Para sa mga Taga-Galacia 2:1-21

  • Pablo nakigkita sa mga apostoles sa Jerusalem (1-10)

  • Gibadlong ni Pablo si Pedro (Cefas) (11-14)

  • Ipahayag nga matarong pinaagi lamang sa pagtuo (15-21)

2  Human sa 14 ka tuig, mitungas ko pag-usab sa Jerusalem uban kang Bernabe,+ ug giuban sab nako si Tito.+  Mitungas ko tungod sa gipadayag kanako, ug akong gisulti kanila ang maayong balita nga akong ginasangyaw sa kanasoran. Apan gisulti lang nako kini atubangan sa tinahod nga mga lalaki, aron maseguro nga husto ang ministeryo nga akong ginahimo, kay kon dili, sayang lang ang akong paghago.*  Ug bahin kang Tito+ nga kauban nako, walay mipugos niya nga magpatuli+ bisag Grego siya.  Apan mitungha ni nga isyu tungod sa dili tinuod nga mga igsoon nga hilom nga misulod+ aron mangespiya ug daoton ang kagawasan+ nga atong nabatonan ingong mga disipulo ni Kristo Jesus, aron bug-os ta nilang maulipon;+  wala mi magpadala o magpasakop nila,+ bisag kadiyot lang,* aron ang kamatuoran sa maayong balita magpabilin kaninyo.  Apan bahin niadtong tinahod nga mga lalaki+​—⁠dili importante nako kon unsang klaseha sa mga tawo sila kaniadto, kay ang Diyos wala magtan-aw sa panggawas nga panagway sa tawo⁠—​sila walay gipaambit nga bag-o kanako.  Pero dihang nakita nila nga gisalig kanako ang maayong balita para sa mga dili tinuli,+ sama nga gisalig kang Pedro ang maayong balita para sa mga tinuli—  kay ang naghatag kang Pedro ug gahom sa pagkaapostol para sa mga tinuli naghatag sab kanako ug gahom sa pagkaapostol para sa mga tawo sa kanasoran+  ug dihang nakita nila nga gipakitaan kog dili hitupngang pagkamaayo,*+ ang giisip nga mga haligi sa kongregasyon nga si Santiago,+ Cefas,* ug Juan milamano namo ni Bernabe+ ingong pag-uyon nga kami ang moadto sa kanasoran apan sila ngadto sa mga tinuli. 10  Ang ila rang gihangyo mao nga hinumdoman namo ang mga pobre, ug kini sab ang gipaningkamotan nakong himoon.+ 11  Apan dihang miadto si Cefas*+ sa Antioquia,+ giprangkahan* nako siya, kay klaro nga sayop siya. 12  Kay sa wala pa moabot ang mga tawo nga gipadala ni Santiago,+ siya mikaon uban sa mga tawo sa kanasoran;+ apan pag-abot nila, siya wala na makig-uban nila ug nagpalayo, kay nahadlok sa mga tinuli.+ 13  Ang ubang Hudiyo misunod sab niya sa pagpakaaron-ingnon,* mao nga bisan si Bernabe nadala sa ilang pagpakaaron-ingnon.* 14  Apan dihang nakita nako nga sila wala maglakaw subay sa kamatuoran sa maayong balita,+ gisultihan nako si Cefas* atubangan nilang tanan: “Kon ikaw, bisan tuod Hudiyo, nagkinabuhi nga sama sa kanasoran ug dili sama sa mga Hudiyo, nganong pugson man nimo ang mga tawo sa kanasoran nga magkinabuhi sumala sa nabatasan sa mga Hudiyo?”+ 15  Kita nga natawong mga Hudiyo, ug dili mga makasasala gikan sa kanasoran, 16  nahibalo nga ang tawo ipahayag nga matarong, dili pinaagi sa pagtuman sa balaod, kondili pinaagi lamang sa pagtuo+ kang Jesu-Kristo.+ Busa mituo kita kang Kristo Jesus, aron kita ikapahayag nga matarong pinaagi sa atong pagtuo sa Kristo ug dili pinaagi sa pagtuman sa balaod, kay walay bisan kinsa* nga ipahayag nga matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod.+ 17  Karon kon kita nakaplagan nga makasasala tungod sa atong tinguha nga ipahayag nga matarong pinaagi sa Kristo, ang Kristo ba nagdasig nato sa pagpakasala? Wala gayod! 18  Kon tukoron nako pag-usab ang mga butang nga ako nang gitumpag, akong gipakita nga malinapason ko sa balaod. 19  Kay pinaagi sa balaod ako namatay sa balaod,+ aron mabuhi ko para sa Diyos. 20  Ako gilansang sa estaka uban sa Kristo.+ Dili na ako ang nagkinabuhi,+ kondili ang Kristo na ang nagkinabuhi nga nahiusa kanako. Busa karon ako nagkinabuhi sumala sa akong pagtuo sa Anak sa Diyos,+ kinsa nahigugma nako ug nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kanako.+ 21  Wala nako isalikway ang dili hitupngang pagkamaayo sa Diyos,+ kay kon pinaagi pa sa balaod nga ang tawo ipahayag nga matarong, walay kapuslanan ang kamatayon sa Kristo.+

Mga Footnote

Literal, “maseguro nga ang akong ginadagan o pagdagan dili sayang.”
Literal, “usa ka oras.”
Tan-awa sa Glossary.
Gitawag sab ug Pedro.
Gitawag sab ug Pedro.
O “gibadlong.”
O “pagkasalingkapaw.”
O “pagkasalingkapaw.”
Gitawag sab ug Pedro.
Literal, “walay unod.”