Jeremias 51:1-64

  • Tagna batok sa Babilonya (1-64)

    • Ang Babilonya kalit nga mapukan sa mga Medianhon (8-12)

    • Ang basahon gilabog sa Euprates (59-64)

51  Kini ang giingon ni Jehova: “Ania, magpatungha kog malaglagong hanginBatok sa Babilonya+ ug sa mga molupyo sa Leb-kamay.*   Magpadala ko sa Babilonya ug mga tigpalid,Ug sila magpalid kaniya ug himoon nilang walay sulod ang iyang yuta;Sulongon nila siya sa tanang kiliran sa adlaw sa katalagman.+   Dili na mabawog* sa magpapana ang iyang busogan. Ug ang usa nga nagsul-ob ug kotamaya dili na makatindog aron makig-away. Ayawg kaluy-i ang iyang mga batan-ong lalaki.+ Laglaga ang tanan niyang kasundalohan.   Magbuy-od ang ilang mga patayng lawas diha sa yuta sa mga Caldeanhon,Nga giduslak diha sa iyang kadalanan.+   Kay ang Israel ug ang Juda wala mabalo sa ilang Diyos, si Jehova sa mga panon.+ Apan ang ilang yuta* napuno sa kasal-anan sa panglantaw sa Balaang Usa sa Israel.   Kalagiw mo gikan sa Babilonya,Ug luwasa ang inyong kinabuhi.+ Ayawg tugoting mamatay mo tungod sa iyang kasaypanan. Kay kini ang panahon sa pagpanimalos ni Jehova. Siya nagabalos kaniya sumala sa iyang gihimo.+   Ang Babilonya maoy usa ka kopang bulawan diha sa kamot ni Jehova;Gihubog niya ang tibuok yuta. Miinom sa iyang bino ang kanasoran;+Mao nga ang kanasoran milihok nga binuangbuang.+   Sa kalit ang Babilonya napukan ug nagun-ob.+ Tiyabaw tungod kaniya!+ Pagkuhag balsamo alang sa iyang kasakit; basin maayo pa siya.”   “Gisulayan natog ayo ang Babilonya, apan dili na siya maayo. Biyai siya, ug mangadto ta sa atong tagsatagsa ka yuta.+ Kay ang paghukom kaniya misangko sa kalangitan;Sama kini ka habog sa kapanganoran.+ 10  Si Jehova nagpahamtang ug hustisya alang kanato.+ Dali, isugilon nato sa Zion ang buhat ni Jehova nga atong Diyos.”+ 11  “Pasinawa ang mga udyong;+ andama ang lingin nga mga taming.* Gipalihok ni Jehova ang kasingkasing sa mga hari sa mga Medianhon,+Kay tuyo niyang gun-obon ang Babilonya. Kay kini ang panimalos ni Jehova, ang panimalos alang sa iyang templo. 12  Pag-isa ug ilhanan*+ batok sa mga paril sa Babilonya. Palig-ona ang depensa, papuwestoha ang mga tigbantay. Paandama kadtong mga mangatang aron patyon ang kaaway. Kay si Jehova naghimog estratehiya,Ug tumanon niya ang iyang gisaad batok sa mga molupyo sa Babilonya.”+ 13  “Oh babaye nga nagpuyo sa daghang katubigan,+Nga may daghang bahandi,+Miabot na ang imong kataposan, ang kinutoban* sa imong pagpaganansiya.+ 14  Si Jehova sa mga panon nanumpa sa iyang kaugalingon,‘Pun-on ka nako ug mga tawo, sama ka daghan sa mga dulon,Ug sila mosinggit sa kadaogan batok kanimo.’+ 15  Siya ang Magbubuhat sa yuta pinaagi sa iyang gahom,Ang Usa nga nagpahiluna sa mabungahong yuta pinaagi sa iyang kaalam,+Ug nagbuklad sa kalangitan pinaagi sa iyang pagsabot.+ 16  Dihang iyang ipadungog ang iyang tingog,Ang mga tubig sa kalangitan modaguok,Ug iyang pasakaon ang mga panganod* gikan sa mga kinatumyan sa yuta. Siya magpatunghag kilat* alang sa ulan,Ug pagulaon niya ang hangin gikan sa iyang mga tipiganan.