Jeremias 6:1-30

  • Hapit nang atakehon ang Jerusalem (1-9)

  • Dakong kasuko ni Jehova sa Jerusalem (10-21)

    • Pag-ingon ug “Pakigdait!” dihang walay pakigdait (14)

  • Pintas nga pagsulong gikan sa amihanan (22-26)

  • Si Jeremias mag-alagad ingong tigdalisay ug metal (27-30)

6  Kalagiw sa Jerusalem ug panago mo, Oh mga anak ni Benjamin. Huypa ang budyong+ sa Tekoa;+Iisa ang ilhanan nga kalayo sa Bet-hakerem! Kay nagsingabot ang katalagman gikan sa amihanan, usa ka dakong katalagman.+   Ang anak nga babaye sa Zion nahisama sa usa ka maanyag ug pinatuyangan nga babaye.+   Mangabot ang mga magbalantay ug ang ilang mga panon. Sila magpatindog sa ilang mga tolda sa iyang palibot,+Ang matag usa nagpasibsib diha sa iyang dapit.+   “Pangandam sa* pagpakiggubat kaniya! Tindog, ug atakehon nato siya sa kaudtohon!” “Alaot kita, kay ang adlaw nagakasalop na,Kay ang landong sa kagabhion nagkalawom na!”   “Tindog, ug atakehon nato siya sa kagabhionUg gub-on nato ang iyang lig-ong mga torre.”+   Kay kini ang giingon ni Jehova sa mga panon: “Pamutol mog mga kahoy ug paghimog mga bungdo batok sa Jerusalem.+ Siya ang siyudad nga angayng papanubagon;Pulos lang pagpangdaogdaog ang anaa kaniya.+   Sama nga gipabiling bugnaw* sa gahong nga pondohanag tubig ang tubig niini,Gipabilin usab niyang bugnaw* ang iyang pagkadaotan. Madungog kaniya ang kapintasan ug pagpanglaglag;+Ang sakit ug hampak kanunayng anaa sa akong atubangan.   Paminaw sa pasidaan, Oh Jerusalem, kay kon dili, mopahilayo ko kanimo kay luoron ko nimo;+Himoon ka nakong awaaw, usa ka yuta nga walay molupyo.”+   Kini ang giingon ni Jehova sa mga panon: “Bug-os nakong hagdawon ang nahibilin sa Israel sama sa nahibiling mga ubas diha sa punoan niini. Ikab-ot ug balik ang imong kamot nga samag namupo ug mga ubas diha sa mga punoan niini.” 10  “Kinsa ang akong sultihan ug pasidan-an? Kinsay mamati? Tan-awa! Ang ilang mga dalunggan sinampongan,* mao nga sila dili makadungog.+ Tan-awa! Ang pulong ni Jehova ilang gitamay;+Wala sila malipay niini. 11  Busa napuno ko sa kasuko ni Jehova,Ug gikapoy na kog luom niini.”+ “Ibubo kini ngadto sa bata diha sa dalan,+Ngadto sa mga pundok sa mga batan-ong lalaki nga nagtigom. Silang tanan madakpan, ang bana kauban sa iyang asawa,Ang mga edaran kauban sa mga tigulang na kaayo.*+ 12  Ang ilang mga balay ihatag ngadto sa uban,Lakip ang ilang kaumahan ug mga asawa.+ Kay akong ituy-od ang akong kamot batok sa mga molupyo sa yuta,” miingon si Jehova. 13  “Kay ang matag usa namentaha,+ gikan sa labing ubos ngadto sa labing taas;Ang matag usa nanikas, gikan sa propeta ngadto sa saserdote.+ 14  Ug hapawhapaw nilang giayo ang mga samad* sa akong katawhan, pinaagi sa pag-ingon,‘Dunay pakigdait! Dunay pakigdait!’ Dihang walay pakigdait.+ 15  Naulaw ba sila sa dulumtanang mga butang nga ilang nahimo? Wala gayod sila maulaw! Wala gani sila mahibalo kon unsaon pagbatig kaulaw!