Unang Hari 22:1-53

  • Nakig-alyansa si Jehosapat kang Ahab (1-12)

  • Tagna ni Micaias bahin sa pagkapildi (13-28)

    • Hayloon sa anghel si Ahab (21, 22)

  • Si Ahab namatay sa Ramot-gilead (29-40)

  • Si Jehosapat nagmando sa Juda (41-50)

  • Si Ahazias, hari sa Israel (51-53)

22  Sulod sa tulo ka tuig, walay gubat tali sa Sirya ug Israel.  Sa ikatulong tuig, si Haring Jehosapat+ sa Juda miadto sa hari sa Israel.+  Unya ang hari sa Israel miingon sa iyang mga alagad: “Nahibalo ba mo nga ato ang Ramot-gilead?+ Apan nagpanuko ta sa pagbawi niini gikan sa hari sa Sirya.”  Unya siya miingon kang Jehosapat: “Mouban ba ka nako sa pagpakig-away sa Ramot-gilead?” Si Jehosapat mitubag sa hari sa Israel: “Kon unsay akoa imoha usab, ang akong katawhan imong katawhan ug ang akong mga kabayo imong mga kabayo.”+  Apan si Jehosapat miingon sa hari sa Israel: “Palihog pagpakisayod una+ sa pulong ni Jehova.”+  Busa gitigom sa hari sa Israel ang mga 400 ka propeta ug giingnan sila: “Makiggubat ba ko batok sa Ramot-gilead o dili?” Sila mitubag: “Adto, kay kini itugyan ni Jehova sa kamot sa hari.”  Unya si Jehosapat miingon: “Wala bay propeta ni Jehova dinhi? Magpakisayod sab ta pinaagi niya.”+  Ang hari sa Israel miingon kang Jehosapat: “Duna pay usa ka tawo nga pinaagi kaniya mahimo tang magpakisayod kang Jehova;+ apan gidumtan nako siya+ kay dili maayo ang iyang ginapanagna bahin kanako, pulos lang daotan.+ Siya si Micaias nga anak ni Imla.” Apan si Jehosapat miingon: “Dili angayng mosulti ang hari ug ingon niana.”  Busa gitawag sa hari sa Israel ang usa ka opisyal sa palasyo ug giingnan siya: “Dad-a dayon dinhi si Micaias nga anak ni Imla.”+ 10  Karon ang hari sa Israel ug si Jehosapat nga hari sa Juda naglingkod sa ilang tagsatagsa ka trono, nga nagsul-ob sa ilang harianong besti, didto sa giokanan sa entrada sa ganghaan sa Samaria, ug ang tanang propeta nanagna sa ilang atubangan.+ 11  Unya si Zedekias nga anak ni Kenaana naghimog mga sungay nga puthaw ug miingon: “Kini ang giingon ni Jehova, ‘Pinaagi niini inyong sungagon* ang mga Siryanhon hangtod nga mapuo ninyo sila.’” 12  Mao usab kana ang gitagna sa tanang ubang propeta, nga nag-ingon: “Adto sa Ramot-gilead kay modaog ka; itugyan kini ni Jehova sa kamot sa hari.” 13  Busa ang mensahero nga mitawag kang Micaias miingon kaniya: “Ang tanang gitagna sa mga propeta pabor sa hari. Palihog panagna nga pabor sa hari sama kanila.”+ 14  Apan si Micaias miingon: “Ingon nga si Jehova buhi, akong isulti kon unsay isulti kanako ni Jehova.” 15  Unya siya miadto sa hari, ug ang hari miingon kaniya: “Micaias, makiggubat ba mi sa Ramot-gilead o dili?” Dihadiha siya mitubag: “Adto kay modaog ka; itugyan kini ni Jehova sa kamot sa hari.” 16  Ang hari miingon: “Kapila ba ka nako papanumpaon nga kamatuoran lang ang imong isulti nako sa ngalan ni Jehova?” 17  Busa siya miingon: “Nakita nako ang tanang Israelinhon nga nagkatibulaag sa kabukiran,+ samag mga karnero nga walay magbalantay. Si Jehova miingon: ‘Sila walay agalon. Papaulia sila nga malinawon sa ilang mga balay.’” 