Unang Samuel 26:1-25

  • Wala na usab patya ni David si Saul (1-25)

    • Gitahod ni David ang dinihogan ni Jehova (11)

26  Unya ang mga tawo sa Zip+ miadto kang Saul sa Gibea+ ug miingon: “Si David nagtago sa bungtod sa Hakila nga nag-atubang sa Jesimon.”*+  Busa si Saul milugsong ngadto sa kamingawan sa Zip uban ang 3,000 ka piniling mga lalaki sa Israel aron pangitaon si David sa kamingawan sa Zip.+  Si Saul nagkampo duol sa dalan diha sa bungtod sa Hakila, nga nag-atubang sa Jesimon. Niadtong panahona, si David nagpuyo sa kamingawan, ug iyang nahibaloan nga si Saul miadto sa kamingawan aron pangitaon siya.  Busa si David nagpadalag mga espiya aron matino kon miadto ba gyod si Saul.  Unya si David miadto sa dapit nga gikampohan ni Saul, ug nakita ni David kon diin natulog si Saul ug si Abner+ nga anak ni Ner nga pangulo sa iyang kasundalohan. Si Saul naghigda sa kampo nga gilibotan sa iyang kasundalohan.  Unya si David miingon kang Ahimelek nga Hitihanon+ ug kang Abisai+ nga anak ni Zeruia,+ nga igsoon ni Joab: “Kinsay mouban kanako sa paglugsong ngadto sa kampo aron adtoon si Saul?” Si Abisai mitubag: “Mouban ko kanimo.”  Busa si David ug si Abisai miadto sa kampo ni Saul panahon sa kagabhion, ug ilang nakita si Saul nga naghigda sa kampo. Ang iyang bangkaw giugbok sa yuta diha sa iyang ulohan; si Abner ug ang mga sundalo naghigda libot kaniya.  Unya si Abisai miingon kang David: “Gitugyan sa Diyos karon ang imong kaaway nganha sa imong kamot.+ Ug palihog, tugoti ko sa pagpaod kaniya sa yuta pinaagi sa bangkaw sa makausa lang, ug dili na nako kini kinahanglang himoon sa makaduha.”  Apan si David miingon kang Abisai: “Ayaw siyag unsaa, kay kinsa ba ang mobakyaw sa iyang kamot batok sa dinihogan* ni Jehova+ nga dili makasala?”+ 10  Si David mipadayon sa pagsulti: “Ingon nga si Jehova buhi, si Jehova mismo ang maghampak kaniya,+ o moabot ang adlaw nga siya mamatay,+ o moadto siya sa gubat ug mamatay.+ 11  Isip pagtahod kang Jehova, dili gyod ko makaako sa pagbakyaw sa akong kamot batok sa dinihogan ni Jehova!+ Busa palihog kuhaa ang bangkaw diha sa iyang ulohan ug ang tibod sa tubig, ug manglakaw kita.” 12  Busa gikuha ni David ang bangkaw ug ang tibod sa tubig diha sa ulohan ni Saul, ug sila nanglakaw. Walay nakakita+ o nakamatikod kanila o nakamata, kay ang tanan nangatulog, kay sila gipahinanok ni Jehova. 13  Unya si David mitabok ngadto sa pikas bahin ug mibarog sa tumoy sa bukid nga layo sa nahimutangan ni Saul. 14  Si David misinggit ngadto sa mga sundalo ug kang Abner+ nga anak ni Ner: “Abner, tubag!” Si Abner mitubag: “Kinsa ka nga nagtugaw sa pagkatulog sa hari?” 15  Si David miingon kang Abner: “Dili ba isog ka? Walay sama kanimo sa Israel. Busa nganong wala man nimo bantayi ang imong ginoo nga hari? Kay usa sa mga sundalo misulod aron patyon ang imong ginoo nga hari.+ 16  Dili maayo ang imong gihimo. Ingon nga si Jehova buhi, kamo takos nga mamatay, kay wala ninyo bantayi ang inyong ginoo, ang dinihogan ni Jehova.+ Ug tan-awa! Asa ang bangkaw sa hari ug ang tibod sa tubig+ nga diha sa iyang ulohan?” 17  Unya nailhan ni Saul ang tingog ni David ug siya miingon: “Ikaw ba kana, David, anak ko?”+ Si David mitubag: “Ako kini, ginoo kong hari.” 18  Siya midugang: “Nganong gigukod man sa akong ginoo ang iyang sulugoon?+ Unsa bay akong nabuhat, ug unsa ba ang akong sala?+ 19  Palihog, akong ginoo nga hari, pamatia ang mga pulong sa imong sulugoon: Kon si Jehova ang nag-aghat kanimo batok kanako, magtanyag kog halad nga lugas alang kaniya aron iya kong pasayloon.* Apan kon mga tawo ang nag-aghat kanimo,+ tinunglo sila sa atubangan ni Jehova, kay ila kong giabog karon aron dili ko mahiusa sa katigayonan ni Jehova,+ nga daw ila kong giingnan, ‘Lakaw, pag-alagad sa ubang mga diyos!’ 20  Ug karon ayaw itugot nga motulo ang akong dugo sa yuta nga layo sa presensiya ni Jehova, kay ang hari sa Israel migula sa pagpangitag usa lang ka pulgas,+ nga daw naggukod siyag langgam nga perdis diha sa kabukiran.” 21  Ug si Saul miingon: “Nakasala ko.+ Pauli na, David, anak ko, kay dili ko na ikaw buhatan ug kadaot, kay karong adlawa giisip nimo nga bililhon ang akong kinabuhi.+ Migawi ko nga binuangbuang ug dako kaayong sayop ang akong nahimo.” 22  Si David mitubag: “Ania ang bangkaw sa hari. Paanhia ang usa sa imong mga tawo ug ipakuha kini. 23  Si Jehova mao ang magabalos sa matag usa sa iyang pagkamatarong+ ug sa iyang pagkamatinumanon, sa pagkaagi nga gitugyan ka ni Jehova karon sa akong kamot, apan dili ko buot nga mobakyaw sa akong kamot batok sa dinihogan ni Jehova.+ 24  Sama nga giisip nako nga bililhon ang imong kinabuhi niining adlawa, hinaot nga isipon ni Jehova nga bililhon ang akong kinabuhi, ug hinaot nga luwason ko niya sa tanang kalisdanan.”+ 25  Si Saul mitubag kang David: “Hinaot panalanginan ka David, anak ko. Segurado nga ikaw mohimog dagkong mga butang, ug ikaw magmalamposon gayod.”+ Unya si David milakaw, ug si Saul mipauli sa iyang dapit.+

Mga Footnote

O posible, “desyerto; kamingawan.”
Tan-awa sa Glossary ang “Dihog.”
Literal, “aron simhoton kini.”