Para sa mga Taga-Galacia 3:1-29

  • Pagtuman sa Balaod batok pagtuo (1-14)

    • Matarong mabuhi pinaagi sa pagtuo (11)

  • Saad kang Abraham dili pinaagi sa Balaod (15-18)

    • Kristo, kaliwat ni Abraham (16)

  • Gigikanan ug katuyoan sa Balaod (19-25)

  • Mga anak sa Diyos pinaagi sa pagtuo (26-29)

    • Kaliwat ni Abraham kadtong iya sa Kristo (29)

3  Oh mga taga-Galacia nga kulag pagsabot! Kinsay naglimbong ninyo,+ bisag tin-aw nang gipasabot kaninyo ang paglansang kang Jesu-Kristo sa estaka?+  Kini lang ang gusto nakong ipangutana* kaninyo: Nadawat ba ninyo ang espiritu pinaagi sa pagtuman sa balaod o tungod kay mituo mo sa inyong nadungog?+  Wala na ba gyod moy pagsabot? Human ninyo sugdi ang espirituwal nga dalan, taposon ba ninyo kini sa unodnong dalan?+  Nag-antos ba mo sa wala ray katuyoan? Kombinsido ko nga kadto dunay katuyoan.  Busa, siya ba nga naghatag kaninyo sa espiritu ug naghimog gamhanang mga buhat+ sa inyong taliwala nagbuhat niini tungod sa inyong pagtuman sa balaod o tungod kay mituo mo sa inyong nadungog?  Sama gayod nga si Abraham “nagpakitag pagtuo kang Jehova,* ug tungod niana giisip siya nga matarong.”+  Seguradong nahibalo mo nga kadtong may pagtuo maoy mga anak ni Abraham.+  Dugay na kanhi, gipakita sa kasulatan nga ipahayag sa Diyos ang katawhan sa kanasoran nga matarong tungod sa pagtuo, mao nga kini abanteng nagpahayag sa maayong balita ngadto kang Abraham: “Pinaagi kanimo ang tanang nasod mapanalanginan.”+  Busa kadtong may pagtuo ginapanalanginan sama kang Abraham, kinsa may pagtuo.+ 10  Ang tanan nga nagdepende sa ilang pagtuman sa balaod nailalom sa tunglo, kay kini nasulat: “Tinunglo ang matag usa nga wala magpadayon sa pagtuman sa tanang nasulat sa linukot nga basahon sa Balaod.”+ 11  Dugang pa, klaro nga walay mapahayag nga matarong atubangan sa Diyos pinaagi sa balaod,+ kay “ang matarong mabuhi tungod sa pagtuo.”+ 12  Ang Balaod wala ibase sa pagtuo. Apan “si bisan kinsa nga motuman niini mabuhi pinaagi niini.”+ 13  Kita gipalit sa Kristo,+ mao nga napagawas ta+ sa tunglo sa Balaod kay siya ang nahimong tinunglo imbes kita, tungod kay kini nasulat: “Tinunglo ang tawo nga gibitay sa estaka.”+ 14  Ang katuyoan niini mao nga ang panalangin ni Abraham moabot sa kanasoran pinaagi kang Kristo Jesus,+ aron madawat nato ang gisaad nga espiritu+ pinaagi sa atong pagtuo. 15  Mga igsoon, niay usa ka ilustrasyon: Kon ang usa ka pakigsaad mabalido na, bisag pinaagi lang sa tawo, wala nay makakanselar o makadugang niini. 16  Karon ang mga saad gisulti kang Abraham ug sa iyang kaliwat.*+ Kini wala mag-ingon, “ug sa imong mga kaliwat,”* nga nagpasabot nga daghan. Apan kini nag-ingon, “ug sa imong kaliwat,”* sa ato pa usa lang, ang Kristo.+ 17  Dugang pa, ang Balaod, nga mitungha 430 ka tuig sa ulahi,+ wala magkanselar sa pakigsaad nga gihimo kaniadto sa Diyos ug wala magwagtang sa saad. 18  Kay kon ang panulondon gibase sa balaod, dili na kini base sa saad; apan tungod sa pagkamaayo sa Diyos, gihatag niya kini kang Abraham pinaagig saad.+ 19  Busa, nganong naay Balaod? Gidugang kini aron madayag ang mga kalapasan,+ hangtod moabot ang kaliwat*+ nga gisaaran; ang Balaod gihatag pinaagi sa mga anghel+ ug gipasulat ngadto sa usa ka tigpataliwala.+ 20  Karon kon usa ray nagsaad dili kinahanglan ug tigpataliwala, ug kanay gihimo sa Diyos. 21  Busa, ang Balaod ba batok sa mga saad sa Diyos? Dili gayod! Kay kon ang balaod nga nadawat makahatag ug kinabuhi, kita isipon unta nga matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod. 22  Apan gipakita sa Balaang Kasulatan nga ang tanang tawo nabilanggo sa sala, aron ang gisaad nga panalangin nga resulta sa pagtuo kang Jesu-Kristo ihatag ngadto sa mga dunay pagtuo. 23  Apan sa wala pa moabot ang pagtuo, kita gibantayan sa balaod ug nabilanggo niini, nga nagpaabot sa pagtuo nga hapit nang ipadayag.+ 24  Busa ang Balaod nahimong atong tigbantay* nga nagtultol kanato sa Kristo,+ aron kita mapahayag nga matarong pinaagi sa pagtuo.+ 25  Apan karon nga miabot na ang pagtuo,+ kita dili na ilalom sa tigbantay.*+ 26  Sa pagkatinuod, kamong tanan mga anak sa Diyos+ pinaagi sa inyong pagtuo kang Kristo Jesus.+ 27  Kay kamong tanan nga nabawtismohan ug nahiusa na sa Kristo nagsul-ob sa personalidad sa Kristo.+ 28  Walay Hudiyo o Grego,+ ulipon o gawasnon,+ lalaki o babaye,+ kay kamong tanan nahiusa kang Kristo Jesus.+ 29  Dugang pa, kon kamo iya sa Kristo, kamo kaliwat* gyod ni Abraham,+ mga manununod+ maylabot sa saad.+

Mga Footnote

Literal, “mahibaloan.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Literal, “binhi.”
Literal, “mga binhi.”
Literal, “binhi.”
Literal, “binhi.”
O “magtutudlo.”
O “magtutudlo.”
Literal, “binhi.”