Unang Samuel 14:1-52

  • Pagsulong ni Jonatan sa Mikmas (1-14)

  • Mga kaaway sa Israel gipildi sa Diyos (15-23)

  • Wala hunahunaang panumpa ni Saul (24-46)

    • Katawhan nangaon ug karne nga dunay dugo (32-34)

  • Mga gubat ni Saul; iyang pamilya (47-52)

14  Usa ka adlaw niana, si Jonatan+ nga anak ni Saul miingon sa tig-alagad nga nagdala sa iyang mga hinagiban: “Dali, manabok kita ngadto sa mga Filistehanon nga nagbantay sa pikas nga bahin.” Apan wala niya kini isulti sa iyang amahan.  Si Saul didto sa may utlanan sa Gibea+ ilalom sa kahoyng granada didto sa Migron, ug kauban niya ang mga 600 ka lalaki.+  (Ug ang epod+ gidala ni Ahias nga anak ni Ahitub,+ nga igsoon ni Ikabod,+ nga anak ni Pinehas,+ nga anak ni Eli,+ nga saserdote ni Jehova sa Shilo.)+ Ug ang katawhan wala mahibalo nga milakaw si Jonatan.  Karon ang mga agianan nga gipaningkamotang tabokon ni Jonatan aron makaabot sa nagbantay nga mga Filistehanon anaa taliwala sa duha ka dagkong bato nga pormag ngipon; ang ngalan sa usa maoy Bozez ug ang lain maoy Sene.  Ang usa ka bato maoy samag haligi sa amihanan nga nag-atubang sa Mikmas, ug ang lain anaa sa habagatan nga nag-atubang sa Geba.+  Busa si Jonatan miingon sa tigdala sa iyang hinagiban: “Dali, manabok ta ngadto niining dili tinuli nga mga tawo.+ Tingali si Jehova molihok alang kanato, kay daghan man o diyutay ang iyang gamiton, walay makababag kang Jehova sa pagluwas.”+  Ang tigdala sa iyang hinagiban miingon: “Buhata kon unsay gidiktar sa imong kasingkasing. Adto kon asa nimo buot moadto, ug ako mosunod kanimo bisan asa, sumala sa gidiktar sa imong kasingkasing.”  Unya si Jonatan miingon: “Manabok ta paingon sa maong mga lalaki, ug magpakita kita kanila.  Kon moingon sila kanato, ‘Barog mo hangtod nga moabot mi dinha!’ kita mobarog sa atong nahimutangan ug dili kita motungas ngadto kanila. 10  Apan kon moingon sila, ‘Tungas mo batok kanamo!’ nan manungas kita, kay sila itugyan ni Jehova sa atong kamot. Kini mao ang atong ilhanan.”+ 11  Unya silang duha nagpakita sa nagbantay nga mga Filistehanon. Ang mga Filistehanon miingon: “Tan-awa! Ang mga Hebreohanon nanggula na sa mga lungag nga ilang gitagoan.”+ 12  Busa si Jonatan ug ang tigdala sa iyang hinagiban giingnan sa nagbantayng mga lalaki: “Tungas diri kanamo, ug tudloan mo namog leksiyon!”+ Dihadiha giingnan ni Jonatan ang tigdala sa iyang hinagiban: “Sunod nako, kay itugyan sila ni Jehova ngadto sa kamot sa Israel.”+ 13  Ug si Jonatan mikatkat pinaagi sa iyang mga kamot ug mga tiil, ug ang tigdala sa iyang hinagiban nagsunod kaniya; ug ang mga Filistehanon gipukan ni Jonatan, ug ang tigdala sa iyang hinagiban nga anaa sa iyang luyo nagpatay kanila. 14  Sa unang pag-atake ni Jonatan ug sa tigdala sa iyang hinagiban, nakapatay silag mga 20 ka tawo sulod sa luna nga katunga sa gitas-on sa tudling diha sa medya ektarya nga uma.* 15  Unya ang mga tawo diha sa kampo ug kadtong mga nagbantay nangalisang, ug bisan ang mga nanulong+ nangalisang. Gipahinabo sa Diyos nga maglinog ug ang mga Filistehanon nangalisang. 16  Ang mga tigbantay ni Saul didto sa Gibea+ sa Benjamin nakakita nga ang kaguliyang mikaylap sa kampo sa kaaway.+ 17  Si Saul miingon sa katawhan nga kauban niya: “Palihog ipha ang katawhan, ug tan-awa kon kinsa ang mibiya kanato.” Pag-ihap nila, ilang nakita nga wala didto si Jonatan ug ang tigdala sa iyang hinagiban. 