Unang Hari 2:1-46

  • Giinstruksiyonan ni David si Solomon (1-9)

  • Si David namatay; si Solomon nahimong hari (10-12)

  • Namatay si Adonias tungod sa iyang plano (13-25)

  • Si Abiatar gipapahawa; si Joab gipatay (26-35)

  • Si Simei gipatay (36-46)

2  Dihang hapit nang mamatay si David, gihatagan niyag instruksiyon si Solomon nga iyang anak:  “Hapit na kong mamatay. Busa magmalig-on ka+ ug magpakalalaki.+  Tumana ang imong obligasyon kang Jehova nga imong Diyos pinaagi sa pagsubay sa iyang mga dalan ug sa pagtuman sa iyang mga lagda, sugo, hukom, ug mga pahinumdom sumala sa nasulat sa Balaod ni Moises;+ ug ikaw magmalamposon* sa tanan nimong buhaton bisan asa ka moadto.  Unya tumanon ni Jehova ang iyang gisaad bahin kanako: ‘Kon ang imong mga anak mag-amping sa ilang pagkinabuhi pinaagi sa paglakaw nga matinumanon sa akong atubangan sa tibuok nilang kasingkasing ug kalag,*+ kanunay nga dunay kaliwat nimo* nga maglingkod sa trono sa Israel.’+  “Nahibalo usab ka pag-ayo kon unsay gibuhat kanako ni Joab nga anak ni Zeruia, kon unsay iyang gibuhat sa duha ka pangulo sa kasundalohan sa Israel​—⁠si Abner+ nga anak ni Ner ug si Amasa+ nga anak ni Jeter. Iyang gipatay sila sa panahon nga walay gubat,+ ug iyang gimansahan ug dugo ang bakos sa iyang hawak ug ang iyang mga sandalyas.  Kinahanglang molihok ka nga maalamon ug ayawg tugoti nga mamatay siya tungod lang sa pagkatigulang.*+  “Apan sa mga anak nga lalaki ni Barzilai+ nga Gileadnon magpakita kag maunongong gugma, ug iapil sila niadtong mangaon sa imong lamesa, kay ila kong gitabangan+ dihang mikalagiw ko gikan sa imong igsoong si Absalom.+  “Hinumdomi usab si Simei nga anak ni Gera nga Benjaminhon gikan sa Bahurim. Iya kong gitunglo pag-ayo+ sa adlaw nga miadto ko sa Mahanaim;+ apan dihang iya kong gisugat didto sa Jordan, ako nanumpa kaniya sa ngalan ni Jehova: ‘Dili ka nako patyon pinaagig espada.’+  Karon ayaw pasagding dili siya masilotan,+ kay ikaw maalamon ug nahibalo ka kon unsay angay nimong buhaton kaniya; ug ayawg tugoti nga mamatay siya tungod lang sa pagkatigulang.”*+ 10  Unya si David namatay* ug gilubong sa Siyudad ni David.+ 11  Si David nagmando sa Israel sulod sa 40 ka tuig. Sa Hebron+ siya nagmando sulod sa 7 ka tuig, ug sa Jerusalem siya nagmando sulod sa 33 ka tuig.+ 12  Unya si Solomon milingkod sa trono ni David nga iyang amahan, ug sa ngadtongadto ang iyang pagkahari lig-ong natukod.+ 13  Sa ulahi, si Adonias nga anak ni Hagit miadto kang Bat-seba nga inahan ni Solomon. Si Bat-seba nangutana: “Kalinaw ba ang imong tuyo sa pag-anhi?” Siya mitubag: “Oo.” 14  Unya siya miingon: “Duna koy isulti nimo.” Busa si Bat-seba miingon: “Sulti.” 15  Siya mipadayon: “Nahibalo gyod ka nga akoa unta ang pagkahari, ug ang tibuok Israel nagdahom nga mahimo kong hari;+ apan ang pagkahari nawala kanako ug naadto sa akong igsoon, kay kabubut-on ni Jehova nga naiyaha kini.+ 16  Apan duna lang koy usa ka hangyo nimo. Ayaw kinig balibari.” Busa siya miingon kaniya: “Sulti.” 