Unang Hari 13:1-34

  • Tagna batok sa halaran sa Bethel (1-10)

    • Halaran napikas (5)

  • Ang tawo sa Diyos misupak (11-34)

13  Sa sugo ni Jehova, dihay tawo sa Diyos+ gikan sa Juda nga miabot sa Bethel samtang si Jeroboam nagtindog sa may halaran+ aron maghimog gipaaso nga halad.  Unya siya misinggit batok sa halaran sumala sa sugo ni Jehova: “Oh halaran, halaran! Kini ang giingon ni Jehova: ‘Ania! Dunay anak nga lalaki nga matawo sa panimalay ni David nga ang ngalan maoy Josias!+ Iyang ihalad diha kanimo ang mga saserdote sa tag-as nga dapit, kadtong mga naghimog gipaaso nga halad diha kanimo, ug siya magsunog diha kanimo ug bukog sa mga tawo.’”+  Siya naghatag ug ilhanan* nianang adlawa, nga nag-ingon: “Kini ang ilhanan* nga gisulti ni Jehova: Tan-awa! Ang halaran mapikas, ug ang mga abo* nga diha niana mayabo.”  Pagkadungog gayod ni Jeroboam sa giingon sa tawo sa matuod nga Diyos batok sa halaran sa Bethel, samtang ang hari naghalad diha sa halaran, iyang gitudlo ang tawo ug miingon: “Dakpa ninyo siya!”+ Dihadiha ang iyang kamot mikuyos,* ug wala na niya kini malihok.+  Unya ang halaran napikas ug ang mga abo nayabo gikan sa halaran sumala sa ilhanan* nga giingon ni Jehova ngadto sa tawo sa matuod nga Diyos.  Karon ang hari miingon sa tawo sa matuod nga Diyos: “Palihog, pagpakiluoy kang* Jehova nga imong Diyos ug pag-ampo alang kanako aron maayo ang akong kamot.”+ Busa ang tawo sa matuod nga Diyos nagpakiluoy kang Jehova, ug naayo ang kamot sa hari.  Unya ang hari miingon sa tawo sa matuod nga Diyos: “Uban nako sa balay aron makakaon ka, ug hatagan ka nakog gasa.”  Apan ang tawo sa matuod nga Diyos miingon sa hari: “Bisag ihatag pa nimo ang katunga sa imong mga kabtangan, dili gyod ko mouban nimo ug mokaog tinapay o moinom ug tubig niining dapita.  Kay kini ang gisugo ni Jehova kanako: ‘Dili ka mokaog tinapay o moinom ug tubig, ug dili ka mobalik sa dalan nga imong giagian.’” 10  Busa miagi siya sa laing dalan, ug wala siya mobalik sa dalan nga iyang giagian paingon sa Bethel. 11  Karon dihay tigulang nga propeta nga nagpuyo sa Bethel, ug ang iyang mga anak nga lalaki miuli ug miasoy kaniya sa tanang gihimo sa tawo sa matuod nga Diyos nianang adlawa sa Bethel ug sa iyang gisulti sa hari. Human nila kini iasoy sa ilang amahan, 12  ang ilang amahan nangutana: “Diin man siya miagi?” Busa gitultolan siya sa iyang mga anak sa dalan nga giagian sa tawo sa matuod nga Diyos nga gikan sa Juda. 13  Iyang giingnan ang iyang mga anak: “Monturahi ang asno.” Busa ilang gimonturahan ang asno, ug siya misakay niini. 14  Iyang giagpas ang tawo sa matuod nga Diyos ug iyang nakita siya nga naglingkod ilalom sa dakong kahoy. Siya miingon: “Ikaw ba ang tawo sa matuod nga Diyos nga gikan sa Juda?”+ Siya mitubag: “Ako.” 15  Siya miingon: “Uban nako sa balay aron makakaon kag tinapay.” 16  Apan siya miingon: “Dili ko puwedeng mobalik uban nimo o modawat sa imong imbitasyon. Dili sab ko puwedeng mokaog tinapay o moinom ug tubig uban nimo niining dapita. 17  Kay giingnan ko ni Jehova, ‘Dili ka mokaog tinapay o moinom ug tubig didto. Dili ka mobalik sa dalan nga imong giagian.’” 