+ Busa sila mangapukan taliwala sa nangapukan. Dihang silotan nako sila, sila mangapandol,” miingon si Jehova. 16  Kini ang giingon ni Jehova: “Barog mo sa nagsanga nga mga dalan ug tan-aw. Pangutana bahin sa karaang mga dalan,Pangutana kon hain ang maayong dalan, ug lakaw niini,+Ug kamo makakaplag ug kapahulayan.” Apan sila miingon: “Dili mi molakaw niana.”+ 17  “Ug nagtudlo kog mga tigbantay+ kinsa miingon,‘Pamatia ninyo ang tingog sa budyong!’”+ Apan sila miingon: “Dili mi mamati.”+ 18  “Busa paminaw, Oh kanasoran! Ug hibaloi ninyo, Oh katawhan,Kon unsay mahitabo kanila. 19  Pamati, Oh yuta! Magpahinabo kog katalagman niini nga katawhan+Ingong bunga sa ilang daotang mga plano,Kay wala nila pamatia ang akong mga pulongUg gisalikway nila ang akong balaod.”* 20  “Unsay labot nako kon nagdala mog kamangyan gikan sa ShebaUg humot nga caña* gikan sa layong yuta? Ang inyong mga tibuok halad nga sinunog dili dalawaton,Ug ang inyong mga halad wala makapalipay kanako.”+ 21  Busa kini ang giingon ni Jehova: “Ania, magbutang kog mga kapandolan alang niini nga katawhan,Ug sila mangapandol niini, Ang mga amahan ug ang mga anak,Ang silingan ug ang iyang kauban,Ug silang tanan mangalaglag.”+ 22  Kini ang giingon ni Jehova: “Tan-awa! Usa ka katawhan ang moabot gikan sa yuta sa amihanan,Ug usa ka dakong nasod ang pukawon gikan sa kinalay-ang mga bahin sa yuta.+ 23  Ilang hawiran ang pana ug ang salapang. Sila bangis ug dili maluoy. Ang ilang tingog modahunog samag dagat,Ug sila magsakay sa mga kabayo.+ Sila maghan-ay samag manggugubat nga mosulong kanimo, Oh anak nga babaye sa Zion.” 24  Among nadungog ang taho bahin niini. Ang among mga kamot nanghuyhoy;+Ang kasakit mihakgom kanamo,Kasakit* nga sama nianang sa usa ka babayeng manganak.+ 25  Ayawg adto sa uma,Ug ayawg lakaw sa dalan,Kay ang kaaway dunay espada;Dunay kalisang sa tibuok palibot. 26  Oh anak nga babaye sa akong katawhan,Pagsul-ob ug sakong panapton+ ug ligid sa abo. Pagbangotan uban ang grabeng pagminatay, nga daw namatyag bugtong nga anak,+Kay sa kalit ang tiglaglag moanhi kanato.+ 27  “Gihimo ka* nakong tigdalisay ug metal taliwala sa akong katawhan,Usa nga nagahimog bug-os nga pagsusi;Angay nimong bantayan ug susihon ang ilang dalan. 28  Silang tanan ang kinagahiag ulo,+Nga nagsuroysuroy ingong mga tigbutangbutang.+ Sama silag tumbaga ug puthaw;Silang tanan daotan. 29  Ang mga hasuhasan nangapagba. Gikan sa kalayo motungha ang tingga. Ang usa padayong nagdalisay pag-ayo sa wala lamay kapuslanan,+Ug ang mga daotan wala mabulag gikan sa katawhan.+ 30  Tawgon sila sa katawhan nga sinalikway nga plata,*Kay sila gisalikway man ni Jehova.”+

Mga Footnote

Literal, “Balaana ang.”
O “presko.”
O “presko.”
Literal, “dili tinuli.”
Literal, “niadtong tugob sa mga adlaw.”
O “bali.”
O “instruksiyon.”
Humot nga tangbo.
Literal, “Kasakit sa pagbati.”
Si Jeremias.
Iningles, silver.