Unang Hari 16:1-34

  • Paghukom ni Jehova batok kang Baasa (1-7)

  • Si Elah, hari sa Israel (8-14)

  • Si Zimri, hari sa Israel (15-20)

  • Si Omri, hari sa Israel (21-28)

  • Si Ahab, hari sa Israel (29-33)

  • Gitukod pag-usab ni Hiel ang Jerico (34)

16  Unya si Jehu+ nga anak ni Hanani+ nakadawat ug mensahe gikan kang Jehova batok kang Baasa, nga nag-ingon:  “Gikuha ka nako gikan sa abog ug gihimong pangulo sa akong katawhang Israel,+ apan ikaw nagpadayon sa pagsubay sa dalan ni Jeroboam ug tungod nimo nakasala ang akong katawhang Israel mao nga ako nasuko kanila tungod sa ilang mga sala.+  Busa bug-os nakong silhigon si Baasa ug ang iyang panimalay, ug himoon nako ang iyang panimalay nga sama sa panimalay ni Jeroboam+ nga anak ni Nebat.  Si bisan kinsa nga sakop ni Baasa nga mamatay sa siyudad kan-on sa mga iro; ug si bisan kinsa nga sakop niya nga mamatay sa uma kan-on sa mga langgam sa kalangitan.”  Kon bahin sa ubang kasaysayan ni Baasa, ang iyang gihimo ug ang iyang dagkong mga buhat, dili ba nasulat kini sa basahon sa kasaysayan sa mga hari sa Israel?  Unya si Baasa mipahulay sa kamatayon* ug gilubong sa Tirza;+ ug si Elah nga iyang anak nahimong hari puli kaniya.  Dugang pa, pinaagi kang propetang Jehu nga anak ni Hanani nga gipahayag ang mensahe ni Jehova batok kang Baasa ug sa iyang panimalay, tungod sa tanang pagkadaotan nga iyang gihimo sa atubangan ni Jehova nga nakapasuko kaniya, sama sa panimalay ni Jeroboam, ug usab tungod sa iyang pagpatay kaniya.*+  Sa ika-26 nga tuig sa pagmando ni Haring Asa sa Juda, si Elah nga anak ni Baasa nahimong hari sa Israel didto sa Tirza, ug siya nagmando sulod sa duha ka tuig.  Ang iyang alagad nga si Zimri, ang pangulo sa katunga sa iyang mga sundalong magkakaro, nakigkunsabo batok kaniya samtang siya didto sa Tirza ug naghubog didto sa balay ni Arza, nga maoy nagdumala sa panimalay sa Tirza. 10  Si Zimri misulod ug gipatay siya+ sa ika-27 nga tuig sa pagmando ni Haring Asa sa Juda, ug siya nahimong hari puli kaniya. 11  Pagsugod gayod niyag mando ingong hari, iyang gihampak ang tibuok panimalay ni Baasa. Wala siyay gibilin nga bisan usa ka lalaki,* iya mang paryente* o higala. 12  Busa gipuo ni Zimri ang tibuok panimalay ni Baasa, sumala sa giingon ni Jehova batok kang Baasa pinaagi kang propetang Jehu.+ 13  Tungod kini sa tanang sala ni Baasa ug ni Elah nga iyang anak ug sa ilang mga sala nga nahimong hinungdan nga nakasala ang Israel pinaagi sa pagpasuko kang Jehova nga Diyos sa Israel tungod sa ilang walay pulos nga mga idolo.+ 14  Kon bahin sa ubang kasaysayan ni Elah, ang tanan niyang gibuhat, dili ba nasulat kini sa basahon sa kasaysayan sa mga hari sa Israel? 15  Sa ika-27 nga tuig sa pagmando ni Haring Asa sa Juda, si Zimri nahimong hari sulod sa pito ka adlaw didto sa Tirza samtang ang kasundalohan nagkampo batok sa Gibeton,+ nga sakop sa mga Filistehanon. 16  Sa ulahi, ang kasundalohan nga nagkampo nakadungog niini: “Si Zimri nakigkunsabo ug iyang gipatay ang hari.” Busa nianang adlawa, si Omri,+ ang pangulo sa kasundalohan, gihimo sa tibuok Israel ingong hari sa Israel didto sa kampo. 17  Si Omri ug ang tibuok Israel nga uban kaniya nangadto sa Gibeton ug ilang gilikosan ang Tirza. 18  Pagkakita ni Zimri nga ang siyudad nabihag, siya miadto sa torre sa balay* sa hari ug iyang gisunog ang balay, ug siya namatay+ sa maong sunog. 