Para sa mga Taga-Galacia 1:1-24

  • Mga pangomosta (1-5)

  • Wala nay laing maayong balita (6-9)

  • Maayong balita nga gisangyaw ni Pablo gikan sa Diyos (10-12)

  • Pagkakombertir ni Pablo ug pagsugod sa iyang buluhaton (13-24)

1  Gikan kang Pablo, nga nahimong apostol dili pinaagi sa mga tawo o sa usa ka tawo, kondili pinaagi kang Jesu-Kristo+ ug sa Diyos nga Amahan,+ nga nagbanhaw kaniya.  Ako ug ang tanang igsoon nga kauban nako nagsulat sa mga kongregasyon sa Galacia:  Hinaot maanaa kaninyo ang dili hitupngang pagkamaayo* ug ang kalinaw gikan sa Diyos nga atong Amahan ug ni Ginoong Jesu-Kristo.  Gihatag niya ang iyang kaugalingon para sa atong mga sala+ aron luwason ta niining daotang sistema sa mga butang*+ sumala sa kabubut-on sa atong Diyos ug Amahan.+  Hinaot dayegon ang Diyos hangtod sa kahangtoran. Amen.  Natingala ko nga dali ra kaayo mong mibiya* sa Diyos nga nagtawag kaninyo pinaagi sa dili hitupngang pagkamaayo sa Kristo, ug midawat sa laing mensahe nga daw kini maayong balita.+  Ang tinuod wala nay laing maayong balita; apan naay pipila nga nagpahinabog kasamok kaninyo+ ug gustong tuison ang maayong balita bahin sa Kristo.  Apan, bisan kami o usa ka anghel sa langit ang magpahayag kaninyo ug maayong balita nga lahi sa maayong balita nga among gisulti kaninyo, matinunglo siya.  Sama sa amo nang giingon, isulti nako kini pag-usab, Bisag kinsa nga magpahayag kaninyo ug maayong balita nga lahi sa inyong gidawat, matinunglo siya. 10  Mga tawo ba ang gusto nakong kombinsihon o ang Diyos? O mga tawo ba ang gusto nakong pahimut-an? Kon mga tawo gihapon ang gusto nakong pahimut-an, dili ko mahimong ulipon sa Kristo. 11  Kay gusto nakong mahibalo mo, mga igsoon, nga ang maayong balita nga akong gipahayag kaninyo dili gikan sa tawo;+ 12  kay wala nako kini madawat gikan sa tawo ug wala kini itudlo kanako, kondili gipadayag kini ni Jesu-Kristo. 13  Segurado nga nakadungog mo nga niadtong membro pa ko sa Judaismo,+ gilutos nako pag-ayo ang kongregasyon sa Diyos aron wad-on kini;+ 14  ug diha sa Judaismo nalabwan nako ang daghang Hudiyo nga akong kaedad, kay mas dasig ko sa pagtuman sa mga tradisyon sa akong mga katigulangan.+ 15  Apan dihang ang Diyos, kinsa nagpahinabo nga matawo ko ug nagpili kanako pinaagi sa iyang dili hitupngang pagkamaayo,+ nalipay 16  sa pagpaila sa iyang Anak pinaagi kanako aron mapahayag nako sa kanasoran ang maayong balita bahin kaniya,+ wala dayon ko mokonsulta kang bisan kinsang tawo; 17  wala sab ko motungas sa Jerusalem ngadto sa mga apostoles nga una kanako, apan miadto ko sa Arabia, ug mibalik sa Damasco.+ 18  Tulo ka tuig sa ulahi mitungas ko sa Jerusalem+ aron duawon si Cefas,*+ ug 15 ka adlaw kong mipuyo uban niya. 19  Apan wala nako makita ang ubang apostoles, si Santiago+ lang nga igsoon sa Ginoo. 20  Karon bahin sa mga butang nga akong gisulat kaninyo, pasaligan ta mo atubangan sa Diyos nga wala ko mamakak. 21  Human niana miadto ko sa mga rehiyon sa Sirya ug Cilicia.+ 22  Apan ang mga kongregasyon sa Judea nga nahiusa sa Kristo wala makaila nako sa personal. 23  Kini ra ang ilang nadungog: “Ang tawo nga naglutos nato sa una+ nagpahayag na karon sa maayong balita bahin sa pagtuo nga kaniadto gipaningkamotan niyang wad-on.”+ 24  Busa gihimaya nila ang Diyos tungod kanako.

Mga Footnote

Tan-awa sa Glossary.
O “daotang panahon.” Tan-awa sa Glossary.
O “napalayo.”
Gitawag sab ug Pedro.