Jeremias 11:1-23

  • Gilapas sa Juda ang pakigsaad uban sa Diyos (1-17)

    • Ang mga diyos sama ka daghan sa mga siyudad (13)

  • Si Jeremias gipakasama sa ihawonon nga nating karnero (18-20)

  • Pagsupak sa mga tawo sa yutang natawhan ni Jeremias (21-23)

11  Kini ang mensahe nga nadawat ni Jeremias gikan kang Jehova:  “Kamong katawhan, paminaw sa mga pulong niini nga pakigsaad! “Isulti* kini sa mga tawo sa Juda ug sa mga molupyo sa Jerusalem  ug ingna sila, ‘Kini ang giingon ni Jehova nga Diyos sa Israel: “Tinunglo ang tawong dili motuman sa mga pulong niini nga pakigsaad,+  nga akong gisugo sa inyong mga katigulangan sa adlaw nga gipagula nako sila gikan sa yuta sa Ehipto,+ gikan sa hudno nga tunawanan ug puthaw,+ nga nag-ingon, ‘Tumana ninyo ang akong tingog, ug buhata ang tanan nakong gisugo kaninyo; ug kamo mahimong akong katawhan ug ako mahimong inyong Diyos,+  aron tumanon nako ang akong gipanumpa sa inyong mga katigulangan, nga ihatag kanila ang yuta nga abunda sa gatas ug dugos,+ nga inyong gipuy-an hangtod niining adlawa.’”’” Ug ako mitubag: “Amen,* Oh Jehova.”  Unya si Jehova miingon kanako: “Imantala kining tanan nga pulong diha sa mga siyudad sa Juda ug sa kadalanan sa Jerusalem: ‘Paminaw mo sa mga pulong niini nga pakigsaad, ug tumana kini.  Kay gipahimangnoan nako ang inyong mga katigulangan sa adlaw nga gipagula nako sila gikan sa yuta sa Ehipto, ug hangtod niining adlawa gipahimangnoan nako sila nga balikbalik:* “Tumana ang akong tingog.”+  Apan sila wala mamati o maghatag ug pagtagad;* ang matag usa wala gyod mopatuo ug misunod hinuon sa iyang daotang kasingkasing.+ Midumili sila sa pagbuhat sa akong gisugo kanila, maong gipahinabo nako kanila ang tanang giingon sa pakigsaad.’”  Unya si Jehova miingon kanako: “Nagkunsabo ang mga tawo sa Juda ug ang mga molupyo sa Jerusalem batok kanako. 10  Gihimo nila ang kasaypanan nga gihimo kaniadto sa ilang mga katigulangan, nga midumili sa pagtuman sa akong mga pulong.+ Sila usab misunod sa ubang mga diyos ug mialagad kanila.+ Gilapas sa panimalay ni Israel ug sa panimalay ni Juda ang pakigsaad nga akong gihimo uban sa ilang mga katigulangan.+ 11  Busa si Jehova miingon, ‘Ania, magpahamtang kog katalagman kanila+ ug sila dili makalingkawas niini. Kon magpakitabang sila kanako, dili ko mamati kanila.+ 12  Unya ang mga siyudad sa Juda ug ang mga molupyo sa Jerusalem mangadto sa mga diyos nga ilang gihalaran* ug gipangayoag tabang,+ apan kini dili gyod makaluwas nila panahon sa ilang katalagman. 13  Kay ang imong mga diyos nahimong sama ka daghan sa imong mga siyudad, Oh Juda, ug naghimo kag mga halaran alang sa makauulaw nga butang* nga sama ka daghan sa kadalanan sa Jerusalem, mga halaran alang sa paghalad kang Baal.’+ 14  “Kon bahin kanimo,* ayaw pag-ampo alang niini nga katawhan. Ayaw pagtuaw o pag-ampo alang kanila,+ kay dili ko mamati dihang sila motawag kanako panahon sa ilang katalagman. 15  Unsa may katungod sa akong hinigugma diha sa akong balayNga daghan man kaayo kanila ang nagahimog daotan? Mapugngan ba ang katalagman nga moabot kaninyo pinaagi sa balaang unod?* Magsadya ba ka nianang panahona? 16  Giisip ka kaniadto ni Jehova nga mabungahong kahoyng olibo,Matahom ug may maayong bunga. Apan dihay grabeng kabanha ug iyang gisunog siya,Ug ilang gipangbali ang mga sanga niini. 17  “Si Jehova sa mga panon, ang nagtanom kanimo,+ nagpahayag nga dunay katalagman nga moabot kanimo tungod sa gihimong daotan sa panimalay ni Israel ug sa panimalay ni Juda, kinsa nagpasuko kanako pinaagi sa paghalad ngadto kang Baal.”+ 18  Gipahibalo ko ni Jehova aron masayod ko;Nianang panahona imong gipakita kanako ang ilang gipangbuhat. 19  Sama kog masinundanon nga nating karnero nga gidala sa ihawanan. Wala ko mahibalo nga duna silay daotang plano kanako:+ “Laglagon nato ang kahoy ug ang bunga niini,Ug putlon nato siya gikan sa yuta sa mga buhi,Aron ang iyang ngalan dili na mahinumdoman.” 20  Apan si Jehova sa mga panon nagahukom subay sa pagkamatarong;Ginausisa niya ang kinasulorang mga hunahuna* ug ang kasingkasing.+ Ipakita kanako ang imong pagpanimalos kanila,Kay gitugyan nako kanimo ang akong legal nga kaso. 21  Busa kini ang giingon ni Jehova batok sa mga tawo sa Anatot+ nga nagtinguha sa imong kinabuhi ug kinsa miingon: “Dili ka gayod managna sa ngalan ni Jehova,+ aron dili ka mamatay sa among kamot”; 22  busa kini ang giingon ni Jehova sa mga panon: “Ania, papanubagon nako sila. Ang mga batan-ong lalaki mangamatay sa espada,+ ug ang ilang mga anak nga lalaki ug babaye mangamatay sa gutom.+ 23  Walay bisag usa nga mahibilin kanila, kay magpahamtang kog katalagman sa mga tawo sa Anatot+ sa tuig nga papanubagon nako sila.”

Mga Footnote

Dayag nga kang Jeremias kini gisugo.
O “Matuman kana.”
Literal, “nga mobangon ug sayo ug magpahimangno.”
Literal, “wala nila ikiling ang ilang igdulungog.”
O “gitanyagan ug gipaaso nga halad.”
O “makauulaw nga diyos.”
Si Jeremias.
Nagtumong sa mga halad nga gitanyag diha sa templo.
O “kinailadmang mga pagbati.” Literal, “mga rinyon.”