Unang Hari 1:1-53

  • Si David ug Abisag (1-4)

  • Si Adonias nagtinguha sa trono (5-10)

  • Milihok si Natan ug Bat-seba (11-27)

  • Si David nagsugo nga dihogan si Solomon (28-40)

  • Si Adonias mikalagiw ngadto sa halaran (41-53)

1  Karon si Haring David tigulang na,+ taas nag panuigon, ug bisag habolan nila siya, tugnawon gihapon siya.  Busa ang iyang mga alagad miingon kaniya: “Tugoti ming mangitag batan-ong dalaga* alang sa among ginoong hari, ug siya mag-alagad ug mag-atiman sa hari. Siya motapad kaniyag higda aron dili tugnawon ang among ginoong hari.”  Ug sila nangitag guwapa nga dalaga sa tibuok teritoryo sa Israel, ug ilang nakaplagan si Abisag+ nga Sunaminhon+ ug gidala siya ngadto sa hari.  Ang dalaga guwapa kaayo, ug siya nag-alagad ug nag-atiman sa hari, apan ang hari wala makigdulog kaniya.  Sa kasamtangan, si Adonias+ nga anak ni Hagit nagtuboy sa iyang kaugalingon, nga nag-ingon: “Mahimo kong hari!” Siya nagbaton alang sa iyang kaugalingon ug karo, mga mangangabayo, ug 50 ka lalaki nga magdagan una kaniya.+  Apan wala gayod siya badlonga* sa iyang amahan ug wala niya siya sultihi: “Nganong imo kining gibuhat?” Siya guwapo usab kaayo, ug gipanganak siya sa iyang inahan sunod kang Absalom.  Siya mikonsulta kang Joab nga anak ni Zeruia ug kang Abiatar+ nga saserdote, ug sila mitabang ug misuportar kang Adonias.+  Apan si Zadok+ nga saserdote, si Benaias+ nga anak ni Jehoiada, si propetang* Natan,+ si Simei,+ si Rei, ug ang banggiitang mga manggugubat ni David+ wala mosuportar kang Adonias.  Unya si Adonias naghalad+ ug mga karnero, baka, ug pinatambok nga mga hayop duol sa bato sa Zohelet, nga duol sa En-rogel, ug iyang gidapit ang tanan niyang igsoong lalaki nga mga anak sa hari, ug ang tanang lalaki sa Juda nga mga alagad sa hari. 10  Apan wala niya dapita si propetang Natan, si Benaias ug ang banggiitang mga manggugubat, o si Solomon nga iyang igsoon. 11  Unya si Natan+ miingon kang Bat-seba,+ ang inahan ni Solomon:+ “Wala ba ka makadungog nga si Adonias+ nga anak ni Hagit nahimong hari, ug ang atong ginoong si David wala gyod mahibalo niini? 12  Busa duna koy itambag nimo, aron maluwas nimo ang imong kinabuhi ug ang kinabuhi sa imong anak nga si Solomon.+ 13  Adto kang Haring David ug ingna siya, ‘Akong ginoong hari, dili ba nanumpa ka sa imong alagad, nga nag-ingon: “Si Solomon nga imong anak ang mahimong hari sunod kanako, ug siya ang molingkod sa akong trono”?+ Busa nganong si Adonias man ang nahimong hari?’ 14  Samtang makig-estorya pa ka sa hari, mosulod ko ug akong sultihan ang hari nga husto ang imong giingon.” 15  Busa si Bat-seba misulod sa kuwarto sa hari. Tigulang na kaayo ang hari, ug si Abisag+ nga Sunaminhon nag-atiman kaniya. 16  Unya si Bat-seba miyukbo ug mihapa atubangan sa hari, ug ang hari miingon: “Unsay imong ihangyo?” 17  Siya mitubag: “Akong ginoo, ikaw ang nanumpa sa imong alagad sa ngalan ni Jehova nga imong Diyos, nga nag-ingon, ‘Si Solomon nga imong anak ang mahimong hari sunod kanako, ug siya ang molingkod sa akong trono.’