Para sa mga Hebreohanon 10:1-39

  • Halad nga hayop dili makawagtang sa sala (1-4)

    • Ang Balaod maoy anino (1)

  • Halad sa Kristo kas-a lang alang sa tanang panahon (5-18)

  • Bag-o ug buhi nga dalan (19-25)

    • Dili pasagdan ang panagkatigom (24, 25)

  • Pasidaan batok sa tinuyong sala (26-31)

  • Kaisog ug pagtuo gikinahanglan sa paglahutay (32-39)

10  Kay ang Balaod anino+ lang sa maayong mga butang nga moabot,+ ug dili ang mismong mga butang, kini* dili gayod makahingpit niadtong moduol sa Diyos pinaagi sa samang mga halad nga ginatanyag kada tuig.+  Kay kon makahingpit ang mga halad, gihunong na unta ang pagtanyag ug mga halad, kay kadtong naghimog sagradong pag-alagad nga nahinloan na dili na mobati nga sad-an tungod sa ilang sala, dili ba?  Ang tinuod, kini nga mga halad magpahinumdom sa mga sala tuigtuig,+  kay ang dugo sa mga torong baka ug mga kanding dili makawagtang sa mga sala.  Busa pag-anhi niya sa kalibotan siya miingon: “‘Dili nimo gusto ang halad ug gasa, apan nag-andam kag lawas para kanako.  Wala nimo uyoni ang mga tibuok halad nga sinunog ug mga halad sa sala.’+  Unya miingon ko: ‘Ania, mianhi ko (nasulat kini bahin kanako sa linukot nga basahon) sa pagbuhat sa imong kabubut-on, Oh Diyos.’”+  Human sa pag-ingon: “Dili nimo gusto ug wala nimo uyoni ang mga halad ug mga gasa ug ang mga tibuok halad nga sinunog ug ang mga halad sa sala”​—⁠mga halad nga ginatanyag sumala sa Balaod⁠—​  siya miingon: “Ania, mianhi ko sa pagbuhat sa imong kabubut-on.”+ Iyang giwala ang unang kahikayan aron mahimo niya ang ikaduhang kahikayan. 10  Pinaagi niini nga “kabubut-on”+ kita nabalaan tungod sa paghalad sa lawas ni Jesu-Kristo kausa alang sa tanang panahon.+ 11  Dugang pa, ang matag saserdote moadto sa iyang puwesto adlaw-adlaw aron mohimog balaang pag-alagad*+ ug aron balikbalik nga motanyag sa samang mga halad,+ nga dili bug-os makawagtang sa mga sala.+ 12  Apan kining tawhana mitanyag ug usa ka halad nga makawagtang sa mga sala hangtod sa hangtod ug milingkod sa tuong kamot sa Diyos,+ 13  nga sukad niadto nagpaabot hangtod nga ibutang ang iyang mga kaaway ingong tumbanan sa iyang mga tiil.+ 14  Kay pinaagi sa usa lang ka halad iyang gihingpit+ hangtod sa hangtod kadtong ginabalaan. 15  Dugang pa, ang balaang espiritu sab nagpamatuod kanato pinaagi sa pag-ingon: 16  “‘Kini ang pakigsaad nga akong himoon uban kanila human niadtong mga adlawa,’ miingon si Jehova.* ‘Ibutang nako ang akong mga balaod sa ilang kasingkasing, ug isulat nako kini sa ilang hunahuna.’”+ 17  Unya kini miingon: “Ug dili na nako hinumdoman ang ilang mga sala ug ang ilang mga kalapasan.”