Unang Hari 19:1-21

  • Si Elias miikyas tungod sa kasuko ni Jezebel (1-8)

  • Si Jehova nagpakita kang Elias sa Horeb (9-14)

  • Dihogan ni Elias si Hazael, Jehu, Eliseo (15-18)

  • Gitudlo si Eliseo nga mopuli kang Elias (19-21)

19  Unya gisultihan ni Ahab+ si Jezebel+ sa tanang gibuhat ni Elias ug kon giunsa niya pagpatay ang tanang propeta pinaagig espada.+  Busa si Jezebel nagpadalag mensahero ngadto kang Elias, nga nag-ingon: “Pahamtangan unta kog silot sa mga diyos ug dugangan pa kana kon niining orasa ugma dili nako himoon kanimo ang nahitabo sa matag usa kanila!”  Ug siya nahadlok, mao nga miikyas siya aron maluwas ang iyang kinabuhi.+ Siya miadto sa Beer-seba,+ nga sakop sa Juda,+ ug gibilin niya ang iyang tig-alagad didto.  Siya mipanaw ug usa ka adlaw sa kamingawan ug nakaabot ug milingkod ilalom sa kahoyng retama, ug siya* mihangyo nga mamatay na unta. Siya miingon: “Igo na! Kuhaa na karon, Oh Jehova, ang akong kinabuhi,*+ kay wala koy kalainan sa akong mga katigulangan.”  Unya siya mihigda ug nakatulog ilalom sa kahoyng retama. Apan kalit lang nga dihay anghel nga mihikap kaniya+ ug miingon: “Bangon, kaon.”+  Pagtan-aw niya, dihay lingin nga tinapay ibabaw sa gipainit nga mga bato ug usa ka tibod sa tubig sa iyang ulohan. Siya mikaon ug miinom ug mihigda pag-usab.  Unya ang anghel ni Jehova miadto sa ikaduhang higayon ug mihikap kaniya ug miingon: “Bangon, kaon, kay hago unya kaayo ang imong panaw.”  Busa siya mibangon ug mikaon ug miinom. Tungod sa kusog nga nahatag niadtong pagkaona, nakapadayon siyag lakaw sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabii hangtod nakaabot siya sa Horeb, ang bukid sa matuod nga Diyos.+  Unya misulod siyag langob+ ug nagpalabay sa kagabhion didto; ug ania! si Jehova miingon kaniya: “Nag-unsa ka dinhi, Elias?” 10  Siya mitubag: “Madasigon kaayo kong nag-alagad kang Jehova nga Diyos sa mga panon;+ kay gisalikway sa katawhan sa Israel ang imong pakigsaad,+ ilang gilumpag ang imong mga halaran, ug ilang gipamatay ang imong mga propeta pinaagig espada,+ ug ako na lay nahibilin. Karon nagtinguha sila sa pagpatay kanako.”+ 11  Apan Siya miingon: “Gula ug tindog sa bukid sa atubangan ni Jehova.” Ug tan-awa! si Jehova milabay,+ ug dihay kusog kaayong hangin nga mipikas sa kabukiran ug mibuak sa dagkong bato sa atubangan ni Jehova,+ apan si Jehova wala diha sa hangin. Human sa hangin, dihay linog,+ apan si Jehova wala diha sa linog. 12  Human sa linog, dihay kalayo,+ apan si Jehova wala diha sa kalayo. Human sa kalayo, dihay kalma ug hinay nga tingog.+ 13  Pagkadungog gayod ni Elias niini, giputos niya ang iyang nawong sa iyang opisyal nga besti+ ug migawas ug mitindog sa baba sa langob. Unya dihay tingog nga nangutana kaniya: “Nag-unsa ka dinhi, Elias?” 14  Siya mitubag: “Madasigon kaayo kong nag-alagad kang Jehova nga Diyos sa mga panon; kay gisalikway sa katawhan sa Israel ang imong pakigsaad,+ ilang gilumpag ang imong mga halaran, ug ilang gipamatay ang imong mga propeta pinaagig espada, ug ako na lay nahibilin. Karon nagtinguha sila sa pagpatay kanako.”+ 15  Si Jehova miingon: “Balik, ug adto sa kamingawan sa Damasco. Pag-abot nimo didto, dihogi si Hazael+ ingong hari sa Sirya. 16  Dihogi usab si Jehu+ nga apo ni Nimsi ingong hari sa Israel, ug dihogi si Eliseo* nga anak ni Sapat gikan sa Abel-mehola ingong propeta puli kanimo.+ 17  Kadtong makaikyas sa espada ni Hazael,+ patyon ni Jehu;+ ug kadtong makaikyas sa espada ni Jehu, patyon ni Eliseo.+ 18  Ug duna pay 7,000 sa Israel+ nga wala moluhod kang Baal+ ug wala mohalok kaniya.”+ 19  Busa siya milakaw ug iyang nakaplagan si Eliseo nga anak ni Sapat samtang nagdaro; ug dihay 12 ka parisan sa torong baka nga nag-una kaniya, ug siya ang naggunit sa ika-12. Busa si Elias miadto ug gisul-ob kaniya ang iyang opisyal nga besti.+ 20  Unya iyang gibiyaan ang mga torong baka ug gigukod si Elias ug miingon: “Palihog, pahaloka una ko sa akong amahan ug inahan agig panamilit. Unya mosunod ko nimo.” Siya miingon: “Sige, lakaw, kay dili ka nako pugngan.” 21  Busa siya milakaw ug mikuhag usa ka parisan sa mga torong baka ug gihalad kini, ug gihimo niyang sugnod ang yugo ug daro aron lat-an ang karne sa mga torong baka ug gihatag kini ngadto sa mga tawo, ug sila nangaon. Human niana siya milakaw ug misunod kang Elias ug misugod sa pag-alagad kaniya.+

Mga Footnote

O “ang iyang kalag.”
O “kalag.”
Kahulogan, “Ang Diyos Maoy Kaluwasan.”