+ 18  Apan ania! si Adonias ang nahimong hari, ug ang akong ginoong hari wala gyod mahibalo niini.+ 19  Siya naghalad ug daghan kaayong torong baka, pinatambok nga hayop, ug karnero, ug gidapit niya ang tanang anak nga lalaki sa hari ug si Abiatar nga saserdote ug si Joab nga pangulo sa kasundalohan;+ apan wala niya dapita si Solomon nga imong alagad.+ 20  Ug karon, akong ginoong hari, ang tibuok Israel nagpaabot nga sultihan nimo sila kon kinsay molingkod sa trono sa akong ginoong hari sunod kaniya. 21  Kay kon dili nimo kana himoon, dihang ang akong ginoong hari mopahulay na sa kamatayon,* ako ug ang akong anak nga si Solomon isipong mga traydor.” 22  Ug samtang siya nakig-estorya pa sa hari, si propetang Natan misulod.+ 23  Dihadiha ang hari gisultihan: “Ania si propetang Natan!” Siya miadto sa atubangan sa hari ug mihapa. 24  Unya si Natan miingon: “Akong ginoong hari, miingon ba ka, ‘Si Adonias ang mahimong hari sunod kanako, ug siya ang molingkod sa akong trono’?+ 25  Kay karon milugsong siya aron maghalad+ ug daghan kaayong torong baka, pinatambok nga hayop, ug karnero, ug iyang gidapit ang tanang anak nga lalaki sa hari ug ang mga pangulo sa kasundalohan ug si Abiatar nga saserdote.+ Atua sila nangaon ug nanginom kauban niya, ug sila nagsigeg ingon, ‘Mabuhi si Haring Adonias!’ 26  Apan ako nga imong alagad wala niya dapita, o si Zadok nga saserdote, o si Benaias+ nga anak ni Jehoiada, o ang imong alagad nga si Solomon. 27  Gitugotan ba kini sa akong ginoong hari, nga wala magsulti sa imong alagad kon kinsay molingkod sa trono sa akong ginoong hari sunod kaniya?” 28  Si Haring David mitubag: “Tawga ninyo si Bat-seba.” Busa siya misulod ug mibarog atubangan sa hari. 29  Unya ang hari nanumpa: “Ingon nga si Jehova buhi, ang usa nga nagluwas* kanako gikan sa tanang kasakit,+ 30  sumala sa akong gipanumpa kanimo sa ngalan ni Jehova nga Diyos sa Israel, nga nag-ingon, ‘Si Solomon nga imong anak ang mahimong hari sunod kanako, ug siya ang molingkod sa akong trono puli kanako!’ mao kanay akong himoon niining adlawa.” 31  Unya si Bat-seba miyukbo ug mihapa atubangan sa hari ug miingon: “Hinaot nga ang akong ginoo nga si Haring David mabuhi hangtod sa hangtod!” 32  Dihadiha si Haring David miingon: “Tawga ninyo si Zadok nga saserdote, si propetang Natan, ug si Benaias+ nga anak ni Jehoiada.”+ Busa miadto sila sa atubangan sa hari. 33  Giingnan sila sa hari: “Dad-a ninyo ang mga alagad sa inyong ginoo, ug pasakya ang akong anak nga si Solomon sa akong mula,*+ ug dad-a siya sa Gihon.+ 34  Si Zadok nga saserdote ug si propetang Natan magdihog kaniya+ didto ingong hari sa Israel; unya huypa ninyo ang budyong ug isulti kini, ‘Mabuhi si Haring Solomon!’+ 35  Unya sundi ninyo siya inigbalik niya, ug siya mosulod ug molingkod sa akong trono; ug siya mahimong hari puli kanako, ug itudlo nako siya ingong pangulo sa Israel ug Juda.” 36  Dihadiha si Benaias nga anak ni Jehoiada mitubag sa hari: “Amen! Hinaot uyonan kini ni Jehova, ang Diyos sa akong ginoong hari. 37  Hinaot nga si Jehova mag-uban kang Solomon sama nga siya nag-uban sa akong ginoong hari,+ ug hinaot nga himoon Niya ang iyang trono nga mas labaw pa kay sa trono sa akong ginoo nga si Haring David.”