Unang Hari 4:1-34

  • Administrasyon ni Solomon (1-19)

  • Kalamboan ubos sa pagmando ni Solomon (20-28)

    • Kasegurohan ilalom sa punoan sa ubas ug kahoyng igos (25)

  • Kaalam ug mga panultihon ni Solomon (29-34)

4  Si Haring Solomon nagmando sa tibuok Israel.+  Kini ang iyang taas nga mga opisyal:* Si Azarias nga anak ni Zadok+ mao ang saserdote;  si Elihorep ug Ahias nga mga anak ni Sisa maoy mga sekretaryo;+ si Jehosapat+ nga anak ni Ahilud mao ang tigrekord;  si Benaias+ nga anak ni Jehoiada mao ang pangulo sa kasundalohan; si Zadok ug Abiatar+ maoy mga saserdote;  si Azarias nga anak ni Natan+ mao ang pangulo sa mga sinaligan; si Zabud nga anak ni Natan maoy saserdote ug higala sa hari;+  si Ahisar maoy nagdumala sa panimalay; ug si Adoniram+ nga anak ni Abda maoy nagdumala niadtong mga gipailalom sa pinugos nga pagtrabaho.+  Si Solomon dunay 12 ka sinaligan nga nagdumala sa tibuok Israel aron magtaganag pagkaon sa hari ug sa iyang panimalay. Ang matag usa dunay responsibilidad sa pagtaganag pagkaon sulod sa usa ka bulan matag tuig.+  Kini ang ilang mga ngalan: Ang anak ni Hur, sa kabukiran sa Epraim;  ang anak ni Deker, sa Makaz, Saalbim,+ Bet-semes, ug Elon-bet-hanan; 10  ang anak ni Hesed, sa Arubot (sakop niya ang Socoh ug ang tibuok yuta sa Heper); 11  ang anak ni Abinadab, sa tanang kabungtoran sa Dor (si Tapat nga anak ni Solomon ang iyang naasawa); 12  si Baana nga anak ni Ahilud, sa Taanak, Megido,+ ug tibuok Bet-sean,+ nga tapad sa Zaretan ubos sa Jezreel, gikan sa Bet-sean ngadto sa Abel-mehola hangtod sa rehiyon sa Jokmeam;+ 13  ang anak ni Geber, sa Ramot-gilead+ (sakop niya ang mga kampo* ni Jair+ nga anak ni Manases, nga anaa sa Gilead;+ sakop usab niya ang rehiyon sa Argob,+ nga anaa sa Basan:+ 60 ka dagkong siyudad nga may mga paril ug balabag nga tumbaga*); 14  si Ahinadab nga anak ni Ido, sa Mahanaim;+ 15  si Ahimaaz, sa Neptali (iyang gipangasawa si Basemat, nga anak usab ni Solomon); 16  si Baana nga anak ni Husai, sa Aser ug Bealot; 17  si Jehosapat nga anak ni Parua, sa Isacar; 18  si Simei+ nga anak ni Ela, sa Benjamin;+ 19  si Geber nga anak ni Uri, sa yuta sa Gilead,+ ang yuta ni Sihon+ nga hari sa mga Amorihanon ug ni Og+ nga hari sa Basan. Dihay usa ka sinaligan nga nagdumala niining tanang sinaligan sa yuta. 20  Ang Juda ug Israel sama ka daghan sa balas sa baybayon;+ sila nangaon ug nanginom ug nagsadya.+ 21  Si Solomon nagmando ibabaw sa tanang gingharian gikan sa Suba*+ hangtod sa yuta sa mga Filistehanon ug hangtod sa utlanan sa Ehipto. Sila naghatag ug buhis* ug nag-alagad kang Solomon sa tanang adlaw sa iyang kinabuhi.+ 22  Ang pagkaon ni Solomon sa matag adlaw maoy 30 ka cor* nga pino nga harina ug 60 ka cor nga ordinaryong harina, 23  10 ka gipatambok nga baka, 20 ka gipasibsib nga baka, ug 100 ka karnero, gawas pa sa mga laking osa, gasela, binaw, ug gipatambok nga langgam.* 24  Kay sakop niya ang tanang dapit niining bahina sa Suba,*+ gikan sa Tipsa hangtod sa Gaza,+ lakip ang tanang hari niining bahina sa Suba; ug dihay kalinaw sa matag rehiyon nga sakop niya, sa tibuok niyang palibot.+ 25  Ang Juda ug Israel nagpuyo sa kasegurohan, ang matag usa ilalom sa iyang punoan sa ubas ug sa iyang kahoyng igos, gikan sa Dan ngadto sa Beer-seba, sa tanang adlaw ni Solomon. 26  Ug si Solomon dunay 4,000* ka kuwadra sa kabayo alang sa iyang mga karo ug 12,000 ka kabayo.*+ 27  Kini nga mga sinaligan nagtaganag pagkaon kang Haring Solomon ug sa tanang nagakaon sa lamesa ni Haring Solomon. Ang matag usa kanila maoy responsable sa iyang turno nga bulan ug paneguroon niya nga walay makulang.+ 28  Nagdala usab silag sebada ug uhot* kon diin kini gikinahanglan alang sa mga kabayo, lakip ang mga kabayo nga alang sa karo. Ang matag usa magdala sumala sa gipangayo kaniya. 29  Ug ang Diyos naghatag kang Solomon ug dako kaayong kaalam ug katakos sa pag-ila ug kasingkasing nga may pagsabot nga sama ka lapad sa baybayon nga punog balas.+ 30  Ang kaalam ni Solomon milabaw pa sa kaalam sa tanang taga-Sidlakan ug sa tanang kaalam sa Ehipto.+ 31  Siya mas maalamon kay kang bisan kinsa, mas maalamon pa kay kang Etan+ nga Ezrahanon ug kang Heman,+ Calcol,+ ug Darda nga mga anak ni Mahol; siya nabantog sa tanang nasod sa palibot.+ 32  Siya naghimo* ug 3,000 ka panultihon+ ug 1,005 ang iyang mga awit.+ 33  Siya maghisgot bahin sa mga kahoy, gikan sa sedro sa Lebanon ngadto sa hisopo+ nga manubo sa paril; siya maghisgot bahin sa mga mananap,+ langgam,*+ nagkamang nga linalang,*+ ug isda. 34  Ang mga tawo sa tanang kanasoran nangadto aron maminaw sa kaalam ni Solomon, lakip ang mga hari sa tibuok yuta nga nakadungog bahin sa iyang kaalam.+

Mga Footnote

O “iyang mga prinsipe.”
O “mga kampo sa mga tolda.”
Iningles, copper.
O “tributo.”
Ang Euprates.
Ang usa ka cor katumbas sa 220 litros. Tan-awa ang Apendise B14.
O “kakok.”
Kasadpan sa Euprates.
Kini nga numero ang makita sa ubang manuskrito ug sa susamang asoy. Ang ubang manuskrito nag-ingon nga 40,000.
O “mangangabayo.”
Uga nga lindog sa trigo, sebada, ug uban pa.
O “nagsulti.”
O “nagalupad nga linalang.”
Posibleng naglakip sa mga reptilya ug insekto.