18  Unya ang hari sa Israel miingon kang Jehosapat: “Dili ba giingnan ka nako nga dili maayo ang iyang ipanagna bahin kanako, pulos lang daotan?”+ 19  Unya si Micaias miingon: “Busa paminawa ang pulong ni Jehova: Nakita nako si Jehova nga naglingkod sa iyang trono+ ug ang tanang panon sa kalangitan nagbarog duol kaniya, diha sa iyang tuo ug sa iyang wala.+ 20  Unya si Jehova miingon, ‘Kinsay mohaylo kang Ahab aron siya mosulong ug mapukan sa Ramot-gilead?’ Managlahi ang giingon sa matag usa. 21  Unya dihay anghel*+ nga miduol sa atubangan ni Jehova ug miingon, ‘Ako ang mohaylo kaniya.’ Gipangutana siya ni Jehova, ‘Unsa may imong himoon?’ 22  Siya mitubag, ‘Moadto ko ug akong ipahinabo nga bakak ang isulti* sa tanan niyang propeta.’+ Busa siya miingon, ‘Ikaw ang mohaylo kaniya ug ikaw molampos gayod. Lakaw ug buhata kana.’ 23  Ug karon gipahinabo ni Jehova nga mosultig bakak kining* tanan nimong propeta,+ apan si Jehova nagpahayag nga modangat kanimo ang katalagman.”+ 24  Unya si Zedekias nga anak ni Kenaana miduol kang Micaias ug gisagpa siya ug miingon: “Buot ba nimong ipasabot nga mibiya kanako ang espiritu ni Jehova* aron makigsulti kanimo?”+ 25  Si Micaias mitubag: “Mahibaloan unya nimo kana dihang mosulod ka sa kinasulorang lawak aron motago.” 26  Unya ang hari sa Israel miingon: “Dad-a si Micaias ug itugyan siya kang Amon nga pangulo sa siyudad ug kang Joas nga anak sa hari. 27  Sultihi sila, ‘Kini ang giingon sa hari: “Bilanggoa kining tawhana+ ug kunhori ang iyang rasyon sa tinapay ug tubig hangtod nga makabalik ko nga luwas.”’”* 28  Apan si Micaias miingon: “Kon luwas* kang makabalik, nan dili tinuod nga nakigsulti si Jehova kanako.”+ Unya siya midugang: “Timan-i kini, kamong tanan.” 29  Busa ang hari sa Israel ug si Jehosapat nga hari sa Juda misulong sa Ramot-gilead.+ 30  Karon ang hari sa Israel miingon kang Jehosapat: “Moadto ko sa gubat nga magtakoban, apan ikaw, pagsul-ob ug harianong besti.” Busa ang hari sa Israel nagtakoban+ ug miadto sa gubat. 31  Karon gimandoan sa hari sa Sirya ang 32 niya ka pangulo sa mga magkakaro:+ “Ayaw mo pakig-away sa mga sundalo o sa mga opisyal, apan sa hari lang sa Israel.” 32  Pagkakita gayod sa mga pangulo sa mga magkakaro kang Jehosapat, sila naghunahuna: “Mao gayod kana ang hari sa Israel.” Busa giatake nila siya; ug si Jehosapat nagpakitabang. 33  Pagkakita sa mga pangulo sa mga magkakaro nga dili diay kadto ang hari sa Israel, wala na nila siya gukda. 34  Apan dihay usa ka tawo nga nagtira sa iyang pana ug sa wala tuyoa, naigo niya ang hari sa Israel diha sa dinugtongan sa iyang kotamaya. Busa ang hari miingon sa iyang magkakaro: “Mamalik ta ug dad-a ko pahilayo sa gubat,* kay grabe kong nasamdan.”+ 35  Grabe ang gubat ug kini nagpadayon sa tibuok adlaw, ug ang hari kinahanglang tabangan nga makapabiling nagbarog diha sa karo nga nag-atubang sa mga Siryanhon. Ang dugo sa samad nag-agas sa sulod sa karong panggubat, ug siya namatay pagkagabii.+ 36  Sa nagakasalop na ang adlaw, kini nga mando gisinggit ngadto sa kasundalohan sa Israel: “Balik ang matag usa sa iyang siyudad! Balik ang matag usa sa iyang yuta!”