Unang Samuel 17:1-58

  • Gipildi ni David si Goliat (1-58)

    • Gitamay ni Goliat ang Israel (8-10)

    • Gidawat ni David ang hagit (32-37)

    • Si David nakig-away sa ngalan ni Jehova (45-47)

17  Ug ang mga Filistehanon+ nagtigom sa ilang kasundalohan* aron makiggubat. Sila nagtigom sa Socoh,+ nga sakop sa Juda, ug sila nagkampo taliwala sa Socoh ug sa Azeka,+ sa Epes-damim.+  Si Saul ug ang mga lalaki sa Israel nagtigom ug nagkampo sa Walog* sa Elah,+ ug sila mihan-ay aron makiggubat sa mga Filistehanon.  Ang mga Filistehanon anaa sa usa ka bukid, ug ang mga Israelinhon anaa sa pikas bukid, ug may walog nga nag-ulang kanila.  Unya migula gikan sa mga kampo sa mga Filistehanon ang banggiitan kaayong manggugubat nga ginganlag Goliat.+ Siya taga-Gat+ ug may gitas-ong unom ka maniko ug usa ka dangaw.*  Siya nagsul-ob ug helmet nga tumbaga* ug kotamaya nga daw may himbishimbis. Ang gibug-aton sa kotamaya nga tumbaga+ maoy 5,000 ka siklo.*  Siya dunay panagang sa bitiis nga gama sa tumbaga ug nagkabiba siyag salapang+ nga tumbaga.  Ang kahoy nga kuptanan sa iyang bangkaw sama sa likisan sa mga tighablon,+ ug ang puthaw nga ohas sa iyang bangkaw motimbang ug 600 ka siklo;* ug ang tigdala sa iyang taming nag-una kaniya.  Unya si Goliat mibarog ug gisinggitan ang naghan-ay nga kasundalohan sa Israel:+ “Nganong naghan-ay man mo sa pagpakiggubat? Dili ba ako ang banggiitang manggugubat sa mga Filistehanon, ug kamo mga sulugoon ni Saul? Busa pagpilig usa ka tawo nga makig-away kanako.  Kon makig-away siya kanako ug mapatay ko niya, kami mahimo ninyong mga sulugoon. Apan kon ako ang makadaog ug mapatay nako siya, kamo mahimo namong mga sulugoon.” 10  Unya ang Filistehanon miingon: “Gitamay* nako karon ang kasundalohan sa Israel.+ Paatubanga kanako ang inyong napili, ug mag-away mi!” 11  Pagkadungog ni Saul ug sa tibuok Israel sa giingon sa Filistehanon, sila nangalisang ug nangahadlok pag-ayo. 12  Si David maoy anak sa Epratahanon+ nga taga-Betlehem+ sa Juda nga ginganlag Jese,+ kinsa may walo ka anak nga lalaki+ ug tigulang na dihang naghari si Saul. 13  Ang tulo ka magulang nga anak ni Jese misunod kang Saul ngadto sa gubat.+ Ang panganay mao si Eliab,+ ang ikaduha mao si Abinadab,+ ug ang ikatulo mao si Sammah.+ 14  Si David mao ang kamanghoran,+ ug ang tulo ka magulang misunod kang Saul. 15  Samtang nag-alagad kang Saul, si David mag-ulian sa Betlehem sa pag-atiman sa mga karnero+ sa iyang amahan. 16  Sa kasamtangan, ang Filistehanon moduol ug mobarog atubangan kanila buntag ug gabii sulod sa 40 ka adlaw. 17  Unya si Jese miingon sa iyang anak nga si David: “Palihog, kuhaa kining epah* sa sinangag nga lugas ug kining 10 ka tinapay, ug pagdali, dad-a kini ngadto sa imong mga igsoon didto sa kampo. 18  Ug dad-a kining 10 ka keso* ngadto sa pangulo sa kasundalohan;* susiha usab ang kahimtang sa imong mga igsoon, ug pagdalag pamatuod nga maayo ra ang ilang kahimtang.” 19  Sila kauban ni Saul ug sa tanang kalalakin-an sa Israel didto sa Walog* sa Elah+ aron makig-away sa mga Filistehanon.+ 20  Busa si David mibangon sayo sa buntag ug gipabantayan niya sa laing tawo ang mga karnero; unya giandam niya ang iyang mga dad-onon ug milakaw sumala sa gisugo kaniya ni Jese. Pag-abot niya sa kampo, ang kasundalohan nagpaingon na sa panggubatan, nga naninggit sa singgit sa pagpakiggubat. 21  Ang Israel ug ang mga Filistehanon nag-atbangay diha sa panggubatan. 22  Dihadiha gibilin ni David ang iyang mga dala sa tigbantay sa mga bagahe ug midagan paingon sa panggubatan. Pag-abot niya didto, iyang gipangomosta ang iyang mga igsoon.