Jeremias 25:1-38

  • Pakigbangi ni Jehova sa kanasoran (1-38)

    • Mga nasod moalagad sa Babilonya sulod sa 70 ka tuig (11)

    • Ang kopa sa bino sa kasuko sa Diyos (15)

    • Katalagman gikan sa usa ka nasod ngadto sa laing nasod (32)

    • Kadtong mga pinatay ni Jehova (33)

25  Nadawat ni Jeremias ang mensahe bahin sa tanang katawhan sa Juda sa ikaupat nga tuig sa pagmando ni Jehoiakim+ nga anak ni Josias, ang hari sa Juda, nga mao ang unang tuig sa pagmando ni Haring Nabucodonosor* sa Babilonya.  Kini ang gisulti ni propetang Jeremias bahin* sa tanang katawhan sa Juda ug sa tanang molupyo sa Jerusalem:  “Sulod sa 23 ka tuig, sukad sa ika-13 nga tuig sa pagmando ni Josias+ nga anak ni Amon, ang hari sa Juda, hangtod niining adlawa, nakadawat kog mensahe ni Jehova, ug nakigsulti ko ninyo nga balikbalik,* apan dili mo mamati.+  Ug gipadala ni Jehova nganha kaninyo nga balikbalik* ang tanan niyang alagad nga propeta, apan dili mo mamati o maghatag ug pagtagad.*+  Sila moingon, ‘Palihog biyai ninyo ang inyong daotang mga dalan ug daotang binuhatan;+ unya padayon mong magpuyo sa taas nga panahon diha sa yuta nga gihatag ni Jehova kaninyo ug sa inyong mga katigulangan dugay na kanhi.  Ayawg sunod sa ubang mga diyos ug ayaw pag-alagad ug pagyukbo kanila, aron dili ko masuko kaninyo pinaagi sa buhat sa inyong mga kamot; kay kon dili ninyo kini tumanon, magpahamtang kog katalagman kaninyo.’  “‘Apan dili mo mamati kanako,’ miingon si Jehova. ‘Gipasuko hinuon ko ninyo pinaagi sa buhat sa inyong mga kamot, mao nga nagpahinabo kog katalagman kaninyo.’+  “Busa kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ‘“Kay dili mo motuman sa akong mga pulong,  akong ipatawag ang tanang banay sa amihanan,”+ miingon si Jehova, “nga ipatawag si Haring Nabucodonosor* sa Babilonya, nga akong alagad,+ ug dad-on nako sila batok niining yutaa+ ug sa mga molupyo niini ug batok niining tanang palibot nga mga nasod.+ Itugyan nako sila sa kalaglagan ug akong ipahinabo nga ang uban mahadlok tungod kanila ug sila tamayon* ug mahimong kagun-oban hangtod sa hangtod. 10  Hanawon nako kanila ang tingog sa pagsadya ug tingog sa paglipay,+ ang tingog sa pamanhonon ug ang tingog sa pangasaw-onon,+ ang tingog sa galingan nga demano ug ang kahayag sa lampara. 11  Ug kining tibuok yuta mahimong kagun-oban ug kahadlokan, ug kining mga nasora mag-alagad sa hari sa Babilonya sulod sa 70 ka tuig.”’+ 12  “‘Apan inigkahuman sa 70 ka tuig,+ papanubagon* nako ang hari sa Babilonya ug ang maong nasod tungod sa ilang kasaypanan,’+ miingon si Jehova, ‘ug himoon nakong awaaw ang yuta sa mga Caldeanhon hangtod sa hangtod.+ 13  Ipadangat nako nianang yutaa ang tanan nakong gisulti batok niana, ang tanan nga nasulat niining basahona nga gitagna ni Jeremias batok sa tanang kanasoran. 14  Kay daghang nasod ug bantogang hari+ ang mag-ulipon kanila,+ ug panimaslan nako sila sumala sa ilang binuhatan ug sa buhat sa ilang mga kamot.’”+ 15  Kay kini ang giingon kanako ni Jehova nga Diyos sa Israel: “Kuhaa kining kopa sa bino sa kasuko gikan sa akong kamot, ug ipainom kini sa tanang kanasoran nga akong paadtoan kanimo. 16  Ug sila manginom ug magparagparag ug molihok nga samag tawong buang tungod sa espada nga akong ipadala taliwala kanila.”