18  Karon si Saul miingon kang Ahias:+ “Dad-a diri ang Kaban sa matuod nga Diyos!” (Kay ang Kaban sa matuod nga Diyos didto sa mga Israelinhon niadtong panahona.*) 19  Ug samtang nakigsulti si Saul sa saserdote, misamot pa ka grabe ang kaguliyang sa kampo sa mga Filistehanon. Unya si Saul miingon sa saserdote: “Hunonga kanang imong ginahimo.”* 20  Busa si Saul ug ang tibuok katawhan nga kauban niya nagtigom ug miasdang sa gubat. Unya ilang nakita nga ang mga Filistehanon nagpinatyanay pinaagig espada, ug grabe kaayo ang kaguliyang. 21  Ug ang mga Hebreohanon nga midapig kaniadto sa mga Filistehanon ug mitungas uban kanila sa ilang kampo midapig na sa Israel ubos ni Saul ug Jonatan. 22  Ang tanang Israelinhon nga nanago+ sa kabukiran sa Epraim nakadungog nga nangalagiw ang mga Filistehanon, ug sila usab miapil sa gubat ug migukod kanila. 23  Busa giluwas ni Jehova ang Israel niadtong adlawa,+ ug ang gubat miabot hangtod sa Bet-aven.+ 24  Apan ang mga Israelinhon nangaluya pag-ayo niadtong adlawa, kay si Saul nanumpa maylabot sa katawhan: “Tinunglo ang tawo nga mokaon ug bisan unsang pagkaon* sa dili pa ang kagabhion ug hangtod nga makapanimalos ko sa akong mga kaaway!” Busa walay usa kanila ang mikaon ug bisan unsang pagkaon.+ 25  Ug ang tibuok katawhan* miadto sa lasang, ug dihay daghang dugos didto. 26  Pag-abot sa katawhan didto sa lasang, ilang nakita ang dugos nga nagtulo, apan walay bisan kinsa nga mitilaw niini kay nahadlok sila sa panumpa. 27  Apan si Jonatan wala makadungog sa gipanumpa sa iyang amahan maylabot sa katawhan,+ mao nga gituy-od niya ang iyang sungkod ug gituslob ang tumoy niini sa udlan. Dihang gihungit niya kini sa iyang baba, midan-ag ang iyang mga mata. 28  Ang usa sa mga sundalo miingon: “Ang imong amahan hugot nga nanumpa maylabot sa katawhan, ‘Tinunglo ang tawo nga mokaon karong adlawa!’+ Mao nga ang katawhan nangaluya.” 29  Apan si Jonatan miingon: “Ang akong amahan maoy hinungdan nga nag-antos ang katawhan. Tan-awa! Midan-ag ang akong mga mata kay mitilaw kog diyutay niining dugos. 30  Mas maayo gyod unta kon ang katawhan nakakaon+ karong adlawa gikan sa nakuha nila sa ilang mga kaaway! Mas daghan pa untang Filistehanon ang napatay.” 31  Niadtong adlawa ilang gipamatay ang mga Filistehanon gikan sa Mikmas hangtod sa Aijalon,+ ug ang katawhan nangaluya pag-ayo. 32  Busa ang katawhan midasmag nga hinakog sa ilang mga nakuha. Ilang gikuha ang mga karnero ug mga baka ug mga nating baka ug gipang-ihaw kini diha sa yuta, ug ilang gipangaon kini nga dunay dugo.+ 33  Busa gipahibalo kini kang Saul: “Ang katawhan nagpakasala batok kang Jehova kay gikaon nila ang karne nga dunay dugo.”+ Siya miingon: “Kamo wala magmatinumanon. Pagligid ngari ug dakong bato, karon dayon.” 34  Unya si Saul miingon: “Adtoa ninyo ang katawhan ug ingna sila, ‘Ang tagsatagsa kaninyo kinahanglang magdala dinhi sa iyang torong baka ug sa iyang karnero ug ihawa kana dinhi ug unya kan-a. Ayaw kamo pagpakasala kang Jehova pinaagi sa pagkaon sa karne nga dunay dugo.’”+ Busa ang tagsatagsa kanila nagdala sa iyang torong baka niadtong gabhiona ug nag-ihaw niini didto. 35  Ug si Saul naghimog halaran alang kang Jehova.+ Kini ang unang halaran nga iyang gihimo alang kang Jehova. 