Unang Hari 6:1-38

  • Gitukod ni Solomon ang templo (1-38)

    • Kinasulorang lawak (19-22)

    • Mga kerubin (23-28)

    • Mga kinulit, mga pultahan, sulod nga hawanan (29-36)

    • Mga pito ka tuig nahuman ang templo (37, 38)

6  Sa ika-480 nga tuig human sa paggula sa mga Israelinhon* sa Ehipto,+ sa ikaupat nga tuig sa paghari ni Solomon sa Israel, sa bulan sa Ziv*+ (nga mao, ang ikaduhang bulan), iyang gisugdan ang pagtukod sa balay ni Jehova.*+  Ang balay nga gitukod ni Haring Solomon alang kang Jehova may gitas-ong 60 ka maniko,* may gilapdong 20 ka maniko, ug may gihabogong 30 ka maniko.+  Ang portiko*+ sa atubangan sa templo* may gilapdong 20 ka maniko, nga parehas sa gilapdon sa balay. Kini may gitas-ong 10 ka maniko gikan sa atubangan sa balay.  Iyang gihimoan ang balay ug mga bentana nga ang buka nag-anam ka gamay.+  Dugang pa, diha siyay gihimong tinukod simpig sa bungbong sa balay; kini gilibot sa bungbong sa tibuok balay, nianang sa templo* ug kinasulorang lawak.+ Sa sulod niini nga tinukod, naghimo siyag mga lawak.+  Ang gilapdon sa kinaubsang andana niini nga tinukod maoy lima ka maniko, ang ikaduhang andana unom ka maniko, ug ang ikatulong andana pito ka maniko, kay gihimoan niyag mga ang-ang ang isigkabungbong nga kapatongan sa mga sagbayan aron dili na bangagan ang mga bungbong sa balay.+  Ang balay gigamitag bato nga sinapsapan na,+ mao nga wala nay madungog nga kabanha sa martilyo o atsa o bisan unsang himan nga puthaw diha sa balay samtang kini gitukod.  Ang pultahan sa kinaubsang andana sa tinukod nga gisimpig sa balay anaa sa habagatang* bahin sa balay,+ ug anaay espayral nga hagdanan paingon sa ikaduhang andana, ug gikan sa ikaduhang andana paingon sa ikatulong andana.  Siya nagpadayon sa pagtukod sa balay ug nahuman kini,+ ug gibutangan niya ang atop sa balay ug sedro nga mga sagbayan ug tabla.+ 10  Iyang gihimo ang mga lawak sa tinukod palibot sa balay,+ nga ang matag usa may gihabogong lima ka maniko, ug kini gisumpay sa balay pinaagig mga sagbayan nga sedro. 11  Sa kasamtangan, si Solomon nakadawat ug mensahe gikan kang Jehova, nga nag-ingon: 12  “Maylabot niining balaya nga imong gitukod, kon ikaw mosubay sa akong mga lagda ug motuman sa akong mga hukom ug mosunod sa tanan nakong mga sugo pinaagi sa pagsubay niana,+ himoon usab nako kanimo ang akong gisaad kang David nga imong amahan,+ 13  ug magpuyo ko taliwala sa mga Israelinhon,+ ug dili nako biyaan ang akong katawhang Israel.”+ 14  Si Solomon nagpadayon sa pagtukod sa balay aron mahuman kini. 15  Iyang gihaklapag mga tabla nga sedro ang bungbong sa sulod sa balay. Gikan sa salog sa balay hangtod sa mga salagunting sa kisame, gihaklapan niya kinig mga kahoy, ug ang salog sa balay iyang gihaklapan ug mga tabla nga junipero.+ 16  Ug siya naghimog lawak sa luyo nga bahin sa balay nga 20 ka maniko ang sukod gamit ang mga tabla nga sedro, gikan sa salog hangtod sa mga salagunting, ug gihimo niya sa sulod niini* ang kinasulorang lawak,+ ang Labing Balaan.+ 17  Ug ang templo*+​—⁠ang parte sa balay nga anaa sa atubangan niini⁠—​maoy 40 ka maniko. 18  Ang sedro sa sulod sa balay gikulitag mga pakwan+ ug bukad nga mga bulak.+ Ang tanang bungbong gihaklapan ug sedro mao nga walay makitang bato. 19  Ug iyang giandam ang kinasulorang lawak+ sa sulod sa balay aron didto ibutang ang kaban sa pakigsaad ni Jehova.+ 20  Ang kinasulorang lawak 20 ka maniko ang gitas-on, 20 ka maniko ang gilapdon, ug 20 ka maniko ang gihabogon;+ ug gihaklapan niya kinig purong bulawan; ang halaran+ gihaklapan niyag sedro. 