Unang Hari 18:1-46

  • Si Elias nakigkita kang Abdias ug Ahab (1-18)

  • Si Elias batok sa mga propeta ni Baal sa Carmelo (19-40)

    • ‘Dili makadesisyon’ (21)

  • Natapos ang tulo ka tuig ug tunga nga hulaw (41-46)

18  Paglabay sa panahon, sa ikatulo ka tuig,+ si Elias nakadawat ug mensahe gikan kang Jehova, nga nag-ingon: “Lakaw, pakita kang Ahab, ug ako magpaulan sa yuta.”+  Busa si Elias miadto aron magpakita kang Ahab, samtang grabe ang gutom+ sa Samaria.  Sa kasamtangan, gipatawag ni Ahab si Abdias, nga maoy nagdumala sa panimalay. (Si Abdias mahinadlokon kaayo kang Jehova,  ug dihang gipamatay ni Jezebel+ ang mga propeta ni Jehova, gidala ni Abdias ang 100 ka propeta ug gitagoan sila nga tag-50 sa usa ka langob, ug gitagan-an niya silag tinapay ug tubig.)  Unya giingnan ni Ahab si Abdias: “Adtoa ang tanang tubod ug ang tanang walog* sa tibuok yuta. Tingali makakita tag igong sagbot aron dili mangamatay ang mga kabayo ug mula ug dili mangahurot ang atong kahayopan.”  Busa ilang gibahin ang yuta nga ilang adtoon. Si Ahab misubay sa usa ka dalan, ug si Abdias misubay sa laing dalan.  Samtang si Abdias nagsubay sa dalan, gisugat siya ni Elias. Iya dayong nailhan siya ug si Abdias mihapa ug miingon: “Ikaw ba kana, akong ginoong Elias?”+  Siya mitubag: “Ako kini. Lakaw, ingna ang imong ginoo: ‘Ania si Elias.’”  Apan siya miingon: “Unsay akong sala nga imo mang itugyan ang imong alagad sa kamot ni Ahab aron patyon? 10  Ingon nga si Jehova nga imong Diyos buhi, gipapangita ka sa akong ginoo sa tanang nasod ug gingharian. Dihang miingon sila, ‘Wala siya dinhi,’ iyang gipapanumpa ang mga gingharian ug mga nasod nga wala ka nila makit-i.+ 11  Karon miingon ka, ‘Lakaw, ingna ang imong ginoo: “Ania si Elias.”’ 12  Iniglakaw nako, ang espiritu ni Jehova magdala kanimo+ sa dapit nga dili nako mahibaloan, ug inigsulti nako kang Ahab ug dili ka niya makaplagan, iya gyod kong patyon. Apan ang imong alagad mahinadlokon kang Jehova sukad sa iyang pagkabatan-on. 13  Wala ba masultihi ang akong ginoo kon unsay akong gibuhat dihang gipamatay ni Jezebel ang mga propeta ni Jehova, kon giunsa nako pagtago ang 100 ka propeta ni Jehova nga tag-50 sa usa ka langob ug sa pagtagana kanilag tinapay ug tubig?+ 14  Apan karon miingon ka, ‘Lakaw, ingna ang imong ginoo: “Ania si Elias.”’ Patyon gyod ko niya.” 15  Apan si Elias miingon: “Ingon nga si Jehova sa mga panon* nga akong gialagaran buhi, karong adlawa magpakita ko kaniya.” 16  Busa si Abdias miadto kang Ahab ug gisuginlan siya, ug si Ahab miadto aron makigkita kang Elias. 17  Pagkakita gayod ni Ahab kang Elias, si Ahab miingon: “Ikaw ba kana, ang usa nga nagdalag dakong kadaot* sa Israel?” 18  Siya mitubag: “Dili ako ang nagdalag kadaot sa Israel, kondili ikaw ug ang panimalay sa imong amahan, tungod kay inyong gisalikway ang mga sugo ni Jehova ug misunod sa mga Baal.