Unang Hari 12:1-33

  • Dili maayong tubag ni Rehoboam (1-15)

  • Napulo ka tribo mirebelde (16-19)

  • Si Jeroboam gihimong hari sa Israel (20)

  • Si Rehoboam wala tugti nga makig-away sa Israel (21-24)

  • Pagsimba ni Jeroboam sa baka (25-33)

12  Si Rehoboam miadto sa Sekem, kay ang tibuok Israel miadto sa Sekem+ aron himoon siyang hari.+  Ug nabalitaan kini ni Jeroboam nga anak ni Nebat (siya didto pa sa Ehipto kay siya mikalagiw man tungod kang Haring Solomon ug mipuyo sa Ehipto).+  Unya gipatawag nila siya. Dayon si Jeroboam ug ang tibuok kongregasyon sa Israel miadto kang Rehoboam ug miingon:  “Gipabug-at sa imong amahan ang among yugo.+ Apan kon imong pasayonon ang lisod nga pag-alagad ug pagaanon ang bug-at* nga yugo nga gisangon sa imong amahan kanamo, kami moalagad kanimo.”  Siya miingon kanila: “Lakaw mo; unya balik kanako human sa tulo ka adlaw.” Busa ang katawhan nanglakaw.+  Unya si Haring Rehoboam mikonsulta sa mga ansiyano nga nag-alagad kang Solomon nga iyang amahan sa buhi pa siya, nga nag-ingon: “Unsay inyong ikatambag nga akong itubag niini nga katawhan?”  Sila mitubag: “Kon ipakita nimo karon nga ikaw alagad niini nga katawhan ug ihatag nimo ang ilang gihangyo ug maayo ang imong itubag kanila, magpabilin silang imong mga alagad.”  Apan gisalikway niya ang tambag sa mga ansiyano, ug mikonsulta siya sa mga batan-ong lalaki nga iyang katalirongan nga karon iya nang mga tig-alagad.+  Siya nangutana kanila: “Unsay inyong ikatambag nga atong itubag niining katawhan nga miingon kanako, ‘Pagaana ang yugo nga gisangon sa imong amahan kanamo’?” 10  Ang mga batan-ong lalaki nga iyang katalirongan miingon: “Kini ang imong isulti niining katawhan nga miingon kanimo, ‘Gipabug-at sa imong amahan ang among yugo, apan angay nimo kining pagaanon alang kanamo’; kini ang isulti kanila, ‘Ang akong kumingking mahimong mas baga pa kay sa bat-ang sa akong amahan. 11  Ang akong amahan nagpapas-an kaninyo ug bug-at nga yugo, apan akong dugangan ang inyong yugo. Ang akong amahan nagsilot kaninyo pinaagig mga latigo, apan ako magsilot kaninyo pinaagig tunokong mga panglapdos.’” 12  Si Jeroboam ug ang tibuok katawhan namalik kang Rehoboam sa ikatulo ka adlaw, sumala sa gisulti sa hari: “Balik kanako sa ikatulo ka adlaw.”+ 13  Apan dili maayo ang tubag sa hari kanila ug iyang gisalikway ang tambag sa mga ansiyano. 14  Siya misulti kanila sumala sa tambag sa mga batan-ong lalaki, nga nag-ingon: “Gipabug-at sa akong amahan ang inyong yugo, apan dugangan pa nako ang inyong yugo. Ang akong amahan nagsilot kaninyo pinaagig mga latigo, apan ako magsilot kaninyo pinaagig tunokong mga panglapdos.” 15  Busa ang hari wala mamati sa katawhan, kay kini nga mga panghitabo gipahinabo ni Jehova,+ aron matuman ang gisulti ni Jehova pinaagi ni Ahias+ nga Shilonhon ngadto kang Jeroboam nga anak ni Nebat. 16  Dihang nakita sa tibuok Israel nga ang hari wala mamati kanila, ang katawhan mitubag sa hari: “Unsa may labot namo kang David? Kami walay panulondon sa anak ni Jese. Balik sa inyong mga diyos, Oh Israel! Karon atimana ang imong kaugalingong panimalay, Oh David!” Busa ang Israel namauli sa ilang mga balay.*+ 17  Apan si Rehoboam nagpadayon sa pagmando sa mga Israelinhon nga nagpuyo sa mga siyudad sa Juda.