+ 37  Busa ang hari namatay, ug gidala siya sa Samaria; ilang gilubong ang hari didto sa Samaria. 38  Dihang ilang gihugasan ang karong panggubat didto sa linaw sa Samaria, gitilaan sa mga iro ang iyang dugo ug ang mga pampam* nangaligo didto,* sumala sa giingon ni Jehova.+ 39  Kon bahin sa ubang kasaysayan ni Ahab, ang tanan niyang gibuhat ug ang balay* nga garing*+ nga iyang gitukod ug ang tanang siyudad nga iyang gitukod, dili ba nasulat kini sa basahon sa kasaysayan sa mga hari sa Israel? 40  Unya si Ahab mipahulay sa kamatayon;*+ ug si Ahazias+ nga iyang anak nahimong hari puli kaniya. 41  Si Jehosapat+ nga anak ni Asa nahimong hari sa Juda sa ikaupat nga tuig sa pagmando ni Haring Ahab sa Israel. 42  Si Jehosapat 35 anyos dihang nahimo siyang hari, ug siya nagmando sa Jerusalem sulod sa 25 ka tuig. Ang iyang inahan mao si Azuba nga anak ni Silhi. 43  Siya padayong nagsubay sa tanang dalan ni Asa+ nga iyang amahan. Wala siya motipas gikan niini ug iyang gibuhat kon unsay husto sa mga mata ni Jehova.+ Apan ang tag-as nga dapit wala kuhaa, ug ang katawhan naghalad gihapon ug naghimog gipaaso nga halad sa tag-as nga dapit.+ 44  Si Jehosapat padayong nakigdait sa hari sa Israel.+ 45  Kon bahin sa ubang kasaysayan ni Jehosapat, ang iyang dagkong mga buhat ug pagpakiggubat, dili ba nasulat kini sa basahon sa kasaysayan sa mga hari sa Juda? 46  Gipapahawa usab niya sa yuta ang mga lalaking pampam sa templo+ nga nahibilin sa mga adlaw ni Asa nga iyang amahan.+ 47  Unya walay hari sa Edom;+ usa ka sinaligan ang nagdumala niini.+ 48  Si Jehosapat usab naghimog mga barkong Tarsis* nga moadto sa Opir aron manguhag bulawan,+ apan wala sila moadto kay ang mga barko nangaguba sa Ezion-geber.+ 49  Niadtong panahona nga si Ahazias nga anak ni Ahab miingon kang Jehosapat: “Paubana ang akong mga alagad sa imong mga alagad diha sa mga barko,” apan wala mosugot si Jehosapat. 50  Unya si Jehosapat mipahulay sa kamatayon+ ug gilubong uban sa iyang mga katigulangan sa Siyudad ni David nga iyang katigulangan; ug ang iyang anak nga si Jehoram+ nahimong hari puli kaniya. 51  Si Ahazias+ nga anak ni Ahab nahimong hari sa Israel didto sa Samaria sa ika-17 nga tuig sa pagmando ni Haring Jehosapat sa Juda, ug siya nagmando sa Israel sulod sa duha ka tuig. 52  Ug siya padayong nagbuhat kon unsay daotan sa mga mata ni Jehova ug nagsubay sa dalan sa iyang amahan+ ug inahan+ ug sa dalan ni Jeroboam nga anak ni Nebat, nga nahimong hinungdan nga nakasala ang Israel.+ 53  Siya padayong nag-alagad kang Baal+ ug nagyukbo kaniya ug padayong nagpasuko kang Jehova nga Diyos sa Israel,+ sama sa iyang amahan.

Mga Footnote

O “iduso.”
O “espiritu.”
Literal, “ug mahimong usa ka malimbongong espiritu diha sa baba.”
Literal, “si Jehova nagbutang ug usa ka malimbongong espiritu sa baba niining.”
Literal, “Diin ba miagi ang espiritu ni Jehova gikan kanako?”
Literal, “malinawon.”
Literal, “malinawon.”
Literal, “kampo.”
Tan-awa sa Glossary.
O posible, “diin ang mga pampam tigligoan, gitilaan sa mga iro ang iyang dugo.”
O “palasyo.”
Iningles, ivory.
O “mipahulay uban sa iyang mga katigulangan.”
Tan-awa sa Glossary.