang usa ka tawo makasala batok sa laing tawo, dunay mangamuyo kang Jehova* alang kaniya; apan kon ang usa makasala batok kang Jehova,+ kinsay mangamuyo alang kaniya?” Apan wala sila mamati sa ilang amahan, kay si Jehova nakahukom na sa pagpatay kanila.+ 26  Sa kasamtangan, ang batang si Samuel padayong nagdako, ug siya naangayan pag-ayo ni Jehova ug sa mga tawo.+ 27  Unya dihay tawo nga gipadala sa Diyos kang Eli kinsa miingon kaniya: “Mao kini ang giingon ni Jehova: ‘Dili ba gipadayag man nako ang akong kaugalingon sa panimalay sa imong katigulangan samtang didto sila sa Ehipto ingong mga ulipon sa Paraon?*+ 28  Ug siya gipili gikan sa tanang tribo sa Israel+ aron mag-alagad ingong akong saserdote ug maghalad diha sa akong halaran,+ maghalad ug insenso,* ug magsul-ob ug epod sa pag-alagad kanako; ug akong gihatag kaniya ug sa iyang kaliwatan ang katungod sa pagkuhag bahin sa karne nga sunogon sa mga Israelinhon* ingong halad alang kanako.+ 29  Nganong gitamay* ninyo ang akong halad ug ang akong tanyag nga akong gisugo diha sa akong puy-anan?+ Nganong padayon nimong gipasidunggan ang imong mga anak labaw kay kanako, nga nagpatambok sa inyong kaugalingon pinaagi sa kinamaayohang mga bahin sa matag halad sa Israel nga akong katawhan?+ 30  “‘Tungod niana si Jehova nga Diyos sa Israel miingon: “Sa pagkatinuod ako miingon nga ang imong panimalay ug ang panimalay sa imong katigulangan kanunayng mag-alagad kanako.”+ Apan karon si Jehova nagpahayag: “Dili na kana mahitabo! Kay kadtong nagpasidungog kanako akong pasidunggan,+ apan kadtong nagtamay kanako pagatamayon.” 31  Moabot gayod ang mga adlaw dihang akong hanawon ang imong kusog* ug ang kusog sa panimalay sa imong katigulangan, mao nga walay matigulang sa imong panimalay.+ 32  Ug bisan pa sa tanang maayong butang nga natagamtam sa Israel,+ kaaway lang ang imong makita sa akong puy-anan, ug wala na gayod unyay tigulang sa imong balay. 33  Ang imong kaliwat nga dili nako tangtangon sa pag-alagad diha sa akong halaran magpahalap sa imong mga mata ug magdala kanimog kagul-anan, apan ang kadaghanan sa imong panimalay mangamatay sa espada sa mga tawo.+ 34  Ug ang mahitabo sa imong duha ka anak, si Hopni ug Pinehas, mao unyay imong ilhanan: Sa usa ka adlaw silang duha mamatay.+ 35  Unya magpili kog matinumanong saserdote alang kanako.+ Iyang buhaton ang gitinguha sa akong kasingkasing;* ug akong ipahinabo nga molungtad ang iyang panimalay, ug siya mag-alagad kanunay ingong saserdote alang sa akong dinihogan. 36  Si bisan kinsa nga mahibilin sa imong panimalay moadto ug moyukbo kaniya ug mohangyog trabaho aron makapalit ug tinapay ug moingon: “Palihog, himoa kong saserdote aron duna koy makaon nga tinapay.”’”+

Mga Footnote

Literal, “Ang akong sungay nabayaw pinaagi kang Jehova.” Tan-awa sa Glossary ang “Sungay.”
Literal, “nalawos na.”
O “makahatag ug kinabuhi.”
O “Sheol.” Tan-awa sa Glossary.
O posible, “sa basurahan.”
O posible, “Kadtong mga nakigbatok kang Jehova mangalisang.”
Literal, “Ug bayawon ang sungay sa.” Tan-awa sa Glossary ang “Sungay.”
Tan-awa sa Glossary ang “Dihog.”
Literal, “nabaksan.”
Literal, “gipahulam.”
O posible, “ang Diyos magpataliwala.”
Literal, “sa balay sa Paraon?”
Literal, “mga anak nga lalaki ni Israel.”
O posible, “magpautbo sa aso sa halad.”
Literal, “gipatiran.”
Literal, “putlon ang imong bukton.”
O “ang anaa sa akong kasingkasing ug sa akong kalag.”