Unang Hari 17:1-24

  • Si propetang Elias nagtagna ug hulaw (1)

  • Si Elias gipakaon sa mga uwak (2-7)

  • Giduaw ni Elias ang babayeng balo sa Zarepta (8-16)

  • Ang anak sa balo namatay ug gibanhaw (17-24)

17  Karon si Elias*+ nga Tisbihanon nga taga-Gilead+ miingon kang Ahab: “Ingon nga si Jehova nga Diyos sa Israel nga akong gialagaran buhi, walay yamog o ulan nga moabot niining mga tuiga, gawas kon isulti nako kini!”+  Siya nakadawat ug mensahe gikan kang Jehova, nga nag-ingon:  “Biya dinhi, ug lakaw paingon sa sidlakan ug tago sa Walog* sa Kerit, sa sidlakan sa Jordan.  Inom ug tubig sa sapa, ug akong sugoon ang mga uwak nga tagan-an kag pagkaon didto.”+  Dihadiha siya milakaw ug gihimo ang giingon ni Jehova; siya miadto sa Walog* sa Kerit, sa sidlakan sa Jordan, ug nagpabilin didto.  Ug ang mga uwak nagdala kaniyag tinapay ug karne buntag ug gabii, ug miinom siyag tubig sa sapa.+  Apan paglabay sa pipila ka adlaw, ang sapa namala+ kay walay ulan sa yuta.  Unya nakadawat siyag mensahe gikan kang Jehova, nga nag-ingon:  “Lakaw, adto sa Zarepta, nga sakop sa Sidon, ug pabilin didto. Magsugo kog babayeng balo didto sa pagtagana kanimog pagkaon.”+ 10  Busa miadto siya sa Zarepta. Pag-abot niya sa ganghaan* sa siyudad, dihay babayeng balo nga nangahoy. Busa iyang gitawag siya ug giingnan: “Palihog, dad-i kog diyutayng tubig nga mainom.”+ 11  Dihang siya mipaingon aron mokuhag tubig, iya siyang gitawag: “Palihog, dad-i sab kog tinapay.” 12  Ug siya mitubag: “Ingon nga si Jehova nga imong Diyos buhi, wala koy tinapay. Duna lang koy usa ka hakop nga harina sa dakong banga ug diyutay nga lana sa gamayng banga.+ Karon, nanguha kog pipila lang ka kahoy, ug mouli ko aron maghikay alang namo sa akong anak nga lalaki. Mao na ni ang among kataposang pagkaon, unya mangamatay na mi.” 13  Unya si Elias miingon: “Ayawg kahadlok. Lakaw ug buhata ang imong giingon. Apan lutoi una kog gamayng lingin nga tinapay gikan sa nahibilin nimong harina, ug dad-a kini kanako. Unya makaluto na ka alang kanimo ug sa imong anak. 14  Kay kini ang giingon ni Jehova nga Diyos sa Israel: ‘Ang dakong banga sa harina dili mahutdan, ug ang gamayng banga sa lana dili makabsan hangtod sa adlaw nga si Jehova magpaulan sa yuta.’”+ 15  Busa siya milakaw ug gibuhat ang giingon ni Elias, ug siya kauban ni Elias ug ang iyang panimalay nakakaon sulod sa daghang adlaw.+ 16  Ang dakong banga sa harina wala mahutdi ug ang gamayng banga sa lana wala makabsi, sumala sa giingon ni Jehova pinaagi kang Elias. 17  Human niini, ang anak nga lalaki sa babayeng tagbalay nasakit, ug ang iyang sakit migrabe pag-ayo ug siya namatay.+ 18  Busa siya miingon kang Elias: “Oh tawo sa matuod nga Diyos, unsa may akong nahimo kanimo?* Mianhi ba ka aron pahinumdoman ko sa akong kasaypanan ug patyon ang akong anak?”+ 19  Apan siya miingon kaniya: “Ihatag kanako ang imong anak.” Unya iyang gikuha ang bata gikan sa iyang inahan ug gidala kini sa lawak sa atop diin siya nag-estar ug gihigda kini sa iyang higdaanan.+ 20  Siya mituaw kang Jehova: “Oh Jehova nga akong Diyos,+ himoan ba usab nimog kadaot ang babayeng balo nga nagpaestar kanako pinaagi sa pagtugot nga mamatay ang iyang anak?” 21  Unya iyang gigakos ang bata sa tulo ka higayon ug mituaw kang Jehova: “Oh Jehova nga akong Diyos, palihog, ibalik ang kinabuhi sa bata.” 22  Si Jehova namati sa hangyo ni Elias,+ ug nabalik ang kinabuhi sa bata ug nabuhi.+ 23  Gikuha ni Elias ang bata ug gidala siya sa ubos gikan sa lawak sa atop ngadto sa sulod sa balay ug gihatag ngadto sa iyang inahan; ug si Elias miingon: “Tan-awa, buhi ang imong anak.”+ 24  Busa ang babaye miingon kang Elias: “Nahibalo na ko karon nga ikaw tawo gyod sa Diyos+ ug nga ang pulong ni Jehova nga imong gisulti tinuod.”

Mga Footnote

Kahulogan, “Ang Akong Diyos Mao si Jehova.”
Tan-awa sa Glossary.
Tan-awa sa Glossary.
Iningles, gate.
O “unsay labot nako kanimo?”