Unang Hari 11:1-43

  • Mga asawa ni Solomon nag-impluwensiya kaniya (1-13)

  • Mga mibatok kang Solomon (14-25)

  • Si Jeroboam gisaaran ug 10 ka tribo (26-40)

  • Si Solomon namatay; si Rehoboam gihimong hari (41-43)

11  Apan si Haring Solomon nahigugma sa daghang langyawng babaye+ gawas pa sa anak sa Paraon:+ mga babayeng Moabihanon,+ Ammonhanon,+ Edomhanon, Sidonianhon,+ ug Hitihanon.+  Gikan sila sa mga nasod nga bahin kanila giingnan ni Jehova ang mga Israelinhon: “Dili gayod mo makig-uban* kanila, ug sila dili angayng makig-uban kaninyo, kay ila gayong ikiling ang inyong kasingkasing sa pagsunod sa ilang mga diyos.”+ Apan si Solomon miunong kanila ug iyang gihigugma sila.  Ug siya dunay 700 ka asawa nga mga prinsesa ug 300 ka puyopuyo,* ug ang iyang mga asawa inanayng nagpakiling sa iyang kasingkasing pahilayo sa Diyos.*  Sa natigulang na si Solomon,+ gipahilayo* sa iyang mga asawa ang iyang kasingkasing aron mosunod sa ubang mga diyos,+ ug ang iyang kasingkasing dili bug-os matinumanon kang Jehova nga iyang Diyos, dili sama sa kasingkasing ni David nga iyang amahan.  Ug si Solomon misunod kang Astoret,+ ang diyosa sa mga Sidonianhon, ug kang Milcom,+ ang dulumtanang diyos sa mga Ammonhanon.  Ug gihimo ni Solomon kon unsay daotan sa mga mata ni Jehova ug wala siya bug-os mosunod kang Jehova, dili sama ni David nga iyang amahan.+  Niadtong panahona nga si Solomon nagtukod ug taas nga dapit+ alang kang Kemos, ang dulumtanang diyos sa Moab, didto sa bukid nga atbang sa Jerusalem ug kang Molek,+ ang dulumtanang diyos sa mga Ammonhanon.+  Ingon niadto ang iyang gibuhat alang sa tanan niyang langyawng asawa nga naghimog gipaaso nga halad ug naghalad sa ilang mga diyos.  Si Jehova nasuko pag-ayo kang Solomon kay ang iyang kasingkasing mipahilayo kang Jehova nga Diyos sa Israel,+ nga kaduha nagpakita kaniya+ 10  ug nagpasidaan kaniya bahin mismo niining butanga, nga dili gayod siya mosunod sa ubang mga diyos.+ Apan wala niya tumana ang gisugo ni Jehova. 11  Karon si Jehova miingon kang Solomon: “Kay imo kining gibuhat ug wala nimo tumana ang akong pakigsaad ug ang akong mga lagda nga akong gisugo kanimo, ako gayong kuhaon ang gingharian gikan kanimo ug ihatag kini sa usa sa imong mga alagad.+ 12  Apan tungod kang David nga imong amahan, dili nako kini buhaton samtang buhi pa ka. Kuhaon nako kini gikan sa kamot sa imong anak,+ 13  apan dili ang tibuok gingharian ang akong kuhaon.+ Ang usa ka tribo akong ihatag sa imong anak,+ tungod kang David nga akong alagad ug tungod sa Jerusalem nga akong gipili.”+ 14  Unya si Jehova nagpatunghag tawo nga mobatok kang Solomon,+ si Hadad nga Edomhanon, nga kaliwat sa hari sa Edom.+ 15  Dihang napildi ni David ang Edom,+ si Joab nga pangulo sa kasundalohan miadto aron ilubong ang mga gipamatay, ug iyang gitinguha nga pamatyon ang tanang lalaki sa Edom. 16  (Kay si Joab ug ang tibuok Israel mipuyo didto ug unom ka bulan hangtod nga iyang napatay ang tanang lalaki sa Edom.) 17  Apan si Hadad miikyas uban ang pipila ka Edomhanon nga mga alagad sa iyang amahan ug sila nangadto sa Ehipto; niadtong panahona bata pa si Hadad. 18  Busa sila migikan sa Midian ug miadto sa Paran. Nagdala silag mga tawo gikan sa Paran+ ug nangadto sa Ehipto, ngadto sa Paraon nga hari sa Ehipto, kinsa naghatag kaniyag balay, pagkaon, ug yuta. 19  Si Hadad naangayan pag-ayo sa Paraon, mao nga iyang gipaasawa kaniya ang igsoon sa iyang asawang si Rayna* Tapenes. 20  Paglabay sa panahon, ang igsoon ni Tapenes nanganak ug batang lalaki, si Genubat, ug gipadako* siya ni Tapenes sa balay sa Paraon, ug si Genubat nagpuyo sa balay sa Paraon uban sa mga anak sa Paraon. 21  Si Hadad nakabalita didto sa Ehipto nga si David mipahulay na sa kamatayon*+ ug nga si Joab nga pangulo sa kasundalohan patay na usab.+ Busa si Hadad miingon sa Paraon: “Palakwa ko, aron makauli ko sa akong kaugalingong yuta.” 22  Apan ang Paraon miingon: “Nagkulang ba ko nimo nga gusto man kang mouli?” Siya mitubag: “Wala man, apan palihog palakwa ko.” 23  Ang Diyos nagpatungha usab ug laing tawo nga mobatok kang Solomon,+ si Rezon nga anak ni Eliada, kinsa milayas sa iyang ginoo, si Haring Hadadezer+ sa Zoba. 24  Siya nagtigom ug mga tawo ug nahimong pangulo sa mga bandido dihang gipildi* sila ni David.