18  Busa siya miingon: “Propeta sab ko sama nimo, ug dihay anghel nga misulti kanako sa pulong ni Jehova, ‘Pabalika siya uban nimo aron makakaon siyag tinapay ug makainom ug tubig sa imong balay.’” (Siya naglimbong kaniya.) 19  Busa siya mibalik uban kaniya aron mokaog tinapay ug moinom ug tubig sa iyang balay. 20  Samtang naglingkod sila sa lamesa, ang propeta nga nagdala kaniyag balik nakadawat ug mensahe gikan kang Jehova, 21  ug siya misultig kusog ngadto sa tawo sa matuod nga Diyos nga gikan sa Juda, “Kini ang giingon ni Jehova: ‘Kay gisupak nimo ang mando ni Jehova ug wala nimo tumana ang sugo ni Jehova nga imong Diyos, 22  apan mibalik ka aron mokaog tinapay ug moinom ug tubig sa dapit nga bahin niini miingon ko, “Ayawg kaon ug tinapay o inom ug tubig,” ang imong patayng lawas dili ilubong sa lubnganan sa imong mga katigulangan.’”+ 23  Human nga ang tawo sa matuod nga Diyos nakakaog tinapay ug nakainom, gimonturahan sa tigulang nga propeta ang asno alang sa propeta nga iyang gidalag balik. 24  Unya siya milakaw, apan nakit-an siyag leyon diha sa dalan ug gipatay siya.+ Ang iyang patayng lawas nagbuy-od sa dalan, ug ang asno nagbarog tapad niini; ang leyon nagbarog usab tapad sa patayng lawas. 25  Dihay mga tawo nga nanglabay nga nakakita sa patayng lawas nga nagbuy-od sa dalan ug sa leyon nga nagbarog tapad niini. Sila nangadto sa siyudad diin nagpuyo ang tigulang nga propeta ug gibalita kini. 26  Pagkadungog niini sa propeta nga nagdala kaniyag balik, dihadiha siya miingon: “Mao kadto ang tawo sa matuod nga Diyos nga misupak sa mando ni Jehova;+ busa gitugyan siya ni Jehova sa leyon aron atakehon ug patyon, sumala sa giingon ni Jehova kaniya.”+ 27  Unya iyang giingnan ang iyang mga anak: “Monturahi ang asno.” Busa ilang gimonturahan kini. 28  Unya siya milakaw, ug iyang nakita ang patayng lawas nga nagbuy-od sa dalan ug ang asno ug leyon nga nagbarog tapad niini. Wala kan-a sa leyon ang patayng lawas, ug wala usab atakeha niini ang asno. 29  Gialsa sa propeta ang patayng lawas sa tawo sa matuod nga Diyos ug gisakay kini sa asno ug gidalag balik sa iyang siyudad aron magbangotan ug ilubong kini. 30  Busa iyang gilubong ang patayng lawas sa iyang kaugalingong lubnganan, ug sila nagminatay tungod kaniya: “Makaluluoy ka, igsoon ko!” 31  Human niya kini ilubong, iyang giingnan ang iyang mga anak: “Inigkamatay nako, ilubong ko sa gilubngan sa tawo sa matuod nga Diyos. Ibutang ang akong mga bukog tapad sa iyang mga bukog.+ 32  Ang pulong ni Jehova nga iyang gisulti batok sa halaran sa Bethel ug batok sa tanang balay sa pagsimba diha sa tag-as nga dapit+ sa mga siyudad sa Samaria matuman gayod.”+ 33  Human mahitabo kini, si Jeroboam wala gihapon mobiya sa iyang daotang dalan, apan padayon siyang nagtudlo gikan sa katawhan ug mga saserdote alang sa tag-as nga dapit.+ Iyang itudlo ingong saserdote si* bisan kinsa nga gusto niini, ug moingon: “Mahimo siyang usa sa mga saserdote sa tag-as nga dapit.”+ 34  Kining sala sa panimalay ni Jeroboam+ miresulta sa ilang kalaglagan ug pagkapuo gikan sa nawong sa yuta.+

Mga Footnote

O “tilimad-on.”
O “tilimad-on.”
O “mantikaong abo,” mga abo nga natuhopan sa mantika sa mga halad.
O “naparalisar.”
O “tilimad-on.”
O “lukmaya ang nawong ni.”
Literal, “Iyang pun-on ang kamot ni.”