19  Nahitabo kini tungod sa iyang mga sala kay siya nagbuhat kon unsay daotan sa mga mata ni Jehova pinaagi sa pagsubay sa dalan ni Jeroboam ug sa iyang sala nga nahimong hinungdan nga nakasala ang Israel.+ 20  Kon bahin sa ubang kasaysayan ni Zimri ug sa iyang pagpakigkunsabo, dili ba nasulat kini sa basahon sa kasaysayan sa mga hari sa Israel? 21  Mao kadtong panahona nga ang katawhan sa Israel nabahin sa duha. Ang usa ka bahin sa katawhan nahimong mga sumusunod ni Tibni nga anak ni Ginat, nga gustong himoon siyang hari, ug ang laing bahin misunod kang Omri. 22  Apan ang katawhan nga misunod kang Omri nakadaog batok sa katawhan nga misunod kang Tibni nga anak ni Ginat. Busa si Tibni namatay, ug si Omri nahimong hari. 23  Sa ika-31 nga tuig sa pagmando ni Haring Asa sa Juda, si Omri nahimong hari sa Israel, ug siya nagmando sulod sa 12 ka tuig. Sa Tirza siya nagmando sulod sa unom ka tuig. 24  Iyang gipalit ang bukid sa Samaria gikan kang Semer sa duha ka talanton* nga plata, ug nagtukod siyag siyudad diha sa bukid. Iyang ginganlag Samaria* ang siyudad nga iyang gitukod,+ sumala sa ngalan ni Semer nga tag-iya* sa bukid. 25  Si Omri padayong nagbuhat kon unsay daotan sa mga mata ni Jehova, ug mas daotan pa siya kay sa tanang nauna kaniya.+ 26  Siya misubay sa tanang dalan ni Jeroboam nga anak ni Nebat ug sa sala niini nga nahimong hinungdan nga nakasala ang Israel pinaagi sa pagpasuko kang Jehova nga Diyos sa Israel tungod sa ilang walay pulos nga mga idolo.+ 27  Kon bahin sa ubang kasaysayan ni Omri, ang iyang gihimo ug ang iyang dagkong mga buhat, dili ba nasulat kini sa basahon sa kasaysayan sa mga hari sa Israel? 28  Unya si Omri mipahulay sa kamatayon* ug gilubong didto sa Samaria; ug si Ahab+ nga iyang anak nahimong hari puli kaniya. 29  Si Ahab nga anak ni Omri nahimong hari sa Israel sa ika-38 nga tuig sa pagmando ni Haring Asa sa Juda, ug si Ahab nga anak ni Omri nagmando sa Israel didto sa Samaria+ sulod sa 22 ka tuig. 30  Si Ahab nga anak ni Omri mas daotan pa sa mga mata ni Jehova kay sa tanang nauna kaniya.+ 31  Kay giisip niya nga daw gamay lang nga butang ang paghimo sa mga sala nga gihimo ni Jeroboam+ nga anak ni Nebat, iyang gipangasawa si Jezebel+ nga anak ni Etbaal nga hari sa mga Sidonianhon,+ ug siya mialagad kang Baal+ ug miyukbo kaniya. 32  Dugang pa, siya naghimog halaran alang kang Baal didto sa balay* ni Baal+ nga iyang gitukod sa Samaria. 33  Si Ahab naghimo usab ug sagradong poste.*+ Mas grabe pa ang gibuhat ni Ahab sa pagpasuko kang Jehova nga Diyos sa Israel kay sa tanang hari sa Israel nga nauna kaniya. 34  Panahon sa pagmando ni Ahab, gitukod pag-usab ni Hiel nga taga-Bethel ang Jerico. Sa pagpahimutang niya sa pundasyon niini, namatay ang iyang panganay nga si Abiram, ug sa pagtaod niya sa mga pultahan niini, namatay ang iyang kamanghoran nga si Segub, sumala sa giingon ni Jehova pinaagi kang Josue nga anak ni Nun.+

Mga Footnote

O “mipahulay uban sa iyang mga katigulangan.”
Nagtumong kang Nadab nga anak ni Jeroboam.
Literal, “nga bisan kinsa nga nagapangihi sa paril.” Sa Hebreohanon, kini maoy pagyubit nga nagtumong sa mga lalaki.
O “tigpanimalos sa dugo.”
O “palasyo.”
Ang usa ka talanton katumbas sa 34.2 kilos. Tan-awa ang Apendise B14.
Kahulogan, “Iya sa Banay ni Semer.”
Literal, “ginoo.”
O “mipahulay uban sa iyang mga katigulangan.”
O “templo.”
Tan-awa sa Glossary.