Unang Samuel 13:1-23

  • Si Saul mipilig kasundalohan (1-4)

  • Si Saul nangahas sa paghalad (5-9)

  • Gibadlong ni Samuel si Saul (10-14)

  • Ang Israel walay mga hinagiban (15-23)

13  Si Saul nag-edad ug . . .* dihang nahimo siyang hari,+ ug nagmando siya sa Israel sulod sa duha ka tuig.  Si Saul nagpilig 3,000 ka tawo gikan sa Israel; ang 2,000 niini kauban ni Saul sa Mikmas ug sa kabukiran sa Bethel ug ang 1,000 kauban ni Jonatan+ sa Gibea+ sa Benjamin. Ang uban iyang gipapauli sa ilang tagsatagsa ka tolda.  Unya gipukan ni Jonatan ang nagkampo nga mga Filistehanon+ didto sa Geba,+ ug ang mga Filistehanon nakadungog bahin niini. Ug gipahuyop ni Saul ang budyong+ sa tibuok yuta ug miingon: “Padungga ang mga Hebreohanon!”  Ang tibuok Israel nakadungog sa balita: “Gipukan ni Saul ang nagkampo nga mga Filistehanon, ug karon ang Israel gidumtan na sa mga Filistehanon.” Busa ang katawhan gipaadto kang Saul didto sa Gilgal.+  Ang mga Filistehanon nagtigom usab aron makig-away sa Israel. Sila may 30,000 ka karong panggubat ug 6,000 ka mangangabayo ug kasundalohan nga sama ka daghan sa balas sa baybayon;+ ug sila mitungas ug nagkampo sa Mikmas sa sidlakan sa Bet-aven.+  Ug nakita sa mga Israelinhon nga lisod kaayo ang ilang kahimtang kay sila anaa sa kapeligrohan; busa ang katawhan nanago sa mga langob,+ sa mga lungib, sa mga dagkong bato, sa mga lawak ilalom sa yuta, ug sa mga gahong nga pondohanag tubig.  Ang ubang Hebreohanon mitabok pa gani sa Jordan ngadto sa yuta sa Gad ug sa Gilead.+ Apan si Saul didto pa sa Gilgal, ug ang tibuok katawhan nga nagsunod kaniya nangurog sa kahadlok.  Siya nagpaabot ug pito ka adlaw hangtod sa panahon nga gitakda ni Samuel, apan si Samuel wala moabot sa Gilgal, ug ang katawhan namiya na kaniya.  Busa si Saul miingon: “Dad-a ngari kanako ang halad nga sinunog ug ang mga halad sa panag-ambit.” Ug iyang gihalad ang halad nga sinunog.+ 10  Apan paghuman gyod niyag halad sa halad nga sinunog, si Samuel miabot. Busa gisugat siya ni Saul ug gitimbaya. 11  Unya si Samuel miingon: “Unsa kining imong gihimo?” Si Saul mitubag: “Nakita nako nga ang katawhan nag-anam-anam nag biya kanako,+ ug wala ka moabot sa gitakdang panahon, ug ang mga Filistehanon nagtigom na didto sa Mikmas.+ 12  Busa naghunahuna ko, ‘Molugsong na gyod karon sa Gilgal ang mga Filistehanon aron makig-away kanako, ug wala pa nako makuha ang pag-uyon* ni Jehova.’ Busa napugos ko sa paghalad sa halad nga sinunog.” 13  Si Samuel miingon kang Saul: “Binuang ang imong gihimo. Wala nimo tumana ang sugo nga gihatag kanimo ni Jehova nga imong Diyos.+ Kon imo pa kadtong gituman, lig-onon unta ni Jehova ang imong gingharian ibabaw sa Israel hangtod sa hangtod. 14  Apan karon ang imong gingharian dili mohangtod.+ Si Jehova mangitag tawo nga gikahimut-an sa iyang kasingkasing,+ ug itudlo siya ni Jehova ingong pangulo sa iyang katawhan,+ kay wala nimo tumana ang gisugo ni Jehova kanimo.”+ 15  Unya gikan sa Gilgal si Samuel mitungas paingon sa Gibea sa Benjamin, ug giihap ni Saul ang katawhan; kadtong kauban pa niya maoy mga 600 ka tawo.+ 16  Si Saul, si Jonatan nga iyang anak, ug ang katawhan nga kauban pa nila miestar sa Geba+ sa Benjamin, ug ang mga Filistehanon nagkampo sa Mikmas.+ 17  Ug ang mga mosulong gikan sa kampo sa mga Filistehanon gibahin sa tulo ka grupo. Ang usa ka grupo mosubay sa dalan paingon sa Opra, ngadto sa yuta sa Sual; 18  ang laing grupo mosubay sa dalan sa Bet-horon;+ ug ang ikatulong grupo mosubay sa dalan paingon sa utlanan nga nag-umbaw sa walog sa Zeboim, paingon sa kamingawan. 19  Karon walay tigpanday ug metal nga makaplagan sa tibuok yuta sa Israel, kay ang mga Filistehanon miingon: “Aron ang mga Hebreohanon dili makahimog espada o bangkaw.” 20  Ug ang tanang Israelinhon kinahanglang molugsong ngadto sa mga Filistehanon aron magpabaid sa ilang mga punta sa daro, piko, atsa, o mga galab. 21  Ang bayad sa pagpabaid maoy usa ka pim* alang sa mga punta sa daro, alang sa mga piko, alang sa tuloy tusok nga mga galamiton, alang sa mga atsa, ug alang sa pag-ayo sa mga pangtugsok sa baka. 22  Ug panahon sa gubat, ang tanang kauban ni Saul ug Jonatan walay espada o bangkaw; si Saul lang ug ang iyang anak nga si Jonatan+ ang dunay mga hinagiban. 23  Karon dihay laing grupo sa mga sundalo sa mga Filistehanon nga miadto sa pagbantay sa lugot nga agianan sa Mikmas.+

Mga Footnote

Ang numero wala sa Hebreohanong teksto.
O “mapalukmay ang nawong.”
Karaang panimbang o timbang, nga mga duha ka ikatulong bahin (2/3) sa usa ka siklo.