Ikaduhang Cronicas 36:1-23

  • Si Jehoahaz, hari sa Juda (1-3)

  • Si Jehoiakim, hari sa Juda (4-8)

  • Si Jehoiakin, hari sa Juda (9, 10)

  • Si Zedekias, hari sa Juda (11-14)

  • Kalaglagan sa Jerusalem (15-21)

  • Mando ni Ciro nga tukoron pag-usab ang templo (22, 23)

36  Unya gikuha sa katawhan sa yuta si Jehoahaz+ nga anak ni Josias ug gihimo siyang hari sa Jerusalem puli sa iyang amahan.+  Si Jehoahaz 23 anyos dihang nahimo siyang hari, ug siya nagmando sa Jerusalem sulod sa tulo ka bulan.  Apan ang hari sa Ehipto nagtangtang kaniya sa iyang posisyon sa Jerusalem ug gimultahan ang yuta ug 100 ka talanton* nga plata ug usa ka talanton nga bulawan.+  Unya gihimo sa hari sa Ehipto si Eliakim nga igsoon ni Jehoahaz ingong hari sa Juda ug Jerusalem ug giilisan ang iyang ngalan ug Jehoiakim; apan gidala ni Neko+ ang iyang igsoong si Jehoahaz sa Ehipto.+  Si Jehoiakim+ 25 anyos dihang nahimo siyang hari, ug siya nagmando sa Jerusalem sulod sa 11 ka tuig. Siya nagpadayon sa pagbuhat kon unsay daotan sa mga mata ni Jehova nga iyang Diyos.+  Si Haring Nabucodonosor+ sa Babilonya miadto batok kaniya aron gaposon siyag duha ka tumbaga nga kadena ug dad-on sa Babilonya.+  Ug gidala ni Nabucodonosor sa Babilonya ang ubang galamiton sa balay ni Jehova ug unya gibutang kini sa iyang palasyo sa Babilonya.+  Kon bahin sa ubang kasaysayan ni Jehoiakim, ang dulumtanang mga butang nga iyang gihimo ug ang tanang daotang butang bahin kaniya, kini nasulat sa Basahon sa mga Hari sa Israel ug Juda; ug si Jehoiakin nga iyang anak nahimong hari puli kaniya.+  Si Jehoiakin+ 18 anyos dihang nahimo siyang hari, ug siya nagmando sa Jerusalem sulod sa 3 ka bulan ug 10 ka adlaw; ug siya nagpadayon sa pagbuhat kon unsay daotan sa mga mata ni Jehova.+ 10  Pagsugod sa tuig,* si Haring Nabucodonosor nagpasugo nga dad-on siya sa Babilonya,+ lakip ang bililhong mga butang sa balay ni Jehova.+ Ug gihimo niyang hari sa Juda ug Jerusalem si Zedekias nga igsoon sa iyang amahan.+ 11  Si Zedekias+ 21 anyos dihang nahimo siyang hari, ug siya nagmando sa Jerusalem sulod sa 11 ka tuig.+ 12  Siya nagpadayon sa pagbuhat kon unsay daotan sa mga mata ni Jehova nga iyang Diyos. Wala siya magpaubos sa iyang kaugalingon sa atubangan ni propetang Jeremias,+ kinsa nagsulti sumala sa mando ni Jehova. 13  Siya usab mirebelde kang Haring Nabucodonosor,+ kinsa nagpapanumpa kaniya sa atubangan sa Diyos, ug padayon siyang nagginahi ug ulo* ug nagpatig-a sa iyang kasingkasing ug dili niya gustong mobalik kang Jehova nga Diyos sa Israel. 14  Grabe usab ang pagkadili-matinumanon sa tanang pangulo sa mga saserdote ug sa katawhan. Sila nagbuhat sa tanang dulumtanang mga butang sa kanasoran ug ilang gihugawan ang balay ni Jehova+ nga iyang gibalaan sa Jerusalem. 15  Si Jehova nga Diyos sa ilang mga katigulangan balikbalik nga nagpasidaan kanila pinaagi sa iyang mga mensahero kay siya naluoy sa iyang katawhan ug sa iyang puloy-anan. 16  Apan padayon nilang gibugalbugalan ang mga mensahero sa matuod nga Diyos,+ ug ilang gitamay ang iyang mga pulong+ ug giyagayagaan ang iyang mga propeta,+ hangtod nga wala na silay paglaom nga maulian; unya gipahamtang ni Jehova kanila ang iyang dakong kasuko.+ 17  Busa iyang gidala batok kanila ang hari sa mga Caldeanhon,+ nga mipatay sa ilang batan-ong mga lalaki diha sa balay sa ilang sangtuwaryo+ pinaagig espada;+ wala siya maluoy sa batan-ong lalaki o babaye,* tigulang o luyahon.+ Gitugyan sa Diyos ang tanan ngadto sa iyang kamot.+ 18  Ang tanang galamiton sa balay sa matuod nga Diyos, dagko ug gagmay, ingon man ang mga bahandi sa balay ni Jehova ug ang mga bahandi sa hari ug sa iyang mga prinsipe, ang tanan iyang gidala sa Babilonya.+ 19  Iyang gisunog ang balay sa matuod nga Diyos,+ gitumpag ang paril sa Jerusalem,+ gisunog ang tanang lig-ong torre niini, ug gipangguba ang tanang bililhong butang.+ 20  Iyang gibihag ngadto sa Babilonya kadtong wala mamatay sa espada,+ ug sila nahimong mga alagad niya+ ug sa iyang mga anak hangtod nga ang gingharian sa Persia misugod sa pagmando,+ 21  aron matuman ang gisulti ni Jehova pinaagi kang Jeremias,+ hangtod nga mabayran sa yuta ang mga igpapahulay niini.+ Sa tanang adlaw nga nahimo kining biniyaan kini nagtuman sa igpapahulay, aron matuman ang 70 ka tuig.+ 22  Sa unang tuig sa pagmando ni Haring Ciro+ sa Persia, gipalihok ni Jehova ang kasingkasing* sa hari aron matuman ang gisulti ni Jehova pinaagi kang Jeremias.+ Busa ang hari nagpasulat ug usa ka proklamasyon ug gipahibalo kini sa tibuok niyang gingharian,+ nga nag-ingon: 23  “Kini ang giingon ni Haring Ciro sa Persia, ‘Si Jehova nga Diyos sa kalangitan naghatag kanako sa tanang gingharian sa yuta,+ ug iya kong gisugo nga tukoran siyag balay sa Jerusalem, nga anaa sa Juda.+ Bisan kinsa kaninyo nga nag-alagad Kaniya, hinaot si Jehova nga iyang Diyos magauban kaniya, ug paadtoa siya didto.’”+

Mga Footnote

Ang usa ka talanton katumbas sa 34.2 kilos. Tan-awa ang Apendise B14.
Lagmit sa tingpamulak.
Literal, “niyang gipatikig ang iyang liog.”
O “ulay.”
Literal, “espiritu.”