+ 17  Ang matag tawo molihok nga walay salabotan ug walay kahibalo. Ang matag tigpanday ug metal maulawan tungod sa kinulit nga larawan;+Kay ang iyang metal nga imahen* maoy kabakakan,Ug kini walay espiritu.*+ 18  Panglimbong*+ kini ug butang nga kayagayagaan. Dihang moabot ang ilang adlaw sa paghukom, sila malaglag. 19  Ang Bahin ni Jacob dili sama niining mga butanga,Kay siya ang Usa nga nag-umol sa tanang butang,Bisan ang sungkod sa iyang panulondon.+ Jehova sa mga panon ang iyang ngalan.”+ 20  “Ikaw usa ka puspos alang kanako, usa ka hinagiban sa gubat,Kay pinaagi kanimo akong dugmokon ang kanasoran. Pinaagi kanimo akong gun-obon ang mga gingharian. 21  Pinaagi kanimo akong dugmokon ang kabayo ug ang nagsakay niini. Pinaagi kanimo akong dugmokon ang karong panggubat ug ang nagsakay niini. 22  Pinaagi kanimo akong dugmokon ang lalaki ug babaye. Pinaagi kanimo akong dugmokon ang tigulang ug bata. Pinaagi kanimo akong dugmokon ang batan-ong lalaki ug babaye. 23  Pinaagi kanimo akong dugmokon ang magbalantay ug ang iyang panon sa kahayopan. Pinaagi kanimo akong dugmokon ang mag-uuma ug ang iyang parisan sa mga hayop. Pinaagi kanimo akong dugmokon ang mga gobernador ug ang mga opisyal. 24  Ug akong baslan ang Babilonya ug ang tanang molupyo sa CaldeaTungod sa tanang pagkadaotan nga ilang gihimo sa imong atubangan didto sa Zion,”+ miingon si Jehova. 25  “Ania, ako batok kanimo,+ Oh malaglagong bukid,” miingon si Jehova,“Ikaw nga tiglaglag sa tibuok yuta.+ Ituy-od nako ang akong kamot batok kanimo ug iligid ka nako gikan sa mga pangpangUg himoon ka nakong sunog nga bukid.” 26  “Ang katawhan dili mokuha gikan kanimo ug bato nga pamag-ang* o bato nga pundasyon,Kay ikaw maawaaw hangtod sa hangtod,”+ miingon si Jehova. 27  “Pag-isa mo ug ilhanan* diha sa yuta.+ Paghuyop ug budyong taliwala sa kanasoran. Pagtudlo* ug mga nasod batok kaniya. Ipatawag batok kaniya ang mga gingharian sa Ararat,+ Mini, ug Askenaz.+ Pagtudlo ug sundalo batok kaniya. Pasulonga ang mga kabayo samag nagpanon nga nagkamang nga mga dulon. 28  Pagtudlo* ug mga nasod batok kaniya,Ang mga hari sa Media,+ ang mga gobernador niini ug ang tanang opisyal niiniUg ang tanang kayutaan nga ilang gimandoan. 29  Ug ang yuta mauyog ug matay-og,Kay ang hunahuna ni Jehova batok sa Babilonya ipahinaboAron himoon ang yuta sa Babilonya nga kahadlokan ug wala nay molupyo.+ 30  Ang mga manggugubat sa Babilonya mihunong na sa pagpakig-away. Sila nanglingkod sa ilang mga kuta. Ang ilang kusog nahurot.+ Sila nahisamag mga babaye.+ Ang iyang mga balay gisunog. Ang iyang mga trangka nangabali.+ 31  Ang usa ka tighatod ug balita nagdagan aron tagboon ang laing tighatod ug balita,Ug ang usa ka mensahero nagdagan aron tagboon ang laing mensahero,Aron itaho sa hari sa Babilonya nga ang tanang bahin sa iyang siyudad nabihag,+ 32  Nga ang mga tabokanang bahin sa suba nailog,+Nga ang mga sakayang papiro gisunog,Ug ang mga sundalo nangalisang.” 