Unang Hari 14:1-31

  • Tagna ni Ahias batok kang Jeroboam (1-20)

  • Si Rehoboam nagmando sa Juda (21-31)

14  Niadtong panahona, si Abias nga anak ni Jeroboam nasakit.  Busa si Jeroboam miingon sa iyang asawa: “Palihog, lakaw ug pagtakoban aron dili ka nila mailhan nga asawa ni Jeroboam; unya adto sa Shilo. Atua didto si propetang Ahias. Siya ang nagsulti nga mahimo kong hari niini nga katawhan.+  Pagdalag 10 ka tinapay, mga tinapay nga gibudboran ug mga liso, ug usa ka tibod nga dugos, ug adtoa siya. Unya sultihan ka niya kon unsa ang mahitabo sa bata.”  Gibuhat sa asawa ni Jeroboam ang iyang gisulti. Siya milakaw ug miadto sa Shilo+ ug miabot sa balay ni Ahias. Si Ahias dili na makakita tungod sa katigulangon.  Apan si Jehova nag-ingon na kang Ahias: “Moanha kanimo ang asawa ni Jeroboam aron magpakisayod bahin sa iyang anak nga nasakit. Akong isulti kanimo kon unsay imong isulti kaniya.* Pag-abot niya, siya magtakoban.”  Pagkadungog gayod ni Ahias sa tunob sa iyang mga tiil samtang nagpaingon siya sa pultahan, siya miingon: “Dayon, asawa ni Jeroboam. Nganong nagtakoban ka? Ako gitudlo aron maghatag kanimog dili maayong balita.  Lakaw, ingna si Jeroboam, ‘Kini ang giingon ni Jehova nga Diyos sa Israel: “Gipili ka nako gikan sa imong katawhan aron mahimong pangulo sa akong katawhang Israel.+  Unya akong gikuha ang gingharian gikan sa panimalay ni David ug gihatag kini kanimo.+ Apan wala nimo sundoga ang akong alagad nga si David, kinsa mituman sa akong mga sugo ug misunod kanako sa tibuok niyang kasingkasing, nga nagbuhat lamang kon unsay husto sa akong mga mata.+  Apan mas daotan pa ang imong gibuhat kay sa tanang nauna kanimo, ug naghimo ka alang sa imong kaugalingon ug laing diyos ug metal nga mga imahen* aron pasuk-on ko,+ ug imo kong gitalikdan.+ 10  Tungod niana, magpahinabo kog katalagman sa panimalay ni Jeroboam, ug akong puohon ang tanang lalaki* sa panimalay ni Jeroboam, lakip ang mga walay mahimo ug mga huyang sa Israel, ug bug-os nakong silhigon ang panimalay ni Jeroboam,+ sama sa pagsilhig ug kinalibang hangtod nga kini mawala! 11  Si bisan kinsa nga sakop ni Jeroboam nga mamatay sa siyudad kan-on sa mga iro; ug si bisan kinsa nga mamatay sa uma kan-on sa mga langgam sa kalangitan, kay si Jehova ang nagsulti niini.”’ 12  “Karon lakaw; uli sa imong balay. Inig-abot nimo sa siyudad, ang bata mamatay. 13  Ang tibuok Israel magbangotan alang kaniya ug maglubong kaniya, kay siya lang sa pamilya ni Jeroboam ang ilubong sa lubnganan, kay sa panimalay ni Jeroboam kaniya lang nga may nakitang maayo si Jehova nga Diyos sa Israel. 14  Si Jehova magpili alang sa iyang kaugalingon ug hari sa Israel nga maglaglag* sa panimalay ni Jeroboam+ sugod nianang adlawa, bisan gani karon. 15  Si Jehova maghampak sa Israel sama sa tangbo* nga nagpalingpaling sa tubig, ug iyang lukahon ang Israel gikan niining maayong yuta nga iyang gihatag sa ilang mga katigulangan,+ ug iyang patibulaagon sila saylo sa Suba,*+ kay sila naghimo sa ilang sagradong mga poste,*+ nga nakapasuko kang Jehova. 