Unang Hari 20:1-43

  • Mga Siryanhon nakiggubat kang Ahab (1-12)

  • Gipildi ni Ahab ang mga Siryanhon (13-34)

  • Tagna batok kang Ahab (35-43)

20  Karon gitigom ni Haring Ben-hadad+ sa Sirya+ ang tibuok niyang kasundalohan lakip ang laing 32 ka hari ug ang ilang mga kabayo ug mga karo; siya miadto sa Samaria+ ug gilikosan+ kini ug nakig-away niini.  Unya nagpadala siyag mga mensahero kang Haring Ahab+ sa Israel didto sa siyudad ug giingnan siya: “Kini ang giingon ni Ben-hadad,  ‘Ang imong plata ug bulawan akoa, ingon man ang imong kinamaayohang mga asawa ug mga anak.’”  Busa ang hari sa Israel miingon: “Sumala sa imong pulong, akong ginoong hari, imoha ko lakip ang tanang akoa.”+  Unya ang mga mensahero mibalik ug miingon: “Kini ang giingon ni Ben-hadad, ‘Akong gipadala kini nga mensahe kanimo: “Ihatag kanako ang imong plata, bulawan, mga asawa, ug mga anak.”  Apan mga ingon niining orasa ugma ipadala nako ang akong mga alagad kanimo, ug ilang susihon pag-ayo ang imong balay ug ang mga balay sa imong mga alagad, ug ang tanang butang nga bililhon kanimo ilang kuhaon ug dad-on.’”  Busa gitawag sa hari sa Israel ang tanang ansiyano sa yuta ug miingon: “Paminaw mo, palihog. Kining tawhana nagtinguha gyod sa atong ikadaot, kay iyang gipangayo ang akong mga asawa, mga anak, akong plata, ug akong bulawan, ug wala nako siya balibari.”  Unya ang tanang ansiyano ug ang tanang katawhan miingon: “Ayawg sugot, ug ayawg ihatag ang iyang gipangayo.”  Busa giingnan niya ang mga mensahero ni Ben-hadad: “Ingna ang akong ginoong hari, ‘Ang una nimong gipangayo sa imong alagad akong ihatag tanan, apan kining imong gipangayo karon dili nako mahatag.’” Unya ang mga mensahero milakaw ug gipahibalo kini kaniya. 10  Si Ben-hadad karon nagpadala kaniya niini nga mensahe: “Pahamtangan unta kog silot sa mga diyos ug dugangan pa kana kon dunay igong abog nga mahibilin sa Samaria aron kahatagag usa ka hakop ang matag tawo nga nagsunod kanako!” 11  Ang hari sa Israel miingon: “Sultihi ninyo siya, ‘Ayawg panghambog nga daw nakadaog na ka sa gubat nga wala pa gani kini magsugod.’”+ 12  Pagkadungog gayod niya niini, samtang siya ug ang mga hari nag-inom didto sa ilang mga tolda,* giingnan niya ang iyang mga alagad: “Pangandam mo kay moatake ta!” Busa sila nangandam sa pag-atake sa siyudad. 13  Apan dihay propeta nga miduol kang Haring Ahab+ sa Israel ug miingon: “Kini ang giingon ni Jehova, ‘Nakita ba nimo kining dakong panon? Itugyan nako sila sa imong kamot karong adlawa, ug unya ikaw mahibalo nga ako si Jehova.’”+ 14  Si Ahab nangutana: “Pinaagi kang kinsa?” Siya mitubag: “Kini ang giingon ni Jehova, ‘Pinaagi sa mga tig-alagad sa mga prinsipe sa mga probinsiya.’”* Busa siya nangutana: “Kinsay mosugod sa gubat?” Siya mitubag: “Ikaw!” 15  Unya giihap ni Ahab ang mga tig-alagad sa mga prinsipe sa mga probinsiya, ug 232 sila; dayon iyang giihap ang kalalakin-an sa Israel, 7,000 tanan. 