+ Busa sila nangadto sa Damasco+ ug namuyo didto ug nagmando sa Damasco. 25  Ug siya nakigbatok sa Israel sa tanang adlaw ni Solomon, nga nakadugang sa kadaot nga gibuhat ni Hadad, ug iyang gidumtan pag-ayo ang Israel samtang siya nagmando sa Sirya. 26  Ug diha si Jeroboam+ nga anak ni Nebat, usa ka Epraimnon gikan sa Zereda. Siya alagad ni Solomon+ nga ang inahan mao si Zerua nga usa ka balo. Siya usab mirebelde* sa hari.+ 27  Kini ang hinungdan nga mirebelde siya sa hari: Gitukod ni Solomon ang Bungdo*+ ug gitakpan ang gawang sa Siyudad ni David nga iyang amahan.+ 28  Karon kini nga Jeroboam may katakos nga tawo. Dihang nakita ni Solomon nga kini nga batan-on kugihan, iyang gihimo siyang tigdumala+ sa tanang pinugos nga pag-alagad sa balay ni Jose. 29  Niadtong panahona si Jeroboam migula sa Jerusalem, ug nakita siya ni propetang Ahias+ nga Shilonhon diha sa dalan. Si Ahias nagsul-ob ug bag-ong besti, ug sila rang duha didto sa kapatagan. 30  Gigunitan ni Ahias ang bag-ong besti nga iyang gisul-ob ug gigisi kini sa 12 ka piraso. 31  Unya siya miingon kang Jeroboam: “Pagkuhag 10 ka piraso, kay kini ang giingon ni Jehova nga Diyos sa Israel: ‘Ania, akong gision ang gingharian gikan sa kamot ni Solomon, ug akong ihatag nimo ang 10 ka tribo.+ 32  Apan ang usa ka tribo magpabilin kaniya+ tungod sa akong alagad nga si David+ ug tungod sa Jerusalem, ang siyudad nga akong gipili gikan sa tanang tribo sa Israel.+ 33  Himoon nako kini kay sila mibiya kanako+ ug nangyukbo kang Astoret nga diyosa sa mga Sidonianhon, kang Kemos nga diyos sa Moab, ug kang Milcom nga diyos sa mga Ammonhanon, ug wala sila mosubay sa akong mga dalan pinaagi sa pagbuhat kon unsay husto sa akong mga mata ug sa pagtuman sa akong mga lagda ug mga hukom, dili sama ni David nga iyang amahan. 34  Apan dili nako kuhaon ang tibuok gingharian gikan sa iyang kamot, ug ipabilin nako siyang pangulo sa tibuok niyang kinabuhi, tungod kang David nga akong alagad nga akong gipili,+ kay siya mituman sa akong mga sugo ug mga lagda. 35  Apan kuhaon nako ang pagkahari gikan sa kamot sa iyang anak ug ihatag kini kanimo, nga mao, ang 10 ka tribo.+ 36  Ihatag nako sa iyang anak ang usa ka tribo, aron nga si David nga akong alagad kanunayng dunay kaliwat nga magmando* sa Jerusalem,+ ang siyudad nga akong gipili diin ibutang nako ang akong ngalan. 37  Ikaw akong pilion, ug magmando ka ibabaw sa tanan nga gitinguha nimo, ug ikaw mahimong hari sa Israel. 38  Ug kon imong sundon ang tanan nakong sugo kanimo ug subayon ang akong mga dalan ug buhaton kon unsay husto sa akong mga mata pinaagi sa pagtuman sa akong mga lagda ug mga sugo, sama sa gibuhat ni David nga akong alagad,+ ako magauban usab kanimo. Ipahinabo nako nga molungtad ang imong panimalay, sama sa akong gihimo alang kang David,+ ug akong ihatag kanimo ang Israel. 39  Ug pakaulawan nako ang kaliwat ni David tungod niini,+ apan dili hangtod sa hangtod.’”+ 40  Busa si Solomon nagtinguha sa pagpatay kang Jeroboam, apan si Jeroboam mikalagiw ngadto sa Ehipto, ngadto kang Haring Sisak+ sa Ehipto,+ ug siya nagpabilin sa Ehipto hangtod sa kamatayon ni Solomon. 41  Kon bahin sa ubang kasaysayan ni Solomon, ang tanan niyang gibuhat ug ang iyang kaalam, dili ba nasulat kini sa basahon sa kasaysayan ni Solomon?+ 42  Ang gitas-on* sa pagmando ni Solomon sa Jerusalem ibabaw sa tibuok Israel maoy 40 ka tuig. 43  Unya si Solomon mipahulay sa kamatayon* ug gilubong sa Siyudad ni David nga iyang amahan; ug ang iyang anak nga si Rehoboam+ nahimong hari puli kaniya.

Mga Footnote

O “makigminyo.”
Tan-awa sa Glossary.
O “dako kaayog impluwensiya kaniya.”
O “gipakiling.”
Wala magmando nga rayna.
O posible, “gilutas.”
O “mipahulay na uban sa iyang mga katigulangan.”
Literal, “gipatay.”
Literal, “miisa sa iyang kamot batok.”
O “Milo.” Hebreohanong pulong nga nagkahulogang “tinambak.”
Literal, “dunay lampara.”
Literal, “Ang mga adlaw.”
O “mipahulay uban sa iyang mga katigulangan.”