Nehemias 8:1-18

  • Balaod gibasa ug gipatin-aw ngadto sa katawhan (1-12)

  • Pista sa mga Balongbalong gisaulog (13-18)

8  Ang tanang katawhan nagtigom nga nagkahiusa sa plasa atubangan sa Ganghaan sa Tubig.+ Unya ilang gisultihan si Esdras+ nga magkokopya* nga dad-on ang basahon sa Balaod ni Moises,+ nga gihatag ni Jehova aron sundon sa Israel.+  Busa sa unang adlaw sa ikapitong bulan, gidala ni Esdras nga saserdote ang Balaod atubangan sa mga lalaki, mga babaye, ug mga bata nga makasabot na.+  Iya kining gibasag kusog+ didto sa plasa atubangan sa Ganghaan sa Tubig, gikan sa banagbanag hangtod sa udto. Ug ang katawhan namati pag-ayo+ sa basahon sa Balaod.  Ug si Esdras nga magkokopya* nagtindog sa platapormang kahoy nga gihimo alang niini nga okasyon. Nagtindog sa iyang tuo si Matitias, Sema, Anaias, Urias, Hilkias, ug Maaseias. Ug sa iyang wala si Pedaia, Misael, Malkias,+ Hasum, Has-badana, Zacarias, ug Mesulam.  Si Esdras makita sa tanang katawhan kay habog man ang iyang gitindogan. Samtang iyang gibuksan ang basahon, ang katawhan nagtindog.  Dayon gidayeg ni Esdras si Jehova, ang matuod nga Diyos ug ang Usa nga gamhanan. Niana ang tibuok katawhan miingon, “Amen!* Amen!”+ ug ilang giisa ang ilang mga kamot. Ug sila miyukbo ug mihapa atubangan ni Jehova.  Ug ang mga Levihanon nga si Jesua, Bani, Serebias,+ Jamin, Akub, Sabetai, Hodias, Maaseias, Kelita, Azarias, Jozabad,+ Hanan, ug Pelaias nagpatin-aw sa Balaod ngadto sa katawhan,+ samtang ang katawhan nagtindog.  Ug padayon nilang gibasag kusog ang basahon, ang Balaod sa matuod nga Diyos, nga nagpatin-aw ug naghatag sa kahulogan niana. Gitabangan nila ang katawhan nga makasabot sa gibasa.+  Ug si Nehemias nga gobernador,* si Esdras+ nga saserdote ug magkokopya,* ug ang mga Levihanon nga nagtudlo sa katawhan miingon sa tibuok katawhan: “Kining adlawa balaan kang Jehova nga inyong Diyos.+ Ayaw mog kasubo o panghilak.” Kay ang tibuok katawhan nanghilak samtang naminaw sa giingon sa Balaod. 10  Si Nehemias miingon sa katawhan: “Lakaw, pangaon mog lami* nga mga pagkaon ug panginom ug tam-is nga mga ilimnon, ug hatagi ninyo+ kadtong mga walay pagkaon kay kining adlawa balaan sa atong Ginoo. Ug ayaw mog kasubo kay ang kalipay nga gikan kang Jehova mao ang inyong salipdanan.”* 11  Ang mga Levihanon miingon sa katawhan: “Hunong na mo sa paghilak ug ayaw nag kaguol kay balaan kining adlawa.” 12  Busa ang katawhan nanglakaw aron mangaon ug manginom ug manghatag ug pagkaon. Sila naglipay pag-ayo+ kay nasabtan nila ang mga pulong nga gibasa kanila.+ 13  Sa ikaduhang adlaw, ang mga pangulo sa tanang banay,* mga saserdote, ug mga Levihanon nangadto kang Esdras nga magkokopya* aron mas masabtan nila ang Balaod. 14  Unya ilang nakita nga nasulat sa Balaod nga si Jehova nagsugo pinaagi kang Moises nga ang mga Israelinhon angayng magpuyo sa mga balongbalong* panahon sa pista sa ikapitong bulan.+ 15  Busa gipahibalo nila kini+ sa ilang mga siyudad ug sa tibuok Jerusalem, nga nag-ingon: “Pangadto mo sa kabukiran ug panguha mog labong nga mga sanga sa olibo, sa kahoyng pino, sa mirto ug palma, ug sa uban pang kahoy aron himoong mga balongbalong, sumala sa nasulat.” 16  Ug ang katawhan nangadto sa kabukiran ug nanguha niini aron maghimog balongbalong diha sa atop o nataran sa ilang balay. Ang uban didto naghimo sa hawanan sa balay sa matuod nga Diyos,+ sa plasa sa Ganghaan sa Tubig,+ ug sa plasa sa Ganghaan ni Epraim.+ 17  Ang tanang katawhan nga namalik gikan sa pagkabihag naghimog mga balongbalong ug namuyo niana. Sila naglipay pag-ayo,+ kay dili ingon niini ang pagsaulog sa mga Israelinhon sukad sa adlaw ni Josue+ nga anak ni Nun. 18  Kada adlaw gibasag kusog ang basahon sa Balaod sa matuod nga Diyos,+ sugod sa unang adlaw hangtod sa kataposang adlaw. Ilang gisaulog ang pista sulod sa pito ka adlaw, ug sa ikawalong adlaw dihay solemneng panagkatigom, sumala sa gisugo.+

Mga Footnote

O “eskriba.” Tan-awa sa Glossary.
O “eskriba.” Tan-awa sa Glossary.
O “Matuman kana!”
O “Tirshatha,” Persianhong titulo alang sa gobernador.
O “eskriba.” Tan-awa sa Glossary.
Literal, “tambok.”
O “kusog.”
Sa linya sa amahan.
O “eskriba.” Tan-awa sa Glossary.
O “temporaryong mga puy-anan.”