Para sa mga Taga-Galacia 5:1-26

  • Kristohanong kagawasan (1-15)

  • Paglakaw pinaagi sa espiritu (16-26)

    • Mga buhat sa unod (19-21)

    • Bunga sa espiritu (22, 23)

5  Kita gipagawas sa Kristo alang niana nga kagawasan. Busa barog nga lig-on,+ ug ayaw mog pailalom pag-usab sa yugo sa pagkaulipon.+  Ako, si Pablo, magaingon kaninyo nga kon magpatuli mo, ang gihimo sa Kristo mawalay pulos kaninyo.+  Sa makausa pa, pahinumdoman nako ang matag lalaking nagpatuli nga obligado siyang motuman sa tibuok Balaod.+  Nabulag mo sa Kristo, kamo nga naningkamot nga mapahayag nga matarong pinaagi sa balaod;+ mibiya mo sa iyang dili hitupngang pagkamaayo.*  Sa among bahin, mahinamon ming nagpaabot nga ipahayag nga matarong pinaagi sa balaang espiritu ug sa among pagtuo.  Kay sa pagkanahiusa kang Kristo Jesus, dili na importante ang pagkatinuli ug ang pagkadili-tinuli,+ kondili ang pagtuo nga nagalihok pinaagi sa gugma.  Maayo ang inyong pagdagan.+ Kinsay nagpugong ninyo sa padayong pagsunod sa kamatuoran?  Kining klaseha sa pagpangdani dili gikan sa Diyos nga nagtawag kaninyo.  Ang gamayng lebadura* makaapektar sa tibuok minasa.+ 10  Masaligon ko nga kamong mga nahiusa sa Ginoo+ mouyon nako; apan kadtong nagpahinabog kasamok kaninyo,+ bisag kinsa pa siya, makadawat ug paghukom nga angay kaniya. 11  Mga igsoon, kon nagsangyaw gihapon ko bahin sa pagtuli, nganong gilutos man gihapon ko? Kon nagsangyaw pa ko bahin sa pagtuli, ang estaka sa pagsakit*+ dili na mahimong hinungdan sa pagkapandol. 12  Unta magpakapon* ang mga tawo nga nagsulti nga magpatuli mo. 13  Mga igsoon, kamo gitawag alang sa kagawasan; ayaw lang gyod ninyo gamita kini nga kagawasan aron buhaton ang tinguha sa unod,+ apan magpaulipon mo sa usag usa pinaagi sa gugma.+ 14  Kay ang tibuok Balaod natuman* sa usa ka sugo, nga mao: “Higugmaa ang imong isigkatawo sama sa imong kaugalingon.”+ 15  Apan kon padayon mong magsinakitay ug mag-atakehay,+ pagbantay kay basig magpahinabo mog kadaot sa usag usa.+ 16  Apan sultihan mo nako, Padayon sa paglakaw pinaagi sa espiritu+ ug dili gyod ninyo mahimo ang tinguha sa unod.+ 17  Kay ang unod batok sa espiritu tungod sa mga tinguha niini, ug ang espiritu batok sa unod; kining duha supak sa usag usa, mao nga wala ninyo himoa ang mismong mga butang nga gusto ninyong himoon.+ 18  Dugang pa, kon kamo gigiyahan sa espiritu, kamo dili ilalom sa balaod. 19  Ang mga buhat sa unod daling mailhan, ug kini mao ang seksuwal nga imoralidad,*+ kahugawan, walay kaulaw nga paggawi,*+ 20  idolatriya, espiritismo,*+ pagdumtanay, panag-away, pagkamadudahon,* pagsilaob sa kasuko, panagbingkil, pagkabahinbahin, mga sekta, 21  kasina, paghuboghubog,+ banha ug way pugong nga paglipaylipay,* ug mga butang nga sama niini.+ Pasidan-an mo nako bahin niining mga butanga, sama sa ako nang gipasidaan kaninyo, nga kadtong nagabuhat niini dili makapanunod sa Gingharian sa Diyos.+ 22  Sa laing bahin, ang bunga sa espiritu mao ang gugma, kalipay, kalinaw,* taas nga pailob, pagkabuotan, pagkamaayo,+ pagtuo, 23  kalumo, ug pagpugong sa kaugalingon.+ Walay balaod nga supak niining mga butanga. 24  Dugang pa, kadtong iya ni Kristo Jesus naglansang sa unod diha sa estaka uban sa mga pangibog ug mga tinguha niini.+ 25  Kon kita nagkinabuhi pinaagi sa espiritu, magpadayon sab kita sa paglakaw pinaagi sa espiritu.+ 26  Dili ta magpaimportante sa kaugalingon,+ nga mag-aghat ug kompetisyon+ ug magsinahay.

Mga Footnote

Tan-awa sa Glossary.
Tan-awa sa Glossary.
Tan-awa sa Glossary.
O “mahimong eunuko,” busa mahimo silang dili kuwalipikado sa pagsunod sa balaod nga ilang ginaendorso.
O posible, “gisumaryo.”
Grego, por·neiʹa. Tan-awa sa Glossary.
Grego, a·selʹgei·a. Tan-awa sa Glossary.
O “pagpamarang; pagdroga.”
O “pagselos.”
O “hudyaka.”
O “pakigdait.”