17  Ug siya miingon: “Palihog, hangyoa si Haring Solomon​—⁠kay dili ka niya balibaran⁠—​nga ihatag kanako ingong asawa si Abisag+ nga Sunaminhon.” 18  Busa si Bat-seba miingon: “Sige, akong sultihan ang hari.” 19  Busa si Bat-seba miadto kang Haring Solomon aron makig-estorya niya alang kang Adonias. Dihadiha gisugat siya sa hari ug miyukbo kaniya. Unya siya milingkod sa iyang trono ug nagpabutang siyag trono alang sa inahan sa hari, aron siya makalingkod sa iyang tuo. 20  Unya siya miingon: “Duna koy gamayng ihangyo nimo. Ayaw kog balibari.” Busa ang hari miingon: “Isulti kana, inahan ko; kay dili ka nako balibaran.” 21  Siya miingon: “Palihog, ihatag si Abisag nga Sunaminhon kang Adonias nga imong igsoon ingong asawa.” 22  Ug si Haring Solomon mitubag sa iyang inahan: “Nganong naghangyo ka nga ihatag si Abisag nga Sunaminhon kang Adonias? Hangyoa na lang sab ang pagkahari alang kaniya,+ kay magulang man nako siya nga igsoon,+ ug gisuportahan siya ni Abiatar nga saserdote ug ni Joab+ nga anak ni Zeruia.”+ 23  Busa si Haring Solomon nanumpa sa ngalan ni Jehova: “Pahamtangan unta kog silot sa Diyos ug dugangan pa kana kon dili mawad-ag kinabuhi si Adonias sa paghangyo niya niining butanga. 24  Ug karon, ingon nga si Jehova buhi, kinsa lig-ong nagpahiluna kanako+ ug nagpalingkod kanako sa trono sa akong amahan nga si David ug nagtukod ug dinastiya* alang kanako,+ sumala sa iyang gisaad, karong adlawa si Adonias pagapatyon.”+ 25  Dihadiha gisugo ni Haring Solomon si Benaias+ nga anak ni Jehoiada, ug gipatay niya si Adonias. 26  Ang hari miingon kang Abiatar+ nga saserdote: “Adto sa imong kayutaan sa Anatot!+ Ikaw takos nga mamatay, apan karong adlawa dili ka nako patyon kay imong gidala ang Kaban sa Soberanong Ginoong Jehova sa atubangan ni David nga akong amahan+ ug naagoman sab nimo ang mga kalisdanan nga giantos sa akong amahan.”+ 27  Busa gitangtang ni Solomon si Abiatar sa pag-alagad ingong saserdote ni Jehova, aron matuman ang gisulti ni Jehova sa Shilo+ batok sa panimalay ni Eli.+ 28  Dihang nabalitaan kini ni Joab​—⁠kay gisuportahan ni Joab si Adonias+ apan wala niya suportahi si Absalom+⁠—​si Joab mikalagiw ngadto sa tolda ni Jehova+ ug mihawid sa mga sungay sa halaran. 29  Unya si Haring Solomon gisultihan: “Si Joab mikalagiw ngadto sa tolda ni Jehova, ug atua siya tapad sa halaran.” Busa gisugo ni Solomon si Benaias nga anak ni Jehoiada: “Lakaw, patya siya!” 30  Busa si Benaias miadto sa tolda ni Jehova ug giingnan siya: “Kini ang giingon sa hari, ‘Gula diha!’” Apan siya miingon: “Dili ko! Dinhi ko mamatay.” Busa si Benaias mibalik sa hari ug miingon: “Kini ang gisulti ni Joab, ug kini ang iyang gitubag kanako.” 31  Unya ang hari miingon kaniya: “Buhata ang iyang gisulti; patya siya ug ilubong ug kuhaa gikan kanako ug gikan sa panimalay sa akong amahan ang dugo nga giula ni Joab sa wala ray hinungdan.