16  Pagkaudto, migula sila sa siyudad samtang si Ben-hadad naghubog didto sa mga tolda* kauban ang 32 ka hari nga mitabang kaniya. 17  Dihang miunag gula ang mga tig-alagad sa mga prinsipe sa mga probinsiya, si Ben-hadad nagpadala dayon ug mga mensahero. Sila miingon kaniya: “May mga tawo nga migula sa Samaria.” 18  Siya miingon: “Kon sila migula aron makigdait, dakpa ninyo silang buhi; o kon sila migula aron makiggubat, dakpa gihapon silang buhi.” 19  Apan dihang migula sila sa siyudad​—⁠ang mga tig-alagad sa mga prinsipe sa mga probinsiya ug ang kasundalohan nga nagsunod kanila— 20  ilang gipamatay ang ilang mga kaaway. Unya ang mga Siryanhon nangalagiw,+ ug gigukod sila sa Israel, apan si Haring Ben-hadad sa Sirya nakaikyas sakay sa kabayo uban sa pipila ka mangangabayo. 21  Apan ang hari sa Israel migula ug gipildi ang mga kaaway nga nagsakay sa mga kabayo ug mga karo, ug daghan kaayo siyag napatay nga mga Siryanhon. 22  Sa ulahi ang propeta+ miduol sa hari sa Israel ug miingon: “Lakaw, palig-ona ang imong kaugalingon ug hunahunaa kon unsay imong buhaton,+ kay sa pagsugod sa sunod nga tuig* ang hari sa Sirya mosulong kanimo.”+ 23  Karon ang mga alagad sa hari sa Sirya miingon kaniya: “Ang ilang Diyos maoy Diyos sa kabukiran, mao nga napildi ta nila. Apan kon makig-away ta nila sa patag, mapildi nato sila. 24  Buhata usab kini: Tangtanga sa gubat ang tanang hari+ ug pulihig mga gobernador. 25  Unya pagtigom* ug kasundalohan nga samag gidaghanon sa imong kasundalohan nga napukan, ingon man mga kabayo ug karo nga samag gidaghanon sa una. Makig-away kita kanila sa patag, ug seguradong mapildi nato sila.” Busa siya namati sa ilang tambag ug gihimo kana. 26  Pagsugod sa tuig,* gitigom ni Ben-hadad ang mga Siryanhon ug miadto sila sa Apek+ aron makiggubat sa Israel. 27  Ang katawhan sa Israel gitigom usab ug gitagan-an sa ilang mga panginahanglan, ug sila nanggula aron makig-away kanila. Dihang ang katawhan sa Israel nagkampo atbang kanila, sila samag duha ka gagmayng panon sa mga kanding, samtang nalukop sa mga Siryanhon ang tibuok yuta.+ 28  Unya ang tawo sa matuod nga Diyos miduol sa hari sa Israel ug miingon: “Kini ang giingon ni Jehova, ‘Kay ang mga Siryanhon miingon: “Si Jehova maoy Diyos sa kabukiran, ug dili siya Diyos sa kapatagan,” akong itugyan sa imong kamot kining dakong panon,+ ug kamo mahibalo gayod nga ako si Jehova.’”+ 29  Sila pabiling nagkampo sulod sa pito ka adlaw nga nag-atbangay, ug sa ikapito ka adlaw nagsugod ang gubat. Sa usa lang ka adlaw, napatay sa katawhan sa Israel ang 100,000 ka Siryanhong sundalo nga nagbaktas. 30  Ug ang nahibilin nangalagiw ngadto sa Apek,+ ngadto sa siyudad. Apan natumpagan sa paril ang 27,000 sa mga nahibilin. Si Ben-hadad mikalagiw usab ug miadto sa siyudad, ug siya mitago sa usa ka natagong lawak. 31  Busa ang iyang mga alagad miingon kaniya: “Nakadungog mi nga ang mga hari sa panimalay ni Israel maoy maluluy-ong mga hari.