+ 38  Unya si Zadok nga saserdote, si propetang Natan, si Benaias+ nga anak ni Jehoiada, ug ang mga Keretnon ug Peletnon+ milugsong ug gipasakay nila si Solomon sa mula ni Haring David,+ ug ilang gidala siya sa Gihon.+ 39  Unya gikuha ni Zadok nga saserdote gikan sa tolda+ ang sungay nga may lana+ ug gidihogan si Solomon,+ ug ilang gihuyop ang budyong, ug ang tanang katawhan naninggit: “Mabuhi si Haring Solomon!” 40  Human niana ang tanang katawhan misunod kaniya ug nanungas nga nagpatokar ug plawta ug nagsadya pag-ayo, mao nga ang yuta nasiak sa ilang kabanha.+ 41  Si Adonias ug ang tanan niyang dinapit nakadungog niini pagkahuman nilag pangaon.+ Pagkadungog ni Joab sa tingog sa budyong, siya miingon: “Nganong banha kaayo ang siyudad?” 42  Samtang nagsulti pa siya, miabot si Jonatan+ nga anak ni Abiatar nga saserdote. Unya si Adonias miingon: “Sulod, kay maayo* kang tawo, ug segurado nga maayong balita ang imong dala.” 43  Apan si Jonatan mitubag kang Adonias: “Dili! Ang atong ginoo nga si Haring David naghimo kang Solomon nga hari. 44  Gipauban sa hari kaniya si Zadok nga saserdote, si propetang Natan, si Benaias nga anak ni Jehoiada, ug ang mga Keretnon ug Peletnon, ug ilang gipasakay siya sa mula sa hari.+ 45  Unya si Zadok nga saserdote ug si propetang Natan nagdihog kaniya didto sa Gihon ingong hari. Dayon namalik sila gikan didto nga nagsadya, ug ang siyudad naghugyaw. Mao kana ang kabanha nga inyong nadungog. 46  Dugang pa, si Solomon milingkod na sa trono sa hari. 47  Gawas pa niana, ang mga alagad sa hari misulod aron pahalipayan ang atong ginoo nga si Haring David, nga nag-ingon, ‘Hinaot ang imong Diyos maghimo sa ngalan ni Solomon nga mas halangdon kay sa imong ngalan, ug hinaot Iyang himoon ang iyang trono nga mas labaw pa kay sa imong trono!’ Unya ang hari miyukbo diha sa higdaanan. 48  Ang hari miingon usab, ‘Hinaot dayegon si Jehova nga Diyos sa Israel, nga nagtagana karong adlawa ug usa nga molingkod sa akong trono ug iyang gitugot nga makita nako kini!’” 49  Ug ang tanang dinapit ni Adonias nangahadlok pag-ayo, ug sila nag-iyahayg panglakaw. 50  Si Adonias nahadlok usab tungod kang Solomon, busa siya mitindog ug miadto sa halaran ug mihawid sa mga sungay niini.+ 51  Dihay nagbalita kang Solomon: “Si Adonias nahadlok kang Haring Solomon; ug siya mihawid sa mga sungay sa halaran, nga nag-ingon, ‘Papanumpaa una si Haring Solomon kanako nga dili niya patyon ang iyang alagad pinaagig espada.’” 52  Busa si Solomon miingon: “Kon kasaligan siya, walay bisag usa niya ka buhok nga mahulog sa yuta; apan kon mobuhat siyag daotan,+ siya mamatay gayod.” 53  Busa nagpasugo si Haring Solomon aron pakanaogon siya gikan sa halaran. Unya siya miadto kang Haring Solomon ug miyukbo, dayon si Solomon miingon kaniya: “Pauli sa imong balay.”

Mga Footnote

O “ulay.”
O “pasakitig sulti; sukmati.”
O “manalagnang.”
O “mopahulay uban sa iyang mga katigulangan.”
O “nagtubos.”
O “bayeng mula.”
O “takos.”