33  Kay kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ang Diyos sa Israel: “Ang anak nga babaye sa Babilonya samag giokanan. Kini ang panahon nga siya tamaktamakan hangtod nga mabantok. Hapit na gayong moabot ang ting-ani alang kaniya.” 34  “Gilamoy ko ni Nabucodonosor* nga hari sa Babilonya;+Iya kong gilibog. Iya kong gipahimutang ingong sudlanan nga walay sulod. Samag dakong bitin, iya kong gilamoy;+Gipuno niya ang iyang tiyan sa akong maayong mga butang. Iya kong gibanlas. 35  ‘Mahitabo unta sa Babilonya ang kapintasan nga iyang gibuhat kanako ug sa akong lawas!’ miingon ang molupyo sa Zion.+ ‘Ug manubag unta ang mga molupyo sa Caldea sa akong dugo!’ miingon ang Jerusalem.” 36  Busa kini ang giingon ni Jehova: “Ania, akong labanan ang imong kaso,+Ug manimalos ko alang kanimo.+ Akong pahubson ang iyang dagat ug pamalhon ang iyang mga atabay.+ 37  Ug ang Babilonya mahimong tinapok nga mga bato,+Puy-anan sa mga irong ihalas,+Butang nga kahadlokan ug talamayon,*Ug wala nay molupyo.+ 38  Silang tanan mongulob samag mga batang leyon.* Sila mongulob samag mga nating leyon.” 39  “Dihang sila manginit na, andamon nako ang ilang bangkete ug hubogon nako sila,Aron sila magsadya;+Unya sila matulog hangtod sa panahong walay tino,Nga niana sila dili na makamata,”+ miingon si Jehova. 40  “Dad-on nako sila sa ihawanan samag mga nating karnero,Samag mga laking karnero uban sa mga kanding.” 41  “Nabihag gayod ang Sesak,*+Nailog gayod ang Pagdayeg sa tibuok yuta!+ Nahimo gayong kahadlokan ang Babilonya taliwala sa kanasoran! 42  Ang dagat misanap sa Babilonya. Siya natabonan sa daghang balod niini. 43  Ang iyang mga siyudad nahimong kahadlokan, usa ka yuta nga walay tubig ug usa ka desyerto. Yuta nga walay tawong mopuyo ug moagi.+ 44  Iliso nako ang akong pagtagad kang Bel+ sa Babilonya,Ug kuhaon nako sa iyang baba kon unsay iyang gitulon.+ Ug ang kanasoran dili na magpanon paingon kaniya,Ug ang paril sa Babilonya mapukan.+ 45  Gula mo gikan sa iyang taliwala, akong katawhan!+ Luwasa ang inyong kinabuhi+ gikan sa nagsilaob nga kasuko ni Jehova!+ 46  Ayaw mog kakulba ug kahadlok bahin sa balita nga madungog sa yuta. Sa usa ka tuig makadungog mog balita,Ug pagkasunod tuig makadungog mog laing balita,Bahin sa kapintasan sa yuta ug sa magmamando batok sa magmamando. 47  Busa tan-awa! ang mga adlaw moabotDihang iliso nako ang akong pagtagad nganha sa kinulit nga mga larawan sa Babilonya. Ang tibuok niyang yuta maulawan,Ug ang tanang patayng lawas sa iyang katawhan magbuy-od sa iyang taliwala.+ 48  Ang kalangitan ug ang yuta ug ang tanang anaa nianaManghugyaw sa kalipay tungod sa Babilonya,+Kay ang mga tiglaglag moanha kaniya gikan sa amihanan,”+ miingon si Jehova. 49  “Dili lang nga ang Babilonya ang hinungdan nga nangbuy-od ang mga patayng lawas sa Israel+Kondili sa Babilonya usab nangbuy-od ang mga patayng lawas gikan sa tibuok yuta. 50  Kamong nakaikyas sa espada, padayon lang mog ikyas, ayawg hunong!+ Hinumdomi si Jehova gikan sa layo,Ug hinaot motungha sa inyong kasingkasing ang Jerusalem.”