+ 19  Ug karon paadtoa kanako ang tibuok Israel didto sa Bukid sa Carmelo+ ug usab ang 450 ka propeta ni Baal ug ang 400 ka propeta sa sagradong poste,*+ nga nangaon sa lamesa ni Jezebel.” 20  Busa si Ahab nagpadalag mensahe sa tanang katawhan sa Israel ug gipaadto ang mga propeta sa Bukid sa Carmelo. 21  Unya giduol ni Elias ang tanang katawhan ug giingnan: “Hangtod kanus-a nga dili mo makadesisyon?*+ Kon si Jehova ang matuod nga Diyos, sunod mo kaniya;+ apan kon si Baal man, sunod mo kaniya.” Apan ang katawhan wala gyod motubag bisag usa ka pulong. 22  Unya si Elias miingon sa katawhan: “Ako na lang ang nahibiling propeta ni Jehova,+ samtang 450 ang propeta ni Baal. 23  Karon hatagi mig duha ka toreyong baka, ug papilia silag usa ka toreyong baka ug hiwahiwaon nila kini ug ibutang ibabaw sa kahoy, apan dili nila kini butangag kalayo. Akong andamon ang laing toreyong baka, ug akong ibutang kini ibabaw sa kahoy, apan dili nako kini butangag kalayo. 24  Unya tawga ninyo ang ngalan sa inyong diyos,+ ug akong tawgon ang ngalan ni Jehova. Ang Diyos nga motubag pinaagig kalayo magpamatuod nga siya ang matuod nga Diyos.”+ Ang tanang katawhan mitubag: “Sige, maayo kana.” 25  Karon si Elias miingon sa mga propeta ni Baal: “Pagpili mog toreyong baka ug kamoy unag andam, kay mas daghan mo. Unya tawga ninyo ang ngalan sa inyong diyos, apan ayaw kini butangig kalayo.” 26  Busa ilang gikuha ang toreyong baka nga gihatag kanila ug giandam kini. Sila mitawag sa ngalan ni Baal gikan sa buntag hangtod sa udto: “Oh Baal, tubaga kami!” Apan wala gayoy mitubag.+ Sila nagluksolukso samtang nagsayawsayaw palibot sa halaran nga ilang gihimo. 27  Pagkaudto, si Elias misugod sa pagyagayaga kanila: “Paninggit mo taman sa ginhawa! Diyos man kaha siya!+ Basig duna lang siyay gihunahuna o kaha milakaw aron malibang.* O basig natulog siya ug kinahanglang pukawon!” 28  Sila naninggit taman sa ginhawa ug gisamadsamaran ang ilang kaugalingon pinaagig mga punyal ug mga bangkaw sumala sa ilang nabatasan, hangtod nga miagas ang dugo sa ilang lawas. 29  Milabay na ang kaudtohon ug sila nagpadayon sa ilang ginahimo nga morag mga buang* hangtod sa panahon sa pagtanyag sa mga halad nga lugas sa kagabhion, apan wala gayoy mitubag ug walay nagtagad.+ 30  Sa kataposan si Elias miingon sa tanang katawhan: “Duol mo kanako.” Busa ang tanang katawhan miduol kaniya. Unya iyang giayo ang halaran ni Jehova nga nalumpag.+ 31  Dayon si Elias nagkuhag 12 ka bato, sumala sa gidaghanon sa mga tribo sa mga anak ni Jacob kinsa giingnan ni Jehova: “Israel na ang imong ngalan.”+ 32  Ang mga bato gihimo niyang halaran+ alang sa ngalan ni Jehova. Unya naghimo siyag kanal palibot sa halaran, nga ang gidak-on kapugsan ug duha ka seah* nga binhi. 