36  Sa ulahi si Saul miingon: “Atong gukdon ang mga Filistehanon panahon sa kagabhion ug kuhaon ang ilang kabtangan hangtod sa pagdan-ag sa kabuntagon. Wala kitay ibilin nga buhi.” Sila miingon: “Himoa kon unsay maayo sa imong panan-aw.” Unya ang saserdote miingon: “Moduol kita dinhi sa matuod nga Diyos.”+ 37  Ug si Saul nagpakisayod sa Diyos: “Gukdon ba nako ang mga Filistehanon?+ Imo ba silang itugyan sa kamot sa Israel?” Apan ang Diyos wala motubag kaniya niadtong adlawa. 38  Busa si Saul miingon: “Duol ngari, kamong tanang pangulo sa katawhan, ug sayra kon unsa nga sala ang nahimo karong adlawa. 39  Kay ingon nga si Jehova buhi, kinsa nagluwas sa Israel, bisan pag ang akong anak nga si Jonatan ang naghimo niini, siya mamatay gayod.” Apan walay bisan usa sa katawhan ang mitubag kaniya. 40  Unya siya miingon sa tibuok Israel: “Diha mo sa pikas, ug kami sa akong anak nga si Jonatan dinhi.” Ang katawhan miingon kang Saul: “Buhata kon unsay maayo sa imong panan-aw.” 41  Unya si Saul miingon kang Jehova: “Oh Diyos sa Israel, tubaga kami pinaagi sa Tumim!”+ Unya si Jonatan ug si Saul ang gipili, ug ang katawhan nahigawas. 42  Karon si Saul miingon: “Pagripa*+ aron mahibaloan kon ako ba o ang akong anak nga si Jonatan ang nakasala.” Ug si Jonatan ang gipili. 43  Unya si Saul miingon kang Jonatan: “Tug-an, unsay imong gihimo?” Busa giingnan siya ni Jonatan: “Mitilaw lang kog gamayng dugos nga diha sa tumoy sa akong sungkod.+ Ania, andam kong mamatay!” 44  Busa si Saul miingon: “Pahamtangan unta kog silot sa Diyos ug dugangan pa kana kon dili ka mamatay, Jonatan.”+ 45  Apan ang katawhan miingon kang Saul: “Angay bang mamatay si Jonatan, kinsa nakahatag niining dakong kadaogan*+ sa Israel? Dili gayod! Ingon nga si Jehova buhi, walay bisan usa ka buhok sa iyang ulo ang angayng mahulog sa yuta, kay gitabangan siya sa Diyos sa iyang gihimo niining adlawa.”+ Tungod niana si Jonatan giluwas* sa katawhan, ug siya wala mamatay. 46  Busa wala na gukda ni Saul ang mga Filistehanon, ug ang mga Filistehanon namauli sa ilang dapit. 47  Gipalig-on ni Saul ang iyang pagkahari sa Israel ug siya nakig-away sa tanan niyang kaaway sa palibot, batok sa mga Moabihanon,+ sa mga Ammonhanon,+ sa mga Edomhanon,+ sa mga hari sa Zoba,+ ug sa mga Filistehanon;+ ug bisan diin siya moadto, iyang gipildi sila. 48  Ug siya maisogong nakig-away ug nagmadaogon batok sa mga Amalekanhon+ ug nagluwas sa Israel gikan sa kamot sa ilang mga kaaway. 49  Ang mga anak nga lalaki ni Saul mao si Jonatan, Isvi, ug si Malki-sua.+ Ug siya may duha ka anak nga babaye; ang magulang mao si Merab,+ ug ang manghod mao si Mikal.+ 50  Ang asawa ni Saul mao si Ahinoam nga anak ni Ahimaaz. Ang pangulo sa iyang kasundalohan mao si Abner+ nga anak ni Ner, nga uyoan ni Saul. 51  Si Kis+ mao ang amahan ni Saul, ug si Ner+ nga amahan ni Abner maoy anak ni Abiel. 52  Panahon sa paghari ni Saul, kanunayng dunay grabeng paggubatay tali kaniya ug sa mga Filistehanon.+ Kon dunay makita si Saul nga tawong kusgan o isog, kuhaon niya siya aron himoong sundalo.+

Mga Footnote

Nagtumong sa gidak-on sa yuta nga madaro sa usa ka parisan sa baka sa usa ka adlaw.
Literal, “adlawa.”
Literal, “Kuhaa ang imong kamot.”
Literal, “tinapay.”
Literal, “yuta.”
Tan-awa sa Glossary ang “Ripa.”
O “kaluwasan.”
Literal, “gitubos.”