+ 18  Karon kon kini gipasaylo na, dili na kinahanglan ang halad para sa sala. 19  Busa, mga igsoon, kay dili ta mahadlok nga moagi sa agianan pasulod sa balaang dapit+ pinaagi sa dugo ni Jesus, 20  nga iyang gibuksan* para kanato ingong bag-o ug buhing agianan agi sa kortina,+ nga mao, ang iyang unod, 21  ug kay duna tay labaw nga saserdote nga nagdumala sa balay sa Diyos,+ 22  moduol ta nga may sinserong kasingkasing ug bug-os nga pagtuo, kay ang atong mga kasingkasing ug ang atong daotang konsensiya nahinloan* na+ ug ang atong mga lawas naligoan nag hinlong tubig.+ 23  Padayon natong ipahayag ang atong paglaom nga walay pagduhaduha,+ kay siya nga misaad kasaligan. 24  Ug hunahunaon nato ang* usag usa aron magdinasigay sa pagpakitag gugma ug sa paghimog maayong mga buhat,+ 25  nga dili pasagdan ang atong mga panagkatigom,+ sama sa nabatasan sa uban, apan dasigon ang usag usa,+ ilabina gyod samtang makita ninyo nga ang adlaw nagkaduol na.+ 26  Kay kon tinuyo tang magpakasala human makadawat sa tukmang kahibalo sa kamatuoran,+ wala nay laing halad para sa atong mga sala,+ 27  apan igo na lang tang magpaabot sa makahahadlok nga paghukom ug sa nagdilaab nga kasuko, nga maoy molaglag sa mga nagasupak.+ 28  Ang tawo nga nagbalewala sa Balaod ni Moises mamatay nga dili kaluy-an, base sa pamatuod sa duha o tulo ka saksi.+ 29  Sa inyong hunahuna, unsa ka dako ang silot sa tawo nga nagtamak sa Anak sa Diyos ug nag-isip nga ordinaryo lang ang dugo sa pakigsaad+ nga pinaagi niini siya gibalaan, ug nag-insulto sa espiritu sa Diyos nga nagpakitag dili hitupngang pagkamaayo?*+ 30  Kay kita nakaila kaniya nga miingon: “Akoa ang panimalos; baslan nako sila.” Ug usab: “Hukman ni Jehova* ang iyang katawhan.”+ 31  Hadlok kaayo nga masilotan sa buhing Diyos. 32  Apan ayawg kalimti nga kaniadto, human mo mahayagi,+ milahutay mo sa daghang butang bisan pag nag-antos mo. 33  Dihay mga panahon nga gipakaulawan mo ug gimaltratar atubangan sa mga tawo,* ug dihay mga higayon nga nakaambit mo sa mga pag-antos* niadtong nakasinati niana. 34  Kay nagpakita mog simpatiya niadtong nabilanggo ug wala mo mawad-ig kalipay dihang giilog ang inyong mga gipanag-iya,+ kay nahibalo mo nga naa moy mas maayo ug dili mawala nga katigayonan.+ 35  Busa ayawg wad-a ang inyong kaisog,* kay kini dakog ganti.+ 36  Kay gikinahanglan ninyo ang paglahutay,+ aron nga human ninyo mabuhat ang kabubut-on sa Diyos, madawat ninyo ang katumanan sa saad. 37  Kay “sa mubo na lang kaayo nga panahon,”+ ug “siya nga moanhi moabot ug dili maglangan.”+ 38  “Apan ang matarong mabuhi tungod sa pagtuo,”+ ug “kon siya moatras, ako* walay kalipay kaniya.”+ 39  Karon dili kita ang klase sa tawo nga moatras paingon sa kalaglagan,+ apan kita ang klase sa tawo nga dunay pagtuo nga makaluwas sa atong kinabuhi.

Mga Footnote

O posible, “ang mga tawo.”
O “publikong pag-alagad.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Literal, “giinagurahan.”
Literal, “nawisikan,” sa dugo ni Jesus.
O “magpakita tag interes sa; tagdon nato ang.”
Tan-awa sa Glossary.
Tan-awa ang Apendise A5.
Literal, “sa dayag nga samag naa sa teatro.”
O “nga nagtindog mo uban.”
Literal, “kagawasan sa pagsulti.”
O “ang akong kalag.”