33  Human niana, iyang giplastar ang mga kahoy, gihiwahiwa ang toreyong baka, ug gibutang kini ibabaw sa mga kahoy.+ Karon siya miingon: “Pun-ag tubig ang upat ka dagkong banga ug ibubo kini sa halad nga sinunog ug sa mga kahoy.” 34  Unya siya miingon: “Buhata kini pag-usab.” Busa gibuhat nila kini pag-usab. Sa makausa pa siya miingon: “Buhata kini sa ikatulong higayon.” Busa gibuhat nila kini sa ikatulong higayon. 35  Ug ang tubig misanap palibot sa halaran, ug ang kanal gipuno usab niyag tubig. 36  Sa panahon sa pagtanyag sa mga halad nga lugas sa kagabhion,+ si propetang Elias miduol sa halaran ug miingon: “Oh Jehova, ang Diyos ni Abraham,+ Isaac,+ ug Israel, ipakita karong adlawa nga ikaw ang Diyos sa Israel ug ako imong alagad ug gisugo ko nimo sa pagbuhat niining tanan.+ 37  Tubaga ko, Oh Jehova! Tubaga ko aron mahibalo kining katawhan nga ikaw, Jehova, mao ang matuod nga Diyos ug ginapabalik nimo ang ilang kasingkasing nganha kanimo.”+ 38  Unya ang kalayo ni Jehova nanaog ug gilamoy ang halad nga sinunog,+ ang mga kahoy, ang mga bato, ug ang abog, ug gitilaan niini ang tubig diha sa kanal.+ 39  Pagkakita niini sa tanang katawhan, dihadiha sila mihapa ug miingon: “Si Jehova mao ang matuod nga Diyos! Si Jehova mao ang matuod nga Diyos!” 40  Unya si Elias miingon kanila: “Dakpa ang mga propeta ni Baal! Ayaw tugoting dunay makaikyas bisag usa kanila!” Dihadiha ilang gidakop sila, ug gidala sila ni Elias sa sapa* sa Kison+ ug gipamatay sila didto.+ 41  Karon si Elias miingon kang Ahab: “Lakaw, kaon ug inom, kay dunay dinaguok sa nagsingabot nga kusog nga ulan.”+ 42  Busa si Ahab milakaw aron mokaon ug moinom, samtang si Elias mitungas ngadto sa tumoy sa Carmelo ug mitikubo sa yuta nga halos midapat na ang iyang nawong sa iyang mga tuhod.+ 43  Unya siya miingon sa iyang tig-alagad: “Tungas, palihog. Tan-aw ngadto sa dagat.” Busa siya mitungas ug mitan-aw ug unya miingon: “Wala gyod koy nakita.” Sa makapito, si Elias miingon, “Balik.” 44  Sa ikapitong higayon, ang iyang tig-alagad miingon: “Tan-awa! Dunay gamayng panganod nga samag kamot sa tawo nga misaka gikan sa dagat.” Unya siya miingon: “Lakaw, ingna si Ahab, ‘Andama ang karo! Lugsong aron dili ka matanggong sa ulan!’” 45  Sa kasamtangan, mikisdom ang langit, mihuros ang hangin, ug mibundak ang kusog nga ulan;+ ug si Ahab misakay sa karo ug mipaingon sa Jezreel.+ 46  Apan si Elias gihatagan ni Jehova ug gahom, ug gibakos niya sa iyang hawak ang iyang besti ug midagan, ug naunhan pa niya si Ahab paingon sa Jezreel.

Mga Footnote

Tan-awa sa Glossary.
Literal, “kasundalohan.”
O “pagkasinalikway.”
Tan-awa sa Glossary.
Literal, “nga magkiangkiang mo sa duha ka lainlaing hunahuna?”
O posible, “mipanaw.”
O “milihok nga samag mga propeta.”
Ang usa ka seah katumbas sa 7.33 litros. Tan-awa ang Apendise B14.
O “walog.” Tan-awa sa Glossary.