Unang Samuel 15:1-35

  • Si Saul misupak kay wala niya patya si Agag (1-9)

  • Gibadlong ni Samuel si Saul (10-23)

    • “Ang pagsunod mas maayo pa kay sa halad” (22)

  • Gisalikway si Saul ingong hari (24-29)

  • Gipatay ni Samuel si Agag (30-35)

15  Unya si Samuel miingon kang Saul: “Gipadala ko ni Jehova sa pagdihog kanimo ingong hari sa iyang katawhang Israel;+ karon pamatia ang isulti ni Jehova.+  Kini ang giingon ni Jehova sa mga panon: ‘Akong papanubagon ang mga Amalekanhon sa ilang gibuhat sa Israel dihang sila nakigbatok kanila samtang sila nagpanaw gikan sa Ehipto.+  Karon lakaw, ug pamatya ang mga Amalekanhon,+ ug laglaga sila+ lakip ang tanan nilang nabatonan. Kinahanglang walay mabilin nila;* pamatya sila,+ lalaki man o babaye, bata man o masuso, baka man o karnero, kamelyo man o asno.’”+  Busa gipatawag ni Saul ang katawhan ug giihap sila didto sa Telaim: Dihay 200,000 ka sundalo nga nagbaktas ug 10,000 ka lalaki sa Juda.+  Si Saul nakaabot hangtod sa siyudad sa Amalek ug nangatang diha sa walog* sa pag-atake.  Unya si Saul miingon sa mga Kenihanon:+ “Lakaw, biyai ninyo ang mga Amalekanhon, aron dili mo nako paphaon uban kanila.+ Kay nagpakita mog maunongong gugma sa tibuok katawhan sa Israel+ dihang mibiya sila sa Ehipto.” Busa ang mga Kenihanon mibiya sa mga Amalekanhon.  Human niana gipamatay ni Saul ang mga Amalekanhon+ gikan sa Havila+ hangtod sa Sur,+ nga sunod sa Ehipto.  Iyang nadakpang buhi si Agag+ nga hari sa Amalek, apan ang tanang ubang katawhan iyang gilaglag pinaagig espada.+  Apan wala patya* ni Saul ug sa katawhan si Agag ug ang kinamaayohan sa mga karnero, ang mga baka, ang tambok nga mga hayop, ang mga laking karnero, ug ang tanan nga maayo.+ Dili nila buot nga laglagon sila. Apan ang tanang walay pulos ug wala nila magustohi ilang gilaglag. 10  Unya ang pulong ni Jehova nadawat ni Samuel: 11  “Nagbasol* ko nga gihimo nakong hari si Saul, kay mitipas siya gikan sa pagsunod kanako, ug wala niya tumana ang akong mga pulong.”+ Si Samuel naguol pag-ayo, ug tibuok gabii siyang mituaw kang Jehova.+ 12  Dihang si Samuel mibangon sayo sa buntag aron makigkita kang Saul, si Samuel giingnan: “Si Saul miadto sa Carmelo,+ ug naghimo siya didto ug monyumento alang sa iyang kaugalingon.+ Dayon milugsong siya sa Gilgal.” 13  Sa pag-abot ni Samuel kaniya, si Saul miingon: “Hinaot panalanginan ka ni Jehova. Akong gituman ang pulong ni Jehova.” 14  Apan si Samuel miingon: “Nan unsa man kanang akong nadunggan nga tingog sa mga karnero ug tingog sa mga baka?”+ 15  Si Saul miingon: “Gikuha kana gikan sa mga Amalekanhon, kay wala patya* sa katawhan ang kinamaayohan sa mga karnero ug sa mga baka aron ikahalad kang Jehova nga imong Diyos; apan ang nahibilin among gilaglag.” 16  Si Samuel miingon kang Saul: “Husto na! Akong isulti nimo ang giingon ni Jehova kanako kagabii.”+ Busa siya miingon kaniya: “Sulti!” 17  Si Samuel miingon: “Dili ba ubos ang pagtan-aw nimo sa imong kaugalingon+ dihang gihimo kang pangulo sa mga tribo sa Israel ug dihang gidihogan ka ni Jehova ingong hari sa Israel?+ 18  Unya si Jehova naghatag kanimog tahas nga nag-ingon, ‘Lakaw, laglaga ang makasasalang mga Amalekanhon.+ Pakig-away kanila hangtod nga mapuo nimo sila.’