+ 17  Busa gikuha nako ang kopa gikan sa kamot ni Jehova ug gipainom kini sa tanang kanasoran nga gipaadtoan ni Jehova kanako:+ 18  una ang Jerusalem ug ang mga siyudad sa Juda,+ ang iyang mga hari ug mga prinsipe, aron himoon kining kagun-oban, kahadlokan, talamayon ug tinunglo,+ sama sa mahitabo niining adlawa; 19  dayon ang Paraon nga hari sa Ehipto ug ang iyang mga alagad, iyang mga prinsipe, ug tanan niyang katawhan,+ 20  ug ang tanang langyaw nga nasagol kanila; ang tanang hari sa yuta sa Uz; ang tanang hari sa yuta sa mga Filistehanon,+ Askelon,+ Gaza, Ekron, ug kadtong mga nahibilin sa Asdod; 21  ang Edom,+ Moab,+ ug ang mga Ammonhanon;+ 22  ang tanang hari sa Tiro, tanang hari sa Sidon,+ ug ang mga hari sa isla sa dagat; 23  ang Dedan,+ Tema, Buz, ug ang tanan kansang buhok sa tampihak gibalbasan;+ 24  ang tanang hari sa mga Arabiano+ ug ang tanang hari sa nasagol nga mga langyaw nga nagpuyo sa kamingawan; 25  ang tanang hari sa Zimri, ang tanang hari sa Elam,+ ug ang tanang hari sa mga Medianhon;+ 26  ug ang tanang hari sa amihanan sa duol ug sa layo, ug ang tanang uban pang gingharian sa yuta; ug ang hari sa Sesak*+ moinom sunod nila. 27  “Ug ingna sila, ‘Kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ang Diyos sa Israel: “Panginom mo ug paghubog hangtod magsukasuka mo ug mangatumba aron dili mo makabangon+ tungod sa espada nga akong ipadala sa inyong taliwala.”’ 28  Ug kon modumili sila sa pagkuha sa kopa gikan sa imong kamot aron moinom, ingna sila, ‘Kini ang giingon ni Jehova sa mga panon: “Kinahanglan ninyo kining imnon! 29  Kay tan-awa! kon magpahinabo kog katalagman, unya unahon nako ang siyudad nga nagdala sa akong ngalan,+ makalingkawas ba mo sa silot?”’+ “‘Dili mo makalingkawas sa silot, kay magpadala kog espada batok sa tanang molupyo sa yuta,’ miingon si Jehova sa mga panon. 30  “Ug ipanagna nimo kining tanan kanila ug ingna sila,‘Gikan sa kahitas-an si Jehova mongulob,Ug gikan sa iyang balaang puloy-anan ipadungog niya ang iyang tingog. Mongulob siyag kusog batok sa iyang puloy-anang dapit. Nagasinggit sama niadtong nagtamaktamak sa pug-anag bino,Siya moawit nga madaogon batok sa tanang molupyo sa yuta.’ 31  ‘May kabanha nga molanog hangtod sa kinatumyan sa yuta,Kay si Jehova may pakigbangi batok sa mga nasod. Siya mismo ang maghukom sa tanang tawo.*+ Ug iyang itugyan sa espada ang mga daotan,’ miingon si Jehova. 32  Kini ang giingon ni Jehova sa mga panon: ‘Tan-awa! Usa ka katalagman ang mokaylap gikan sa usa ka nasod ngadto sa laing nasod,+Ug usa ka kusog kaayong bagyo ang buhian gikan sa kinalay-ang mga bahin sa yuta.+ 33  “‘Ug ang mga pinatay ni Jehova nianang adlawa maoy gikan sa usa ka tumoy sa yuta hangtod sa pikas tumoy. Walay magbangotan alang kanila, ug sila dili hiposon o ilubong. Mahisama silag kinalibang diha sa nawong sa yuta.’ 34  Pagminatay, kamong mga magbalantay, ug pagtuaw! Pangligid, kamong mga halangdon sa panon,Kay miabot na ang panahon nga kamo ihawon ug patibulaagon,Ug kamo mahulog samag bililhong sudlanan! 35  Ang mga magbalantay walay dapit nga kalagiwan,Ug ang mga halangdon sa panon walay kaikyasan. 36  Pamati mo sa pagtuaw sa mga magbalantayUg sa pagminatay sa mga halangdon sa panon,Kay ginalaglag ni Jehova ang ilang sibsibanan. 37  Ug ang malinawong puloy-anang mga dapit nahimong walay kinabuhiTungod sa nagsilaob nga kasuko ni Jehova. 38  Iyang gibiyaan ang iyang tagoanan sama sa usa ka batang leyon,*+Kay ang ilang yuta nahimong kahadlokanTungod sa pintas nga espadaUg tungod sa iyang nagsilaob nga kasuko.”

Mga Footnote

Literal, “Nabucodorosor,” lahi nga espeling.
O “ngadto.”
Literal, “nga mobangon ug sayo ug mosulti.”
Literal, “nga mobangon ug sayo ug gipadala.”
Literal, “magkiling sa inyong dalunggan.”
Literal, “pagataghoyan.”
Literal, “Nabucodorosor,” lahi nga espeling.
O “silotan.”
Lagmit sekreto nga ngalan sa Babel (Babilonya).
Literal, “tanang unod.”
O “may lambungay nga batang leyon.”