* Palihog, tugoti mi nga magsul-ob ug sakong panapton sa among mga bat-ang ug magbutang ug pisi sa among mga ulo ug mangadto mi sa hari sa Israel. Basig dili ka niya patyon.”*+ 32  Busa sila nagsul-ob ug sakong panapton sa ilang mga bat-ang ug nagbutang ug pisi sa ilang mga ulo ug nangadto sa hari sa Israel ug miingon: “Ang imong alagad nga si Ben-hadad nag-ingon, ‘Palihog, ayaw kog patya.’” Siya mitubag: “Buhi pa ba siya? Igsoon nako siya.” 33  Busa giisip sa maong mga lalaki nga maayo kini nga ilhanan ug nga sinsero siya sa iyang gisulti mao nga sila miingon: “Si Ben-hadad imong igsoon.” Siya mitubag: “Lakaw, kuhaa siya.” Unya si Ben-hadad miadto kaniya, ug iyang gipasakay siya sa karo. 34  Karon si Ben-hadad miingon kaniya: “Akong iuli ang mga siyudad nga gikuha sa akong amahan gikan sa imong amahan, ug makatukod kag mga merkado* alang sa imong kaugalingon sa Damasco, parehas sa gihimo sa akong amahan didto sa Samaria.” Si Ahab miingon: “Tungod niini nga kasabotan,* palakwon ka nako.” Busa naghimo silag kasabotan ug iya siyang gipalakaw. 35  Sa sugo ni Jehova, ang usa sa mga anak sa mga propeta*+ miingon sa iyang kauban: “Palihog, dapati ko.” Apan wala niya siya dapati. 36  Busa siya miingon: “Kay wala ka mamati sa tingog ni Jehova, inigbiya gyod nimo kanako patyon kag leyon.” Pagbiya niya kaniya, giatake siyag leyon ug gipatay. 37  Siya nakakitag laing tawo ug miingon: “Palihog, dapati ko.” Busa gidapatan niya siya ug gisamaran. 38  Unya ang propeta milakaw ug naghulat sa hari daplin sa dalan, nga nagtakoban pinaagi sa pagbutang ug bendahe sa iyang mga mata. 39  Paglabay sa hari, siya misinggit: “Ang imong alagad miadto sa gubat, ug dihay tawo nga mibiya sa panggubatan nga nagdalag binihag ug siya miingon, ‘Bantayi kining tawhana. Kon makaikyas siya, ang imong kinabuhi ang ibugti sa iyang kinabuhi,+ o kaha magbayad kag usa ka talanton* nga plata.’ 40  Ug dihang ang imong alagad napuliki, nakaikyas siya.” Ang hari sa Israel miingon: “Mao kana ang imong silot; ikaw mismo ang naghukom sa imong kaugalingon.” 41  Gikuha dayon niya ang bendahe sa iyang mga mata, ug nailhan sa hari sa Israel nga usa siya sa mga propeta.+ 42  Ang propeta miingon: “Kini ang giingon ni Jehova, ‘Kay imong gipaikyas ang tawo nga giingon nako nga imong patyon,+ ang imong kinabuhi ibugti sa iyang kinabuhi,+ ug ang imong katawhan ibugti sa iyang katawhan.’”+ 43  Busa ang hari sa Israel mipauli sa Samaria+ nga nagmugtok ug nagminghoy.

Mga Footnote

O “balongbalong.”
O “sakop nga distrito.”
O “balongbalong.”
Sa sunod nga tingpamulak.
Literal, “pag-ihap.”
Sa tingpamulak.
O “maoy mga hari nga may maunongong gugma.”
O “Basig tipigan niyang buhi ang imong kalag.”
O “pakigsaad.”
O “makapili kag bisan unsang dalan.”
Ang “mga anak sa mga propeta” lagmit nagtumong sa eskuylahan sa mga propeta o sa asosasyon sa mga propeta.
Ang usa ka talanton katumbas sa 34.2 kilos. Tan-awa ang Apendise B14.