Unang Hari 3:1-28

  • Giminyoan ni Solomon ang anak sa Paraon (1-3)

  • Si Jehova nagpakita kang Solomon pinaagig damgo (4-15)

    • Si Solomon nangayog kaalam (7-9)

  • Paghukom ni Solomon labot sa duha ka inahan (16-28)

3  Si Solomon nakig-alyansa sa Paraon sa Ehipto pinaagig kaminyoon. Iyang giminyoan* ang anak sa Paraon+ ug gidala siya sa Siyudad ni David+ hangtod nga nahuman niyag tukod ang iyang balay,+ ang balay ni Jehova,+ ug ang paril palibot sa Jerusalem.+  Apan ang katawhan naghalad gihapon sa tag-as nga dapit,+ kay wala pay gitukod nga balay alang sa ngalan ni Jehova.+  Si Solomon nagpadayon sa paghigugma kang Jehova pinaagi sa paglakaw subay sa mga lagda ni David nga iyang amahan. Apan siya naghalad ug naghimog gipaaso nga mga halad sa tag-as nga dapit.+  Ang hari miadto sa Gabaon aron maghalad didto, kay kadto ang labing iladong taas nga dapit.+ Si Solomon mitanyag ug 1,000 ka halad nga sinunog sa maong halaran.+  Sa Gabaon, si Jehova nagpakita kang Solomon sa kagabhion pinaagig damgo, ug ang Diyos miingon: “Pangayo kon unsay gusto nimong ihatag nako kanimo.”+  Busa si Solomon miingon: “Ikaw nagpakitag dakong maunongong gugma sa imong alagad nga si David nga akong amahan kay siya naglakaw sa imong atubangan nga matinumanon, matarong, ug putli ug kasingkasing. Padayon nimong gipakita kaniya kining dako nga maunongong gugma hangtod niining adlawa pinaagi sa paghatag kaniyag anak nga molingkod sa iyang trono.+  Ug karon, Jehova nga akong Diyos, gihimo nimong hari ang imong alagad puli sa akong amahan nga si David, bisag ako batan-on* pa ug kulag eksperyensiya.*+  Ang imong alagad nagmando sa imong katawhan nga imong gipili,+ usa ka katawhan nga dili maihap sa kadaghan.  Busa hatagi ang imong alagad ug masinugtanong kasingkasing sa paghukom sa imong katawhan,+ sa pag-ila sa maayo ug sa daotan,+ kay kinsa bay makahukom niining imong katawhan nga daghan kaayo?”* 10  Maayo alang kang Jehova ang gihangyo ni Solomon.+ 11  Unya ang Diyos miingon kaniya: “Kay kini ang imong gihangyo ug wala ka mohangyog taas nga kinabuhi* o mga bahandi o kamatayon sa imong mga kaaway, apan naghangyo kag pagsabot alang sa paghusay ug hudisyal nga mga kaso,+ 12  akong buhaton ang imong gihangyo.+ Hatagan ka nakog maalamon ug masinaboton nga kasingkasing+ aron walay mahisama nimo, sama nga walay nahisama kanimo kaniadto.+ 13  Ihatag usab nako ang wala nimo hangyoa,+ mga bahandi ug himaya,+ mao nga walay laing hari ang mahisama kanimo sa tibuok nimong kinabuhi.*+ 14  Ug kon mosubay ka sa akong mga dalan pinaagi sa pagtuman sa akong mga regulasyon ug mga sugo, sama sa paglakaw ni David nga imong amahan,+ hatagan sab ka nakog taas nga kinabuhi.”*+ 15  Dihang nakamata si Solomon, nakaamgo siya nga kadto usa diay ka damgo. Unya miadto siya sa Jerusalem ug mibarog atubangan sa kaban sa pakigsaad ni Jehova ug nagtanyag ug mga halad nga sinunog ingon man mga halad sa panag-ambit,+ ug naghikay siyag kombira alang sa tanan niyang alagad. 16  Niadtong panahona duha ka pampam* ang miadto sa hari ug mitindog sa iyang atubangan. 17  Ang unang babaye miingon: “Akong ginoo, ako ug kining bayhana usa rag gipuy-an, ug didto siya sa balay dihang nanganak ko. 18  Sa ikatulo ka adlaw human ko manganak, kining bayhana nanganak usab. Kami rang duha sa balay; wala miy laing kauban. 19  Usa ka gabii, ang anak niining bayhana namatay kay iya kining nadat-ogan. 20  Busa mibangon siya sa tungang gabii ug gikuha ang akong anak sa akong kiliran samtang natulog ang imong ulipong babaye ug gipahigda niya kini sa iyang bukton,* ug ang patay niyang anak iyang gipahigda sa akong bukton. 21  Pagbangon nako pagkabuntag aron pasusohon ang akong anak, nakita nako nga patay na siya. Busa gitan-aw nako siya pag-ayo ug akong nakita nga dili siya ang akong anak.” 22  Apan ang laing babaye miingon: “Dili, akong anak ang buhi ug imong anak ang patay!” Apan ang unang babaye miingon: “Dili, imong anak ang patay ug akong anak ang buhi.” Ug sila naglalis atubangan sa hari. 23  Sa kataposan ang hari miingon: “Kining usa nag-ingon, ‘Akong anak ang buhi, ug imong anak ang patay!’ ug kining usa nag-ingon, ‘Dili, imong anak ang patay ug akong anak ang buhi!’” 24  Ang hari miingon: “Hatagi kog espada.” Busa ilang gihatagag espada ang hari. 25  Unya ang hari miingon: “Pikasa ninyo ang buhing bata ug ihatag ang katunga ngadto sa usa ka babaye ug ang katunga ngadto sa usa pa.” 26  Dihadiha ang inahan sa buhi nga bata nagpakiluoy sa hari, kay naluoy siya sa iyang anak. Siya miingon: “Palihog, akong ginoo! Ihatag kaniya ang bata! Ayaw ninyo siyag patya!” Apan ang laing babaye miingon: “Walay usa namo ang makapanag-iya sa bata! Pikasa ninyo siya!” 27  Niana ang hari miingon: “Ihatag sa unang babaye ang buhing bata! Ayaw kinig patya kay siya ang inahan.” 28  Unya nadunggan sa tibuok Israel ang hukom nga gipakanaog sa hari, ug sila nahingangha* sa hari,+ kay ilang nakita nga anaa kaniya ang kaalam sa Diyos sa pagpahamtang ug hustisya.+

Mga Footnote

O “gikuha.”
O “bata.”
Literal, “ug dili makahibalo kon unsaon paggawas ug unsaon pagsulod.”
O posible, “lisod dad-on?” Literal, “bug-at?”
Literal, “daghang adlaw.”
Literal, “sa tanan nimong mga adlaw.”
Literal, “lugwayan nako ang imong mga adlaw.”
Tan-awa sa Glossary.
Literal, “dughan.”
Literal, “nahadlok.”