Unang Samuel 16:1-23

  • Gidihogan ni Samuel si David ingong sunod nga hari (1-13)

    • “Si Jehova nagatan-aw sa kasingkasing” (7)

  • Ang espiritu sa Diyos wala na molihok kang Saul (14-17)

  • Si David nahimong manunugtog ug alpa alang kang Saul (18-23)

16  Sa ulahi si Jehova miingon kang Samuel: “Hangtod kanus-a ka magbangotan tungod kang Saul,+ nga ako na man siyang gisalikway ingong hari sa Israel?+ Sudlig lana ang sungay+ ug lakaw. Ako kang paadtoon kang Jese+ nga taga-Betlehem, kay ako mismo nagpili sa usa sa iyang mga anak aron mahimong hari.”+  Apan si Samuel miingon: “Unsaon nako pag-adto? Kon mahibaloan kini ni Saul, iya gyod kong patyon.”+ Si Jehova miingon: “Pagdalag dumalagang baka ug moingon ka, ‘Mianhi ko sa paghalad kang Jehova.’  Dapita si Jese kon asa ka maghalad; unya akong ipahibalo kanimo kon unsay imong buhaton. Dihogi alang kanako kadtong akong itudlo kanimo.”+  Gibuhat ni Samuel ang giingon ni Jehova. Pag-abot niya sa Betlehem,+ ang mga ansiyano sa siyudad nangurog sa pagtagbo kaniya, ug sila miingon: “Kalinaw ba ang imong tuyo?”  Siya mitubag: “Kalinaw ang akong tuyo. Mianhi ko sa paghalad kang Jehova. Balaana ang inyong kaugalingon, ug kuyog kanako kon asa ko maghalad.” Unya iyang gibalaan si Jese ug ang iyang mga anak nga lalaki, dayon iyang gipaadto sila sa paghalad.  Dihang nangabot sila ug iyang nakita si Eliab,+ siya miingon: “Seguradong siya ang dinihogan* ni Jehova.”  Apan si Jehova miingon kang Samuel: “Ayaw pagtan-aw sa iyang panagway ug sa iyang gitas-on,+ kay dili siya ang akong gipili. Kay ang pagtan-aw sa tawo dili sama sa pagtan-aw sa Diyos; ang tawo nagatan-aw kon unsay makita sa mga mata, apan si Jehova nagatan-aw sa kasingkasing.”+  Unya gitawag ni Jese si Abinadab+ ug gidala siya kang Samuel, apan si Samuel miingon: “Wala usab siya pilia ni Jehova.”  Dayon gipaatubang ni Jese si Sammah,+ apan si Samuel miingon: “Wala usab siya pilia ni Jehova.” 10  Busa gidala ni Jese kang Samuel ang pito sa iyang mga anak nga lalaki, apan si Samuel miingon kang Jese: “Walay usa kanila ang gipili ni Jehova.” 11  Sa kataposan si Samuel miingon kang Jese: “Mao na ba kini ang tanan nimong anak nga lalaki?” Siya mitubag: “Wala dinhi ang kamanghoran;+ atua siya nagpasibsib sa mga karnero.”+ Unya si Samuel miingon kang Jese: “Ipakuha siya, kay dili ta mangaon hangtod moabot siya.” 12  Busa gipakuha siya ug gidala kang Samuel. Siya mapulapula, nindot ug mga mata, ug guwapo.+ Unya si Jehova miingon: “Barog, dihogi siya, kay mao kini siya!”+ 13  Busa gikuha ni Samuel ang sungay nga may lana+ ug gidihogan siya atubangan sa iyang mga igsoon. Ug ang espiritu ni Jehova milihok kang David sukad niadtong adlawa.+ Unya si Samuel mibarog ug mipauli sa Rama.+ 14  Karon, gikuha na ni Jehova ang iyang espiritu gikan kang Saul,+ ug siya gisamok sa daotang espiritu* gikan kang Jehova.+ 15  Ang mga sulugoon ni Saul miingon kaniya: “Nakita nimo nga gisamok ka sa daotang espiritu gikan sa Diyos. 16  Palihog among ginoo, sugoa ang imong mga sulugoon nga ania sa imong atubangan sa pagpangitag tawo nga hanas magpatokar ug alpa.+ Dihang samokon ka sa daotang espiritu gikan sa Diyos, iyang patokaron kini, ug moarang-arang ang imong pamati.” 17  Busa si Saul miingon sa iyang mga sulugoon: “Palihog pangitai kog hanas nga motugtog, ug dad-a siya kanako.” 18  Ang usa sa mga tig-alagad miingon: “Nakita nako kon unsa ka hanas magpatokar ug alpa ang usa sa mga anak ni Jese nga taga-Betlehem. Siya isog ug banggiitang manggugubat,+ maayong manulti, ug guwapo.+ Ug si Jehova nagauban kaniya.”+ 19  Unya si Saul nagpadalag mga mensahero ngadto kang Jese ug miingon: “Ipadala kanako ang imong anak nga si David, nga atua uban sa mga karnero.”+ 20  Busa gikargahan ni Jese ang asno ug tinapay, usa ka panit nga sudlanag bino, ug usa ka nating kanding ug gipadala kini sa iyang anak nga si David ngadto kang Saul. 21  Busa si David miadto kang Saul ug mialagad kaniya.+ Si Saul nahigugma kaniya pag-ayo, ug gihimo niya siyang tigdala sa iyang mga hinagiban. 22  Si Saul nagpadalag mensahe kang Jese: “Palihog tugoti si David nga magpadayon sa pag-alagad kanako, kay ako nakauyon kaniya.” 23  Dihang samokon si Saul sa daotang espiritu gikan sa Diyos, kuhaon ni David ang alpa ug patokaron kini, ug moarang-arang ang pamati ni Saul, ug ang daotang espiritu mobiya kaniya.+

Mga Footnote

Tan-awa sa Glossary ang “Dihog.”
O “daotang kiling.” Gitugotan ni Jehova nga samokon si Saul sa iyang kaugalingong hunahuna.