Miqueas 4:1-13

  • Bukid ni Jehova gituboy (1-5)

    • Espada himoong punta sa daro (3)

    • “Kita maglakaw sa ngalan ni Jehova” (5)

  • Ang gipasig-uli nga Zion palig-onon (6-13)

4  Sa kaulahiang bahin sa mga adlaw,*Ang bukid sa balay ni Jehova+Lig-ong matukod ibabaw sa tumoy sa kabukiran,Ug kini igatuboy ibabaw sa kabungtoran,Ug ang mga katawhan magpanon paingon didto.+   Ug daghang nasod ang moadto ug moingon: “Ari mo, manungas kita sa bukid ni JehovaUg sa balay sa Diyos ni Jacob.+ Siya magtudlo kanato bahin sa iyang mga dalan,Ug kita maglakaw sa iyang mga alagianan.” Kay ang balaod* mogula gikan sa Zion,Ug ang pulong ni Jehova gikan sa Jerusalem.   Siya magpakanaog ug hukom sa daghang katawhan+Ug magtul-id sa mga butang labot sa gamhanang mga nasod sa duol ug sa layo. Ilang salsalon ang ilang mga espada ug himoong mga punta sa daroUg ang ilang mga bangkaw himoong mga galab.+ Ang nasod dili mobakyaw ug espada batok sa laing nasod,Ug sila dili na magkat-on sa pagpakiggubat.+   Sila manglingkod,* ang tagsatagsa ilalom sa iyang punoan sa ubas ug sa iyang kahoyng igos,+Ug walay usa nga makapahadlok kanila,+Kay ang baba ni Jehova sa mga panon* maoy nagsulti.   Kay ang tanang katawhan maglakaw, ang tagsatagsa sa ngalan sa iyang diyos,Apan kita maglakaw sa ngalan ni Jehova nga atong Diyos+ hangtod sa kahangtoran.   “Nianang adlawa,” miingon si Jehova,“Akong tigomon ang katawhan* nga nagtakiang,Ug akong tapokon ang katawhan nga natibulaag,+Lakip niadtong akong gisilotan.   Akong tigomon pag-usab ang nahibilin sa katawhan* nga nagtakiang,+Ug ang katawhan nga gidala sa layo akong himoon nga gamhanang nasod;+Ug si Jehova magmando kanila ingong hari sa Bukid sa Zion,Sukad karon ug hangtod sa hangtod.   Bahin kanimo, Oh torre sa panon,Ang bungdo sa anak nga babaye sa Zion,+Kini mobalik kanimo, oo, ang unang* pagmando mobalik kanimo,+Ang gingharian sa anak nga babaye sa Jerusalem.+   Karon nganong misinggit man kag kusog? Wala ba kay hari,O nalaglag ba ang imong magtatambag,Mao nga mibati kag kasakit samag babayeng nanganak?+ 10  Paglimbaglimbag ug pag-agulo, Oh anak nga babaye sa Zion,Samag babayeng nanganak,Kay karon ikaw mogula gikan sa siyudad ug mopuyo sa kaumahan. Ikaw makaabot hangtod sa Babilonya,+Ug didto ikaw pagaluwason;+Didto ka lukaton ni Jehova gikan sa kamot sa imong mga kaaway.+ 11  Karon daghang nasod ang magtigom batok kanimo;Sila moingon, ‘Mahugawan unta siya,Ug makita unta sa atong mga mata nga mahitabo kini sa Zion.’ 12  Apan wala sila mahibalo sa mga hunahuna ni Jehova,Wala sila makasabot sa iyang katuyoan;*Kay iyang tigomon sila sama sa mga binangan sa bag-ong pinutol nga mga uhay nga tigomon ngadto sa giokanan. 13  Bangon ug paggiok, Oh anak nga babaye sa Zion;+Kay ang imong mga sungay himoon nakong puthaw,Ug ang imong mga kuko himoon nakong tumbaga,*Ug imong pulpogon ang daghang katawhan.+ Imong ihalad kang Jehova ang mga butang nga ilang nakuha pinaagig panglimbong,Ug ang ilang mga kahinguhaan ngadto sa matuod nga Ginoo sa tibuok yuta.”+

Mga Footnote

O “Sa kataposang mga adlaw.”
O “instruksiyon.”
Literal, “kasundalohan.”
O “magpuyo.”
Literal, “siya.”
Literal, “niya.”
O “kanhing.”
O “tambag.”
Iningles, copper.