+ 19  Busa nganong wala nimo sunda ang tingog ni Jehova? Hinakog hinuon kang midasmag sa ilang mga gipanag-iya+ ug mihimog daotan sa mga mata ni Jehova!” 20  Ug si Saul miingon kang Samuel: “Apan akong gisunod ang tingog ni Jehova! Akong gituman ang tahas nga gihatag kanako ni Jehova, ug akong gidala si Agag nga hari sa Amalek, ug akong gilaglag ang mga Amalekanhon.+ 21  Apan gikuha sa katawhan ang kinamaayohang mga karnero ug mga baka gikan sa mga butang nga angayng laglagon aron ihalad kang Jehova nga imong Diyos sa Gilgal.”+ 22  Unya si Samuel miingon: “Unsa may mas makapalipay kang Jehova, ang pagtanyag ug mga halad nga sinunog+ o ang pagsunod sa tingog ni Jehova? Sa pagkatinuod, ang pagsunod mas maayo pa kay sa halad,+ ug ang pagpamati kay sa tambok+ sa mga laking karnero; 23  kay ang pagkamasinupakon+ sama ra sa sala sa pagpanag-an,+ ug ang pagkamapangahason sama ra sa paggamit ug salamangka ug sa idolatriya.* Kay imong gisalikway ang pulong ni Jehova,+ gisalikway usab ka niya ingong hari.”+ 24  Unya si Saul miingon kang Samuel: “Nakasala ko, kay akong gilapas ang sugo ni Jehova ug ang imong mga pulong. Nahadlok ko sa katawhan mao nga namati ko sa ilang giingon. 25  Ug karon, palihog, pasayloa ang akong sala, ug balik uban kanako aron ako moyukbo kang Jehova.”+ 26  Apan si Samuel miingon kang Saul: “Dili ko mobalik uban kanimo, kay imong gisalikway ang pulong ni Jehova, ug gisalikway ka ni Jehova ug dili na ka magpadayon sa paghari sa Israel.”+ 27  Pagtalikod ni Samuel aron molakaw, gihawiran ni Saul ang sidsid sa iyang besti nga walay bukton, apan kini nagisi. 28  Si Samuel miingon kaniya: “Mao usab kini ang mahitabo kanimo. Kuhaon* ni Jehova karong adlawa ang gingharian sa Israel gikan kanimo, ug iyang ihatag kini sa usa sa imong mga isigkatawo nga mas maayo kay kanimo.+ 29  Dugang pa, ang Halangdon sa Israel+ dili mamakak+ ug dili magbag-o sa iyang hunahuna,* kay Siya dili tawo nga magbag-o sa iyang hunahuna.”*+ 30  Niini siya miingon: “Nakasala ko. Apan palihog pasidunggi ko atubangan sa mga ansiyano sa akong katawhan ug atubangan sa Israel. Balik uban kanako, ug ako moyukbo kang Jehova nga imong Diyos.”+ 31  Busa si Samuel mibalik uban kang Saul, ug si Saul miyukbo kang Jehova. 32  Ug si Samuel miingon: “Dad-a ninyo kanako si Agag nga hari sa Amalek.” Unya miduol kaniya si Agag nga nagpanuko,* kay si Agag naghunahuna: ‘Seguradong ang hulga nga patyon ko* wala na.’ 33  Apan si Samuel miingon: “Ang mga babaye namatyag mga anak tungod sa imong espada, busa ang imong inahan mamatyan usab ug mga anak.” Ug gitagudtagod ni Samuel si Agag sa atubangan ni Jehova sa Gilgal.+ 34  Ug si Samuel mipauli sa Rama, ug si Saul mipauli sa iyang kaugalingong balay didto sa Gibea. 35  Si Samuel wala na makigkita pag-usab kang Saul hangtod sa adlaw sa iyang kamatayon, kay si Samuel nagbangotan tungod kang Saul.+ Ug si Jehova nagbasol nga gihimo niyang hari sa Israel si Saul.+

Mga Footnote

O “Ayaw sila kaluy-i.”
Tan-awa sa Glossary.
O “Apan gikaluy-an.”
O “Naguol.”
O “kay gikaluy-an.”
Literal, “terapim nga mga estatuwa,” nga nagtumong sa mga diyos sa panimalay; mga idolo.
Literal, “Gision.”
O “dili magbasol.”
O “nga magbasol.”
O posible, “nga kompiyansa ra.”
Literal, “ang kapait sa kamatayon.”