+ 32  Papanubagon siya ni Jehova sa dugo nga iyang giula,* kay iyang gipatay pinaagig espada ang duha ka tawong mas matarong ug mas maayo kay kaniya ug wala mahibalo niini ang akong amahan nga si David. Iyang gipatay si Abner+ nga anak ni Ner, nga pangulo sa kasundalohan sa Israel,+ ug si Amasa+ nga anak ni Jeter, nga pangulo sa kasundalohan sa Juda.+ 33  Si Joab ug ang iyang kaliwat manubag sa ilang kamatayon* hangtod sa hangtod;+ apan hinaot si David, ang iyang kaliwat, iyang panimalay, ug iyang trono dunay kalinaw gikan kang Jehova hangtod sa hangtod.” 34  Unya giadto ni Benaias nga anak ni Jehoiada si Joab ug gipatay siya, ug gilubong siya duol sa iyang balay didto sa kamingawan. 35  Unya gitudlo sa hari si Benaias+ nga anak ni Jehoiada puli kaniya sa pagdumala sa kasundalohan, ug gitudlo sa hari si Zadok+ nga saserdote puli kang Abiatar. 36  Unya gipatawag sa hari si Simei+ ug giingnan siya: “Pagtukod ug balay sa Jerusalem ug puyo didto; ayawg hawa didto ug ayawg adto sa laing dapit. 37  Sa adlaw nga mohawa ka ug motabok sa Walog sa Kidron,+ seguradong mamatay ka. Ikaw mismo ang manubag sa imong dugo.” 38  Si Simei miingon sa hari: “Maayo ang imong gisulti. Buhaton sa imong alagad ang gisulti sa akong ginoong hari.” Busa si Simei nagpabilin sa Jerusalem sa taastaas nga panahon. 39  Apan paglabay sa tulo ka tuig, ang duha ka ulipon ni Simei nanglayas ug miadto kang Akis+ nga anak ni Maaca nga hari sa Gat. Dihang gibalitaan si Simei: “Ang imong mga ulipon tua sa Gat,” 40  si Simei misakay dayon sa iyang asno ug miadto kang Akis sa Gat aron pangitaon ang iyang mga ulipon. Pagbalik ni Simei gikan sa Gat kauban ang iyang mga ulipon, 41  si Solomon gisultihan: “Si Simei migawas sa Jerusalem ug miadto sa Gat ug nakabalik na.” 42  Busa gipatawag sa hari si Simei ug giingnan siya: “Dili ba ako kang gipapanumpa sa ngalan ni Jehova ug gipasidan-an, ‘Sa adlaw nga mohawa ka dinhi ug moadto sa laing dapit, seguradong mamatay ka’? Ug dili ba miingon ka, ‘Maayo ang imong gisulti; ako kanang buhaton’?+ 43  Nan, nganong wala man ka motuman sa imong panumpa kang Jehova ug sa sugo nga akong gihatag kanimo?” 44  Unya ang hari miingon kang Simei: “Diha sa imong kasingkasing, nahibalo ka sa tanang kadaot nga imong gibuhat sa akong amahan nga si David,+ ug papanubagon ka ni Jehova sa maong mga kadaot.+ 45  Apan si Haring Solomon mapanalanginan,+ ug ang trono ni David lig-ong matukod sa atubangan ni Jehova hangtod sa hangtod.” 46  Busa gisugo sa hari si Benaias nga anak ni Jehoiada sa pagpatay kaniya. Niana, siya milakaw ug gipatay kini.+ Ug ang gingharian lig-ong natukod ubos sa pagmando ni Solomon.+

Mga Footnote

O “magmaalamon.”
Tan-awa sa Glossary.
Literal, “walay pagaputlon gikan kanimo nga tawo.”
Literal, “ayawg tugoti nga ang iyang mga uban mahiadto sa Sheol nga malinawon.” Tan-awa sa Glossary ang “Sheol.”
Literal, “ug dad-a ang iyang mga uban ngadto sa Sheol uban ang dugo.” Tan-awa sa Glossary ang “Sheol.”
O “mipahulay uban sa iyang mga katigulangan.”
O “balay.”
Literal, “Ang iyang dugo ibalik ni Jehova sa iyang ulo.”
Literal, “Ang ilang dugo mobalik sa ulo ni Joab ug sa iyang kaliwat.”