+ 18  Unya gipadala ni Haring Rehoboam si Adoram,+ nga tigdumala niadtong mga gipailalom sa pinugos nga pagtrabaho, apan gibato siya sa tibuok Israel hangtod nga siya namatay. Si Haring Rehoboam nakahimo sa pagsakay sa iyang karo aron mokalagiw ngadto sa Jerusalem.+ 19  Ug ang mga Israelinhon nagpadayon sa pagrebelde+ batok sa panimalay ni David hangtod niining adlawa. 20  Pagkahibalo gayod sa tibuok Israel nga si Jeroboam mibalik, sila nagpatawag ug panagkatigom, unya ilang gipatawag siya ug gihimong hari sa tibuok Israel.+ Walay usa sa katawhan nga misunod sa panimalay ni David gawas sa tribo ni Juda.+ 21  Pag-abot ni Rehoboam sa Jerusalem, iya dayong gitigom ang tibuok panimalay ni Juda ug ang tribo ni Benjamin, 180,000 ka binansay* nga mga manggugubat, sa pagpakig-away sa panimalay ni Israel aron mabalik ang pagkahari kang Rehoboam nga anak ni Solomon.+ 22  Unya si Semaias+ nga tawo sa matuod nga Diyos nakadawat ug mensahe gikan sa matuod nga Diyos, nga nag-ingon: 23  “Sultihi si Rehoboam nga anak ni Solomon nga hari sa Juda ug ang tibuok panimalay ni Juda ug Benjamin ug ang uban pang katawhan, 24  ‘Kini ang giingon ni Jehova: “Ayaw gayod mog tungas aron makig-away sa inyong mga igsoong Israelinhon. Kinahanglang mamauli mo sa inyong tagsatagsa ka balay, kay ako ang nagpahinabo niini.”’”+ Busa ilang gisunod ang pulong ni Jehova ug sila namauli, sumala sa giingon ni Jehova kanila. 25  Unya gitukod* ni Jeroboam ang Sekem+ sa kabukiran sa Epraim ug mipuyo didto. Gikan didto, siya miadto sa Penuel ug gitukod* kini.+ 26  Si Jeroboam miingon sa iyang kasingkasing: “Karon ang gingharian mabalik sa panimalay ni David.+ 27  Kon kini nga katawhan padayong motungas sa Jerusalem aron maghalad didto sa balay ni Jehova,+ ang simpatiya* niini nga katawhan mobalik usab sa ilang ginoo, kang Haring Rehoboam sa Juda. Ila gyod kong patyon ug mobalik sila kang Haring Rehoboam sa Juda.” 28  Human mangonsulta, ang hari naghimog duha ka bulawan nga nating baka+ ug miingon sa katawhan: “Hago na kaayo kon motungas pa mo sa Jerusalem. Ania ang inyong Diyos, Oh Israel, nga nagpagawas kaninyo gikan sa yuta sa Ehipto.”+ 29  Unya iyang gibutang ang usa sa Bethel,+ ug ang usa sa Dan.+ 30  Ug nahimo kadtong hinungdan nga sila makasala,+ ug ang katawhan miadto pa gani sa Dan aron simbahon ang nating baka didto. 31  Ug siya nagtukod ug mga balay sa pagsimba diha sa tag-as nga dapit ug nagtudlog mga saserdote gikan sa katawhan nga dili mga Levihanon.+ 32  Gisugdan usab ni Jeroboam ang usa ka pista sa ikawalong bulan, sa ika-15 nga adlaw sa bulan, sama sa pista sa Juda.+ Diha sa halaran nga iyang gihimo sa Bethel,+ siya naghalad ngadto sa mga nating baka nga iyang gihimo, ug sa Bethel nagbutang siyag mga saserdote alang sa tag-as nga dapit nga iyang gihimo. 33  Ug siya naghalad diha sa halaran nga iyang gihimo sa Bethel sa ika-15 nga adlaw sa ikawalong bulan, ang bulan nga iyang gipili; ug gisugdan niya ang pista alang sa katawhan sa Israel, ug mosaka siya sa halaran aron maghalad ug maghimog gipaaso nga halad.

Mga Footnote

O “madaogdaogon.”
Literal, “tolda.”
Literal, “pinili.”
O “gipalig-on.”
O “gipalig-on.”
Literal, “kasingkasing.”