+ 51  “Kami naulawan, kay nakadungog mig mga pagtamay. Gitabonan namo ang among nawong sa kaulaw,Kay ang mga langyaw* miabot batok sa balaang mga dapit sa balay ni Jehova.”+ 52  “Busa tan-awa! ang mga adlaw moabot,” miingon si Jehova,“Dihang iliso nako ang akong pagtagad nganha sa iyang kinulit nga mga larawan,Ug sa tibuok niyang yuta ang samdan moagulo.”+ 53  “Bisan pag ang Babilonya mosaka sa kalangitan,+Bisan pag palig-onon niya ang iyang habog nga mga kuta,Gikan kanako moabot ang mga molaglag kaniya,”+ miingon si Jehova. 54  “Pamati! Dunay pagtuaw gikan sa Babilonya,+Ang tingog sa dakong katalagman gikan sa yuta sa mga Caldeanhon,+ 55  Kay laglagon ni Jehova ang Babilonya,Pahilomon niya ang iyang kusog nga tingog,Ug ang ilang mga balod modaguok samag daghang katubigan. Ang ilang tingog madunggan. 56  Kay ang tiglaglag moabot sa Babilonya;+Ang iyang mga manggugubat madakpan,+Ang ilang mga busogan magupok,Kay si Jehova maoy usa ka Diyos sa pagpanimalos.+ Siya manimalos gayod.+ 57  Hubogon nako ang iyang mga prinsipe ug ang iyang maalamong mga tawo,+Ang iyang mga gobernador ug ang iyang mga opisyal ug ang iyang mga manggugubat,Ug sila matulog hangtod sa panahong walay tino,Nga niana sila dili na makamata,”+ miingon ang Hari, kansang ngalan maoy Jehova sa mga panon. 58  Kini ang giingon ni Jehova sa mga panon: “Ang paril sa Babilonya, bisag lapad, bug-os nga malumpag,+Ug ang iyang mga ganghaan, bisag tag-as, pagasunogon. Ang katawhan magbudlay sa wala lamay kapuslanan;Ang kanasoran maghago aron lang sugnoran ang kalayo.”+ 59  Kini ang gisugo ni propetang Jeremias kang Seraias nga anak ni Nerias+ nga anak ni Maseias dihang miadto siya sa Babilonya uban kang Haring Zedekias sa Juda sa ikaupat nga tuig sa iyang pagmando; si Seraias mao ang tigdumala sa mga lawak. 60  Gisulat ni Jeremias sa usa ka basahon ang tanang katalagman nga moabot sa Babilonya, nga ang tanan gisulat batok sa Babilonya. 61  Dugang pa, si Jeremias miingon kang Seraias: “Inig-abot nimo sa Babilonya ug makita nimo ang siyudad, angay nimong basahog kusog kining tanan. 62  Unya sulti, ‘Oh Jehova, misulti ka batok niining dapita nga kini malaglag ug dili na puy-an, tawo man o mananap, ug kini maawaaw hangtod sa hangtod.’+ 63  Ug pagkahuman nimog basa niining basahona, hikti kinig bato ug ilabog sa tunga sa Euprates. 64  Unya sulti, ‘Sa ingon niini nga paagi maunlod ang Babilonya ug dili na gyod kini motunga+ tungod sa katalagman nga akong ipahinabo kaniya; ug mahago gyod sila.’”+ Hangtod dinhi ang mga pulong ni Jeremias.

Mga Footnote

Lagmit sekreto nga ngalan sa Caldea.
Literal, “matumban.”
Yuta sa mga Caldeanhon.
O posible, “pun-a ang mga udyongan.”
O “ilhanang tukon.”
Literal, “sukod.”
O “alisngaw.”
O posible, “agasanan.”
O “hinulma nga estatuwa.”
O “gininhawa.”
O “Kakawangan.”
Tan-awa sa Glossary.
O “ilhanang tukon.”
Literal, “Pagbalaan.”
Literal, “Pagbalaan.”
Literal, “Nabucodorosor,” lahi nga espeling.
Literal, “taghoyan.”
O “may lambungay nga mga batang leyon.”
Lagmit sekreto nga ngalan sa Babel (Babilonya).
O “estranyo.”