+ 23  Samtang nakigsulti siya, miabot ang banggiitang manggugubat nga si Goliat,+ ang Filistehanon nga taga-Gat. Siya migula gikan sa naghan-ay nga mga Filistehanon ug misulti sa mao gihapong mga pulong,+ ug nadunggan siya ni David. 24  Dihang nakita siya sa kalalakin-an sa Israel, sila nangahadlok pag-ayo ug nanagan.+ 25  Ug ang kalalakin-an sa Israel miingon: “Nakita ba ninyo kanang tawhana nga migula? Siya nagpaduol aron tamayon* ang Israel.+ Ang tawo nga makapatay kaniya hatagan sa hari ug daghang bahandi, ug ihatag usab sa hari kaniya ang iyang anak nga babaye.+ Ug ang panimalay sa iyang amahan ipahigawas sa hari gikan sa mga obligasyon sa mga Israelinhon.” 26  Si David nangutana sa mga lalaki nga nagtindog duol kaniya: “Unsay iganti alang sa tawo nga makapatay niana nga Filistehanon ug makakuha sa kaulawan gikan sa Israel? Kay kinsa ba kining dili tinuling Filistehanon nga iya mang gitamay* ang naghan-ay nga kasundalohan sa buhi nga Diyos?”+ 27  Unya ang mga tawo misulti kaniya kon unsay gikasaad, ug sila miingon: “Mao kanay iganti alang sa tawo nga makapatay kaniya.” 28  Pagkadungog sa iyang kamagulangang igsoong si Eliab+ nga nakigsulti siya sa mga lalaki, siya nasuko kang David ug miingon: “Nganong milugsong ka dinhi? Ug kinsay imong gibinlan sa pipila ka karnero didto sa kamingawan?+ Nahibalo ko nga mapangahason ka ug daotan ang tinguha sa imong kasingkasing; milugsong ka aron lang motan-aw sa gubat.” 29  Si David miingon: “Unsa may akong nabuhat? Nangutana ra man ko.” 30  Busa siya mibiya kaniya ug miadto sa lain, ug mao ra gihapon ang iyang gipangutana+ ug mao ra usab ang gitubag kaniya sa mga tawo.+ 31  Dihay nakadungog sa gisulti ni David, ug ila kadtong gisulti kang Saul. Busa iyang gipakuha siya. 32  Si David miingon kang Saul: “Ayawg tugoti nga mawad-ag kaisog si* bisan kinsa tungod kaniya. Ang imong sulugoon moadto ug makig-away niini nga Filistehanon.”+ 33  Apan si Saul miingon kang David: “Dili ka makahimo sa pagpakig-away niini nga Filistehanon kay bata pa ka,+ ug siya sundalo* na sukad pa sa iyang pagkabatan-on.” 34  Si David miingon kang Saul: “Dihang ang imong sulugoon nagbantay sa mga karnero sa iyang amahan, dihay miabot nga leyon,+ ug sa laing higayon dihay miabot nga oso, ug midagit kinig karnero gikan sa panon. 35  Akong gigukod ug gihampak kini ug giluwas ang karnero gikan sa baba niini. Sa dihang kini miatake kanako, akong gikuptan ang balhibo* niini ug gihampak kini ug gipatay. 36  Gipatay sa imong sulugoon ang leyon ug ang oso, ug kining dili tinuli nga Filistehanon mahisama sa usa niini, kay iyang gitamay* ang naghan-ay nga kasundalohan sa buhi nga Diyos.”+ 37  Unya si David midugang: “Si Jehova, nga nagluwas kanako gikan sa kuyamas sa leyon ug sa oso, mao ang magluwas kanako gikan sa kamot niini nga Filistehanon.”+ Busa si Saul miingon kang David: “Lakaw, ug hinaot si Jehova magauban kanimo.” 38  Unya gisul-oban ni Saul si David sa iyang mga besti. Iyang gisul-oban siya ug helmet nga tumbaga ug dayon gisul-oban ug kotamaya. 39  Unya gitakin ni David ang iyang espada ug misulay paglakaw, apan naglisod siya kay wala siya maanad niini. Si David miingon kang Saul: “Maglisod kog lakaw kon magsul-ob ko niini kay wala ko maanad.” Busa gipanghubo kini ni David. 40  Unya iyang gikuha ang iyang sungkod ug mipilig lima ka hamis nga bato diha sa sapa* ug gisulod kini sa bulsa sa iyang puntil sa magbalantay, ug diha sa iyang kamot ang iyang lambuyog.+ Ug iyang giadto ang Filistehanon. 41  Ang Filistehanon nag-anam ka duol kang David, ug ang tigdala sa iyang taming nag-una kaniya. 