16  Ug iyang biyaan ang Israel tungod sa mga sala ni Jeroboam ug sa mga sala niini nga nahimong hinungdan nga nakasala ang Israel.”+ 17  Busa ang asawa ni Jeroboam milakaw ug mipaingon sa Tirza. Pag-abot niya sa pultahan sa balay, ang batang lalaki namatay. 18  Busa ilang gilubong siya, ug ang tibuok Israel nagbangotan alang kaniya, sumala sa gisulti ni Jehova pinaagi sa iyang alagad nga si propetang Ahias. 19  Ug ang ubang kasaysayan ni Jeroboam, may kalabotan sa iyang pagpakiggubat+ ug paghari, kini nasulat sa basahon sa kasaysayan sa mga hari sa Israel. 20  Ug ang gitas-on* sa pagmando ni Jeroboam maoy 22 ka tuig, unya siya mipahulay sa kamatayon;*+ ug si Nadab nga iyang anak nahimong hari puli kaniya.+ 21  Sa kasamtangan, si Rehoboam nga anak ni Solomon nahimong hari sa Juda. Si Rehoboam 41 anyos dihang nahimo siyang hari, ug siya nagmando sulod sa 17 ka tuig sa Jerusalem, ang siyudad nga gipili ni Jehova+ gikan sa tanang tribo sa Israel diin didto ibutang ang iyang ngalan.+ Ang inahan ni Rehoboam mao si Naama nga Ammonhanon.+ 22  Ug ang Juda nagbuhat kon unsay daotan sa mga mata ni Jehova,+ ug tungod sa ilang mga sala ilang napasuko siya nga mas labaw pa kay sa ilang mga katigulangan.+ 23  Sila usab nagpadayon sa pagtukod alang sa ilang kaugalingon ug tag-as nga dapit, sagradong mga haligi, ug sagradong mga poste*+ diha sa matag taas nga bungtod+ ug ilalom sa matag labong nga kahoy.+ 24  Diha poy mga lalaking pampam* sa templo niini nga yuta.+ Ilang gihimo ang tanang dulumtanang butang sa kanasoran nga giabog ni Jehova sa atubangan sa mga Israelinhon. 25  Sa ikalimang tuig sa pagmando ni Haring Rehoboam, si Haring Sisak+ sa Ehipto mitungas batok sa Jerusalem.+ 26  Iyang gikuha ang mga bahandi sa balay ni Jehova ug ang mga bahandi sa balay* sa hari.+ Gikuha niya ang tanan, lakip ang tanang taming nga bulawan nga gihimo ni Solomon.+ 27  Busa si Haring Rehoboam naghimog mga taming nga tumbaga puli niini, ug iya kining gitugyan sa mga pangulo sa mga bantay,* kinsa nagbantay sa entrada sa balay sa hari. 28  Matag higayon nga ang hari moadto sa balay ni Jehova, ang mga bantay magdala niini, unya ila kining ipamalik ngadto sa lawak sa mga bantay. 29  Ug ang ubang kasaysayan ni Rehoboam, ang tanan niyang gibuhat, dili ba nasulat kini sa basahon sa kasaysayan sa mga hari sa Juda?+ 30  Si Rehoboam ug Jeroboam kanunayng maggubatay.+ 31  Unya si Rehoboam mipahulay sa kamatayon ug gilubong uban sa iyang katigulangan didto sa Siyudad ni David.+ Ang iyang inahan mao si Naama nga Ammonhanon.+ Ug si Abiam*+ nga iyang anak nahimong hari puli kaniya.

Mga Footnote

O “Ingon niini ang imong isulti kaniya.”
O “hinulma nga mga estatuwa.”
Literal, “si bisan kinsa nga nagapangihi sa paril.” Sa Hebreohanon, kini maoy pagyubit nga nagtumong sa mga lalaki.
Literal, “magputol.”
Tan-awa sa Glossary.
Ang Euprates.
Tan-awa sa Glossary.
O “mipahulay uban sa iyang mga katigulangan.”
Literal, “ang mga adlaw.”
Tan-awa sa Glossary.
Tan-awa sa Glossary.
O “palasyo.”
Literal, “magdadagan.”
Gitawag usab nga Abias.