21  Gihaklapan ni Solomon ang sulod sa balay ug purong bulawan,+ ug nagbutang siyag bulawang mga kadena atubangan sa kinasulorang lawak,+ nga gihaklapag bulawan. 22  Gihaklapan niyag bulawan ang tibuok balay hangtod nga natapos ang tibuok balay; gihaklapan usab niyag bulawan ang tibuok halaran+ nga duol sa kinasulorang lawak. 23  Diha sa kinasulorang lawak, naghimo siyag duha ka kerubin+ nga gama sa kahoyng pino,* nga ang matag usa may gihabogong 10 ka maniko.+ 24  Ang usa ka pako sa kerubin may sukod nga lima ka maniko, ug ang laing pako lima ka maniko. Gikan sa tumoy sa usa ka pako ngadto sa tumoy sa laing pako maoy 10 ka maniko. 25  Ang ikaduhang kerubin 10 usab ka maniko. Ang duha ka kerubin samag gidak-on ug porma. 26  Ang gihabogon sa usa ka kerubin 10 ka maniko ug ingon usab niana ang laing kerubin. 27  Unya iyang gibutang ang mga kerubin+ sa sulod nga lawak.* Ang mga pako sa mga kerubin nagbukhad mao nga ang pako sa usa ka kerubin misangko sa usa ka bungbong ug ang pako sa laing kerubin misangko sa pikas bungbong, ug ang lain nilang mga pako nag-abot sa tunga sa balay. 28  Ug gihaklapan niyag bulawan ang mga kerubin. 29  Ug ang tanang bungbong sa duha ka lawak sa balay iyang gikulitag mga kerubin,+ mga kahoyng palma,+ ug bukad nga mga bulak.+ 30  Ang salog sa duha ka lawak sa balay gihaklapan niyag bulawan. 31  Ug ang entrada sa kinasulorang lawak gihimoan niyag mga pultahan nga gama sa kahoyng pino, mga haligi sa kilid, ug mga haligi sa pultahan, ingong ikalimang bahin.* 32  Ang duha ka pultahan gama sa kahoyng pino, ug gikulitan niya kinig mga kerubin, mga kahoyng palma, ug bukad nga mga bulak, ug gihaklapan niya kinig bulawan; ug iyang gidukdok ang bulawan aron mahaklap kini diha sa mga kerubin ug mga kahoyng palma. 33  Labot sa entrada sa templo,* ingon usab niana ang iyang gihimo sa mga haligi sa pultahan nga gama sa kahoyng pino, nga nalakip sa ikaupat nga bahin.* 34  Ug siya naghimog duha ka pultahan nga gama sa kahoyng junipero. Ang usa ka pultahan dunay duha ka palid nga maabli pasulod ug pagawas, ug ang laing pultahan dunay duha ka palid nga maabli pasulod ug pagawas.+ 35  Nagkulit siyag mga kerubin, mga kahoyng palma, ug bukad nga mga bulak, ug gihaklapan kanag bulawan. 36  Sa palibot sa sulod nga hawanan,+ naghimo siyag paril nga tulo ka laray nga sinapsapang mga bato ug gibutangan usab niya kinig usa ka laray nga mga kahoyng sedro.+ 37  Sa ika-4 nga tuig, sa bulan sa Ziv,* napahimutang na ang pundasyon sa balay ni Jehova;+ 38  ug sa ika-11 nga tuig, sa bulan sa Bul* (nga mao, ang ikawalong bulan), ang balay nahuman sumala sa tanang detalye sa plano niini.+ Busa pito ka tuig niya kining gitukod.

Mga Footnote

Tan-awa ang Apendise B8.
Tan-awa ang Apendise B15.
Literal, “mga anak nga lalaki ni Israel.”
Ang usa ka maniko katumbas sa 44.5 sentimetros (17.5 pulgadas). Tan-awa ang Apendise B14.
Entrada sa atubangang bahin sa templo.
Literal, “templo sa balay.”
Dinhi nagtumong sa Balaan.
Literal, “tuong.”
Sulod sa balay.
Nagtumong sa Balaan, nga anaa sa atubangan sa Labing Balaan.
Literal, “kahoyng lana,” lagmit nagtumong sa kahoyng pino nga Aleppo.
Nagtumong sa Labing Balaan.
Lagmit nagtumong sa pagkahimo sa hamba o sa gidak-on sa mga pultahan.
Dinhi nagtumong sa Balaan.
Lagmit nagtumong sa pagkahimo sa hamba o sa gidak-on sa mga pultahan.
Tan-awa ang Apendise B15.
Tan-awa ang Apendise B15.