42  Dihang mitan-aw ang Filistehanon ug iyang nakita si David, iyang gitamay siya kay siya bata pa nga mapulapula ug guwapo.+ 43  Busa ang Filistehanon miingon kang David: “Iro ba ko+ nga sugaton nimog bunal?” Ug gitunglo sa Filistehanon si David sa ngalan sa iyang mga diyos. 44  Ang Filistehanon miingon kang David: “Dali ngari, ug ako kang ipakaon sa mga langgam ug sa ihalas nga mga mananap.” 45  Si David miingon sa Filistehanon: “Mianhi ka kanako nga nagdalag espada ug bangkaw ug salapang,+ apan ako mianhi kanimo sa ngalan ni Jehova sa mga panon,+ ang Diyos sa naghan-ay nga kasundalohan sa Israel, nga imong gitamay.*+ 46  Niining adlawa mismo itugyan ka ni Jehova sa akong kamot,+ ug ako kang patyon ug punggotan; ug niining adlawa akong ipakaon sa mga langgam ug sa ihalas nga mga mananap ang mga patayng lawas sa kampo sa mga Filistehanon; ug ang katawhan sa tibuok yuta mahibalo nga dunay matuod nga Diyos sa Israel.+ 47  Ug ang tanang nagtigom dinhi* mahibalo nga dili pinaagi sa espada o sa bangkaw nga si Jehova magluwas,+ kay iya ni Jehova ang gubat,+ ug kamong tanan iyang itugyan sa among kamot.”+ 48  Unya ang Filistehanon nagpadayon sa pagduol aron makigharong kang David, ug si David kusog nga midagan paingon sa panggubatan aron makigharong sa Filistehanon. 49  Si David mikuot sa iyang puntil ug nagkuhag usa ka bato ug naglambuyog niini. Iyang naigo ang Filistehanon sa agtang, ug ang bato milubong sa iyang agtang ug siya naumod sa yuta.+ 50  Busa si David midaog batok sa Filistehanon pinaagig lambuyog ug usa ka bato; napatay ni David ang Filistehanon bisag wala siyay dalang espada.+ 51  Si David nagpadayon sa pagdagan ug siya mitindog sa iyang kiliran. Unya iyang gigunitan ang espada sa Filistehanon+ ug giibot kini sa sakoban ug gipunggotan niya siya aron maseguro nga patay na siya. Dihang nakita sa mga Filistehanon nga namatay ang ilang banggiitang manggugubat, sila nangalagiw.+ 52  Unya ang kalalakin-an sa Israel ug sa Juda naninggit ug ilang gigukod ang mga Filistehanon gikan sa walog+ hangtod sa mga ganghaan sa Ekron,+ ug ang napatay nga mga Filistehanon nangbuy-od sa dalan gikan sa Saaraim+ hangtod sa Gat ug Ekron. 53  Dihang namauli na ang mga Israelinhon gikan sa paggukod sa mga Filistehanon, ilang gipanguha ang mga butang diha sa mga kampo sa mga Filistehanon. 54  Unya gikuha ni David ang ulo sa Filistehanon ug gidala kini sa Jerusalem, apan ang mga hinagiban sa Filistehanon gibutang niya sa iyang tolda.+ 55  Dihang nakita ni Saul si David nga migula sa pagpakigharong sa Filistehanon, siya miingon kang Abner+ nga pangulo sa kasundalohan: “Kinsang anak kadtong bataa,+ Abner?” Si Abner mitubag: “Ingon nga ikaw buhi, Oh hari, ako wala masayod!” 56  Ang hari miingon: “Sayra kon kang kinsang anak ang maong batan-on.” 57  Busa dihang mipauli si David human mapatay ang Filistehanon, siya gidala ni Abner sa atubangan ni Saul nga bitbit ang ulo sa Filistehanon.+ 58  Unya si Saul miingon kaniya: “Kinsang anak man ka, Dong?” Si David mitubag: “Anak ko sa imong sulugoon nga si Jese+ nga taga-Betlehem.”+

Mga Footnote

Literal, “mga kampo.”
O “Ubos nga Patag.”
Ang iyang gitas-on maoy mga 2.9 metros (9 piye ug 5.75 pulgadas). Tan-awa ang Apendise B14.
Iningles, copper.
Mga 57 kilos. Tan-awa ang Apendise B14.
Mga 6.84 kilos.Tan-awa ang Apendise B14.
O “Gihagit.”
Mga 22 litros. Tan-awa ang Apendise B14.
Literal, “10 ka bahin sa gatas.”
O “pangulo sa 1,000.”
O “Ubos nga Patag.”
O “hagiton.”
O “gihagit.”
O “maluya ang kasingkasing ni.”
O “manggugubat.”
O “apapangig.” Literal, “bungot.”
O “gihagit.”
O “walog.” Tan-awa sa Glossary.
O “gihagit.”
Literal, “kining tibuok kongregasyon.”